Filter projektov
Všetky stavy
Všetky stavy
V realizácii
Plánované
Dokončené
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
Všetky mestské časti
Všetky mestské časti
Celé územie mesta
Extravilán
Juh (Linčianska, Tulipán)
Modranka
Sever (Kopánka, Zátvor, Vodáreň)
Stred (centrum mesta, Špíglsál)
Východ (Družba, Hlboká, Vozovka)
Západ (Prednádražie, Kamenný mlyn)
Všetky kategórie
Všetky kategórie
Doprava
Pamiatky
Školstvo
Šport
Vnútrobloky
Odpadové hospodárstvo
Byty a budovy
Verejný priestor
Zeleň
Sociálna oblasť
Kľúčové slová
Kľúčové slová
Adaptácia na zmenu klímy
Bezpečnosť
Cesta
Chodník
Cyklodoprava
Ihrisko
Park
Parkovanie
Participatívne plánovanie

Plánuj mesto –> posuň miesto

Plánuj mesto -> posuň miesto je viacúrovňový participatívny proces, ktorým Mesto Trnava zapája obyvateľov do plánovania mesta a do spolurozhodovania o prioritách mesta na nasledujúce roky. Pre pilotný dvojročník procesu 2022/2023 bola ako téma vybraná rozpočtová oblasť verejných priestorov.

Nový model vznikol ako transformácia participatívneho rozpočtu, ktorý zanikol počas pandémie. Plánuj mesto -> posuň miesto bol vytvorený ako jedinečný koncept na mieru pre Trnavu tak, aby sme vedeli obyvateľov efektívnejšie zapájať do rozhodovania.

Ako nápady v hlasovaní vznikli

Proces začínal zberom nápadov od verejnosti na tému verejných priestorov. Táto téma bola zvolená v nadväznosti na procesy participatívneho plánovania ako jedna z veľmi diskutovaných v Trnave. Téma bola vopred jasne zarámcovaná a spolu s výzvou na pridávanie nápadov boli zverejnené aj kritériá, podľa ktorých budeme nápady vyberať.

Čo treba zlepšiť vo verejnom priestore v Trnave? Na jeseň 2022 sme vyzvali obyvateľov mesta, aby na túto otázku odpovedali vlastnými nápadmi. Od 12. septembra do 21. novembra 2022 mali možnosť vyplniť dotazník v online podobe aj papierovej verzii a predstaviť svoju myšlienku, ako pozdvihnúť verejný priestor v meste. Už v marci sa môžu občania zúčastniť na verejnom hlasovaní a podporiť tie nápady, ktoré by sa podľa ich názoru mali zrealizovať.

Mestu sa vrátilo späť 122 vyplnených formulárov s nápadmi, ktoré obsahovali približne 150 samostatných ideí na projekty. Po opakovanom prerokovaní nápadov s Odborom územného rozvoja a koncepcií a s Odborom investičnej výstavby, ako aj po uplatnení spomínaných kritérií, bolo sformulovaných 54 ideových zámerov projektov. Z nich 19 projektov bolo takých, ktoré do zoznamu pridali zamestnanci mestského úradu na základe už rozpracovaných projektov. Projekty boli rozdelené do dvoch skupín – malé a veľké projekty, podľa odhadovaných nákladov.

Ľudia posielali aj nápady, ktoré sa venujú téme dopravy a údržby, objavili sa tiež nápady v oblasti sociálnych vecí, sietí či osvetlenia v meste. Žiaden z nich sa nestratí – buď ich odložíme do ďalšieho ročníka participácie, keď sa budú tematicky hodiť, alebo ich rovno posunieme príslušnému odboru na vyriešenie. Pokiaľ ide o menšie veci, ako je napríklad údržba komunikácií, tie sme odovzdali príslušným oddeleniam tak, ako to robievame napríklad pri riešení podnetov z Odkazu pre starostu.

Ktoré projekty boli zaradené do prioritizácie

Zo spomínaných 54 projektov mohla následne verejnosť vybrať tie, ktoré by chcela vidieť ako priority mesta na najbližšie obdobie. Hlasovanie prebiehalo online a zapojilo sa 1 422 obyvateľov, z toho 1 341 bývajúcich v Trnave a 81 bývajúcich v okolí. Na základe hlasovania a opätovného prerokovania výsledkov s odborníkmi na mestskom úrade bolo následne vybraných 10 veľkých a 9 malých projektov, ktoré by sa mali stať prioritami mesta na najbližšie obdobie.

Všetky ideové zámery projektov sú dostupné v sekcii Projekty alebo vo formáte PDF (9,4 MB).

Výsledky prioritizácie

Z celého procesu bola spracovaná podrobná správa, ktorá bola prerokovaná poslancami dňa júlovom mestskom zastupiteľstve (27. 6. 2023) a bola aj jednohlasne schválená. Pozitívne stanovisko vyslovila aj Komisia územného rozvoja, dopravy a životného prostredia.

Týmto vybraným projektom by teda do budúcna mali byť prioritne prideľované finančné prostriedky a personálne kapacity tak, aby sa mesto zameralo na ich čo najrýchlejšiu realizáciu.

V ďalších rokoch by sa participatívny proces mal opakovať s tým, že by sa téma zvolila z inej položky v rozpočte, teda napr. by boli témou sociálne veci, prípadne doprava. Takáto zmena témy je nevyhnutná na to, aby teraz odhlasované priority mohli byť naozaj prioritami a mesto na ne mohlo alokovať potrebné zdroje, či už ľudské alebo iné.

