Filter projektov
Všetky stavy
Všetky stavy
Plánované
V realizácii
Dokončené
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
Hlasovanie
Všetky mestské časti
Všetky mestské časti
Juh (Linčianska, Tulipán)
Modranka
Sever (Kopánka, Zátvor, Vodáreň)
Stred (centrum mesta, Špíglsál)
Východ (Družba, Hlboká, Vozovka)
Západ (Prednádražie, Kamenný mlyn)
Extravilán
Celé územie mesta
Všetky kategórie
Všetky kategórie
Doprava
Pamiatky
Školstvo
Šport
Vnútrobloky
Odpadové hospodárstvo
Byty a budovy
Verejný priestor
Sociálna oblasť
Kľúčové slová
Kľúčové slová
Participatívne plánovanie
Adaptácia na zmenu klímy
Ihrisko
Chodník
Cesta
Cyklodoprava
Park
Parkovanie
Bezpečnosť

Plánovanie verejného priestoru

Pilotný ročník participatívneho procesu, ktorý nahradil Participatívny rozpočet pre Trnavu, otvára dvere aj smelým nápadom občanov na veľké investičné akcie. Od 6. do 31. marca 2023 bude na webstránke planujmesto.trnava.sk spustené hlasovanie za projekty, ktoré by sa podľa názoru verejnosti mali prioritne zrealizovať.

Ako nápady v hlasovaní vznikli
Čo treba zlepšiť vo verejnom priestore v Trnave? Na jeseň sme vyzvali obyvateľov mesta, aby na túto otázku odpovedali vlastnými nápadmi. Od 12. septembra do 21. novembra 2022 mali možnosť vyplniť dotazník v online podobe aj papierovej verzii a predstaviť svoju myšlienku, ako pozdvihnúť verejný priestor v meste. Už v marci sa môžu občania zúčastniť na verejnom hlasovaní a podporiť tie nápady, ktoré by sa podľa ich názoru mali zrealizovať.

Témou je verejný priestor
Dostali sme 122 vyplnených dotazníkov, v súlade s tohtoročným zadaním však budú do hlasovania posunuté iba tie návrhy, ktoré sa týkajú verejného priestoru. Vybrané nápady sa týkajú najmä revitalizácií vnútroblokov či parkov, bezbariérového pohybu v meste, výbehov pre psov či doplnenia športových prvkov a mobiliáru.
Ľudia sa venovali aj témam dopravy a údržby, objavili sa tiež nápady v oblasti sociálnych vecí, sietí či osvetlenia v meste. Žiaden z nich sa nestratí – buď ich odložíme do ďalšieho ročníka participácie, keď sa budú tematicky hodiť, alebo ich rovno posunieme príslušnému odboru na vyriešenie. Pokiaľ ide o menšie veci, ako je napríklad údržba komunikácií, tie sme odovzdali príslušným oddeleniam tak, ako to robievame napríklad pri riešení podnetov z Odkazu pre starostu.

Občania participujú na rozhodnutiach mesta
Trnavčania budú mať počas marcového hlasovania príležitosť podporiť nielen nápady spoluobčanov, ale aj projekty mesta, ktoré už sú v prípravnej fáze. Výsledkom hlasovania bude sumár zámerov, ktorým ľudia dajú najväčšiu prioritu. Zaujíma nás, aký typ investícií občania uprednostňujú a čo je pre nich dôležité.
Konečné slovo v celom procese budú mať mestskí poslanci. Na rokovaní mestského zastupiteľstva rozhodnú o tom, či projekty, ktoré od verejnosti dostanú najviac hlasov, budú zaradené do rozpočtu mesta.

Tu si môžete stiahnuť dokument Základná informácia o participatívnom procese. 

Všetky ideové zámery projektov sú dostupné v sekcii Projekty alebo vo formáte PDF (9,4 MB).

 

Informačné stretnutie

Príďte za nami na verejné stretnutie Pole

Pridajte nápad

Pošlite nám svoje návrhy cez online formulár bus

Prioritizácia ideových zámerov

Spolu zoradíme návrhy podľa dôležitosti
Report bude dostupný na stiahnutie po ukončení udalosti
Report bude dostupný na stiahnutie po ukončení udalostí

Eventy Čo nás čaká najbližšie
Zapojte sa do participatívneho procesu. Poďte sa podieľať spolu s nami na tvorbe návrhov verejného priestoru.

30.06.2023

Schvaľovanie záverov z prioritizácie na Mestskom zastupiteľstve

Na júnovom zasadnutí Mestského zastupiteľstva budú predložené závery z prioritizácie projektov.

12.09.2022

Spustenie zberu nápadov

Do 21. novembra občania navrhujú prostredníctvom formuláru čo vo verejných priestoroch zlepšiť

27.09.2022

Informačné stretnutie zástupcov mesta s občanmi

Na osobnom stretnutí o 17.00 h v zasadacej miestnosti Mestského zastupiteľstva si povieme základné informácie k tejto udalosti

14.11.2022

Druhé verejné stretnutie

O 17.30 v Dennom centre seniorov na Hlavnej 8, Pod stĺpmi budeme zbierať konkrétne nápady. Stretnutie je určené hlavne pre obyvateľov, ktorí by svoje nápady radšej odovzdali osobne ako cez internetový formulár.

21.11.2022

Ukončenie zberu nápadov

Ukončenie zberu nápadov od občanov k téme verejných priestorov prostredníctvom formuláru a nasleduje interné posúdenie.

03.03.2023

Interné posúdenie

Nápady, ktoré navrhli občania budú odborne posúdené zamestnancami mestského úradu

06.03.2023

Online hlasovanie

Od 6. do 31. marca 2023 bude na webstránke planujmesto.trnava.sk spustené hlasovanie za projekty, ktoré by sa podľa názoru verejnosti mali prioritne zrealizovať.

14.03.2023

Verejné stretnutie s obyvateľmi

17.00 h v Dennom centre seniorov na Limbovej 11

17.03.2023

Verejné stretnutie s obyvateľmi

17.00 h v Kultúrnom dome na Kopánke na Ľudovej ulici 14

22.03.2023

Verejné stretnutie s obyvateľmi

17.00 h v Dennom centre seniorov na Hlavnej 8

31.03.2023

Ukončenie prioritizácie s obyvateľmi

V priebehu mesiaca marec sa uskutoční prioritizácia s obyvateľmi, kedy bude rozhodovať o väčších a menších investičných zámeroch ale aj o drobných úpravách vo všetkých mestských častiach.
Súčasťou posudzovania ideových zámerov obyvateľmi Trnavy sú okrem návrhov zozbieraných prostredníctvom webovej stránky a stretnutí s obyvateľmi aj ideové zámery, ktoré má mesto už v istom štádiu rozpracovanosti, alebo sú súčasťou dlhodobého plánovania, ktoré sa týkajú verejných priestorov, ale na svoju realizáciu zatiaľ čakajú. Obyvatelia tak dostanú príležitosť zasiahnuť do ich prioritizácie.

Hlasuje sa ONLINE ale aj na verejných stretnutiach v mestských častiach.

Všetky ideové zámery projektov sú dostupné v sekcii Projekty alebo vo formáte PDF (9,4 MB).