Filter projektov
Všetky stavy
Všetky stavy
Dokončené
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
Plánované
V realizácii
Všetky mestské časti
Všetky mestské časti
Celé územie mesta
Extravilán
Juh (Linčianska, Tulipán)
Modranka
Sever (Kopánka, Zátvor, Vodáreň)
Stred (centrum mesta, Špíglsál)
Východ (Družba, Hlboká, Vozovka)
Západ (Prednádražie)
Všetky kategórie
Všetky kategórie
Byty a budovy
Doprava
Odpadové hospodárstvo
Pamiatky
Školstvo
Sociálna oblasť
Šport
Verejný priestor
Vnútrobloky
Kľúčové slová
Kľúčové slová
Adaptácia na zmenu klímy
Cesta
Chodník
Cyklodoprava
Ihrisko
Park
Parkovanie
Participatívne plánovanie

Plánovanie verejného priestoru

Mesto Trnava spustilo pilotný ročník rozsiahleho procesu participácie, počas ktorého majú obyvatelia možnosť pridávať vlastné nápady. Témou pilotného ročníka je verejný priestor.

Prispieť môžete návrhmi týkajúcimi sa riešenia konkrétnych vnútroblokov, parkov, námestí, ulíc. Venovať sa môžete podobe oddychový zón, ihrísk alebo mobiliáru na športovanie. Pri tvorení návrhov zelene, hracích prvkov vo verejnom priestore a mestského mobiliáru môžete smelo ísť do takých detailov ako je návrh umiestnenia lavičiek, smetných nádob, fontán na pitie alebo osvetlenia.

Návrhy Trnavčanov budú pre samosprávu podkladom pri rozhodovaní o ďalších investíciách. Zámer mesta je umožniť občanom zapojiť sa do plánovania mesta a dosiahnuť podoby verejného priestoru, ktoré budú čo najviac odrážať ich potreby a predstavy. Predmetom participatívnych riešení nebudú návrhy týkajúce sa dopravnej infraštruktúry.

Informačné stretnutie občanov so zástupcami mesta bude 27. septembra o 17.00 h na radnici v zasadacej miestnosti Mestského zastupiteľstva. Všetci, ktorí majú záujem spoluvytvárať podobu verejného priestoru, sú vítaní.

Tu si môžete stiahnuť dokument Základná informácia o participatívnom procese.

Informačné stretnutie

Príďte na stretnutie občanov so zástupcami mesta 27. septembra o 17.00 h. Pole

Pridajte nápad

Pošlite nám svoje návrhy cez online formulár bus

Prioritizácia ideových zámerov

Spolu zoradíme návrhy podľa dôležitosti
Report bude dostupný na stiahnutie po ukončení udalosti
Report bude dostupný na stiahnutie po ukončení udalostí

Eventy Čo nás čaká najbližšie
Zapojte sa do participatívneho procesu. Poďte sa podieľať spolu s nami na tvorbe návrhov verejného priestoru.

15.11.2022

Ukončenie zberu nápadov

Ukončenie zberu nápadov od občanov k téme verejných priestorov prostredníctvom formuláru a nasleduje interné posúdenie.

20.01.2023

Interné posúdenie

Nápady, ktoré navrhli občania budú odborne posúdené zamestnancami mestského úradu

23.02.2023

Prioritizácia návrhov s občanmi

V prioritizácii s občanmi budeme rozhodovať o väčších a menších investičných zámeroch ale aj o drobných úpravách vo všetkých mestských častiach. Súčasťou posudzovania ideových zámerov obyvateľmi Trnavy budú okrem návrhov zozbieraných prostredníctvom webovej stránky a stretnutí s obyvateľmi aj ideové zámery, ktoré má mesto už v istom štádiu rozpracovanosti, alebo sú súčasťou dlhodobého plánovania, ktoré sa týkajú verejných priestorov, ale na svoju realizáciu zatiaľ čakajú. Obyvatelia tak dostanú príležitosť zasiahnuť do ich prioritizácie.

30.04.2023

Schvaľovanie záverov z prioritizácie na Mestskom zastupiteľstve

Na aprílovom zasadnutí Mestského zastupiteľstva budú predložené závery z prioritizácie projektov.

12.09.2022

Spustenie zberu nápadov

Do 15. novembra občania navrhujú prostredníctvom formuláru čo vo verejných priestoroch zlepšiť

27.09.2022

Informačné stretnutie zástupcov mesta s občanmi

Na osobnom stretnutí o 17.00 h v zasadacej miestnosti Mestského zastupiteľstva si povieme základné informácie k tejto udalosti