Filter projektov
Všetky stavy
Všetky stavy
Plánované
V realizácii
Dokončené
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
Všetky mestské časti
Všetky mestské časti
Juh (Linčianska, Tulipán)
Modranka
Sever (Kopánka, Zátvor, Vodáreň)
Stred (centrum mesta, Špíglsál)
Východ (Družba, Hlboká, Vozovka)
Západ (Prednádražie, Kamenný mlyn)
Extravilán
Celé územie mesta
Všetky kategórie
Všetky kategórie
Doprava
Pamiatky
Školstvo
Šport
Vnútrobloky
Odpadové hospodárstvo
Byty a budovy
Verejný priestor
Sociálna oblasť
Kľúčové slová
Kľúčové slová
Participatívne plánovanie
Adaptácia na zmenu klímy
Ihrisko
Chodník
Cesta
Cyklodoprava
Park
Parkovanie
Bezpečnosť

Plánovanie verejného priestoru

Mesto Trnava spustilo pilotný ročník rozsiahleho procesu participácie, počas ktorého majú obyvatelia možnosť pridávať vlastné nápady. Témou pilotného ročníka je verejný priestor.

Prispieť môžete návrhmi týkajúcimi sa riešenia konkrétnych vnútroblokov, parkov, námestí, ulíc. Venovať sa môžete podobe oddychový zón, ihrísk alebo mobiliáru na športovanie. Pri tvorení návrhov zelene, hracích prvkov vo verejnom priestore a mestského mobiliáru môžete smelo ísť do takých detailov ako je návrh umiestnenia lavičiek, smetných nádob, fontán na pitie alebo osvetlenia.

Návrhy Trnavčanov budú pre samosprávu podkladom pri rozhodovaní o ďalších investíciách. Zámer mesta je umožniť občanom zapojiť sa do plánovania mesta a dosiahnuť podoby verejného priestoru, ktoré budú čo najviac odrážať ich potreby a predstavy. Predmetom participatívnych riešení nebudú návrhy týkajúce sa dopravnej infraštruktúry.

Tu si môžete stiahnuť dokument Základná informácia o participatívnom procese. 

Informačné stretnutie

Príďte za nami na verejné stretnutie Pole

Pridajte nápad

Pošlite nám svoje návrhy cez online formulár bus

Prioritizácia ideových zámerov

Spolu zoradíme návrhy podľa dôležitosti

Eventy Čo nás čaká najbližšie
Zapojte sa do participatívneho procesu. Poďte sa podieľať spolu s nami na tvorbe návrhov verejného priestoru.

28.02.2023

Interné posúdenie

Nápady, ktoré navrhli občania budú odborne posúdené zamestnancami mestského úradu

31.03.2023

Prioritizácia návrhov s občanmi

V prioritizácii s občanmi budeme rozhodovať o väčších a menších investičných zámeroch ale aj o drobných úpravách vo všetkých mestských častiach. Súčasťou posudzovania ideových zámerov obyvateľmi Trnavy budú okrem návrhov zozbieraných prostredníctvom webovej stránky a stretnutí s obyvateľmi aj ideové zámery, ktoré má mesto už v istom štádiu rozpracovanosti, alebo sú súčasťou dlhodobého plánovania, ktoré sa týkajú verejných priestorov, ale na svoju realizáciu zatiaľ čakajú. Obyvatelia tak dostanú príležitosť zasiahnuť do ich prioritizácie.

31.05.2023

Schvaľovanie záverov z prioritizácie na Mestskom zastupiteľstve

Na májovom alebo júnovom zasadnutí Mestského zastupiteľstva budú predložené závery z prioritizácie projektov.

12.09.2022

Spustenie zberu nápadov

Do 21. novembra občania navrhujú prostredníctvom formuláru čo vo verejných priestoroch zlepšiť

27.09.2022

Informačné stretnutie zástupcov mesta s občanmi

Na osobnom stretnutí o 17.00 h v zasadacej miestnosti Mestského zastupiteľstva si povieme základné informácie k tejto udalosti

14.11.2022

Druhé verejné stretnutie

O 17.30 v Dennom centre seniorov na Hlavnej 8, Pod stĺpmi budeme zbierať konkrétne nápady. Stretnutie je určené hlavne pre obyvateľov, ktorí by svoje nápady radšej odovzdali osobne ako cez internetový formulár.

21.11.2022

Ukončenie zberu nápadov

Ukončenie zberu nápadov od občanov k téme verejných priestorov prostredníctvom formuláru a nasleduje interné posúdenie.