Viaceré z projektov, ktoré dostali najväčšiu prioritu sú už vo vysokom štádiu projektovej rozpracovanosti. Ide napríklad o investičné akcie:

  • Úprava priestoru pred OD Jednota, ktorý má právoplatné stavebné povolenie.
  • Revitalizácia parčíku pri synagóge, spracováva sa projektová dokumentácia
  • Revitalizácia obytného súboru Gen. Goliána, spracováva sa projektová dokumentácia
  • Športovisko na Teodora Tekela a Juraja Slottu, je spracovaná projektová dokumentácia
  • Revitalizácia verejného priestoru okolo Kultúrneho domu v Modranke, má spracovanú projektovú dokumentáciu

Projekt revitalizácie kúpaliska Kamenný mlyn, ktorý podporilo najviac obyvateľov je vo fáze prípravy participatívneho procesu, po ktorom bude nasledovať výber projektanta.

 

Cieľom mesta Trnava vo vzťahu k participatívnemu procesu je motivovať obyvateľov Trnavy zaujímať sa o mesto a dianie v ňom, spoznávať potreby ľudí – umožniť obyvateľom jednoduchým spôsobom navrhovať problémy, ktoré je, podľa nich, potrebné v meste riešiť. Mesto chce zároveň priblížiť obyvateľom prácu mestského úradu, informovať o aktuálne realizovaných a pripravovaných projektoch, vysvetliť, ako funguje rozpočtovanie v meste. Tiež je v záujme mesta priblížiť obyvateľom širší kontext fungovania investičných projektov v samospráve, okrem iného ukázať verejnosti vzťah medzi daňami, ktoré platia priamo mestu (DzN FO) a investičnými projektami, ktoré mesto realizuje. Zámerom je tiež zapojiť obyvateľov do investičného a rozpočtového plánovania a do určitej formy prioritizovania možných projektov, a tak si overiť, či to, čo mesto pripravuje, zodpovedá potrebám obyvateľov, prípadne postupne rozširovať možnosti zapojenia/spolurozhodovania.

Tu si môžete stiahnuť dokument Základná informácia o participatívnom procese. 

 

Informačné stretnutie

Príďte za nami na verejné stretnutie Pole

Pridajte nápad

Pošlite nám svoje návrhy cez online formulár bus

Prioritizácia ideových zámerov

Spolu zoradíme návrhy podľa dôležitosti

Eventy Čo nás čaká najbližšie
Zapojte sa do participatívneho procesu. Poďte sa podieľať spolu s nami na tvorbe návrhov verejného priestoru.

12.09.2022

Spustenie zberu nápadov

Do 21. novembra občania navrhujú prostredníctvom formuláru čo vo verejných priestoroch zlepšiť

27.09.2022

Informačné stretnutie zástupcov mesta s občanmi

Na osobnom stretnutí o 17.00 h v zasadacej miestnosti Mestského zastupiteľstva si povieme základné informácie k tejto udalosti

14.11.2022

Druhé verejné stretnutie

O 17.30 v Dennom centre seniorov na Hlavnej 8, Pod stĺpmi budeme zbierať konkrétne nápady. Stretnutie je určené hlavne pre obyvateľov, ktorí by svoje nápady radšej odovzdali osobne ako cez internetový formulár.

21.11.2022

Ukončenie zberu nápadov

Ukončenie zberu nápadov od občanov k téme verejných priestorov prostredníctvom formuláru a nasleduje interné posúdenie.

03.03.2023

Interné posúdenie

Nápady, ktoré navrhli občania budú odborne posúdené zamestnancami mestského úradu

06.03.2023

Online hlasovanie

Od 6. do 31. marca 2023 bude na webstránke planujmesto.trnava.sk spustené hlasovanie za projekty, ktoré by sa podľa názoru verejnosti mali prioritne zrealizovať.

14.03.2023

Verejné stretnutie s obyvateľmi

17.00 h v Dennom centre seniorov na Limbovej 11

17.03.2023

Verejné stretnutie s obyvateľmi

17.00 h v Kultúrnom dome na Kopánke na Ľudovej ulici 14

22.03.2023

Verejné stretnutie s obyvateľmi

17.00 h v Dennom centre seniorov na Hlavnej 8

31.03.2023

Ukončenie prioritizácie s obyvateľmi

V priebehu mesiaca marec sa uskutoční prioritizácia s obyvateľmi, kedy bude rozhodovať o väčších a menších investičných zámeroch ale aj o drobných úpravách vo všetkých mestských častiach.
Súčasťou posudzovania ideových zámerov obyvateľmi Trnavy sú okrem návrhov zozbieraných prostredníctvom webovej stránky a stretnutí s obyvateľmi aj ideové zámery, ktoré má mesto už v istom štádiu rozpracovanosti, alebo sú súčasťou dlhodobého plánovania, ktoré sa týkajú verejných priestorov, ale na svoju realizáciu zatiaľ čakajú. Obyvatelia tak dostanú príležitosť zasiahnuť do ich prioritizácie.

Hlasuje sa ONLINE ale aj na verejných stretnutiach v mestských častiach.

Všetky ideové zámery projektov sú dostupné v sekcii Projekty alebo vo formáte PDF (9,4 MB).

27.06.2023

Schvaľovanie záverov z prioritizácie na Mestskom zastupiteľstve

Na júnovom zasadnutí Mestského zastupiteľstva budú predložené závery z prioritizácie projektov.