Filter projektov
Všetky stavy
Všetky stavy
V realizácii
Plánované
Dokončené
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
Všetky mestské časti
Všetky mestské časti
Celé územie mesta
Extravilán
Juh (Linčianska, Tulipán)
Modranka
Sever (Kopánka, Zátvor, Vodáreň)
Stred (centrum mesta, Špíglsál)
Východ (Družba, Hlboká, Vozovka)
Západ (Prednádražie, Kamenný mlyn)
Všetky kategórie
Všetky kategórie
Doprava
Pamiatky
Školstvo
Šport
Vnútrobloky
Odpadové hospodárstvo
Byty a budovy
Verejný priestor
Zeleň
Sociálna oblasť
Kľúčové slová
Kľúčové slová
Adaptácia na zmenu klímy
Bezpečnosť
Cesta
Chodník
Cyklodoprava
Ihrisko
Park
Parkovanie
Participatívne plánovanie

Dvor na Koniarekovej

Navrhovateľ: Mesto Trnava
Popis problému: Verejné priestory nezodpovedajú súčasným štandardom. Dvor postupne chátra a potrebuje obnovu.

Popis navrhovaného riešenia:
Ide o kompletnú rekonštrukciu verejných priestorov na východnej časti mesta na Ulici Koniarekova. V pláne je okrem obnovy vnútrobloku s ihriskom aj rekonštrukcia chodníkov, ktoré budú bezbariérové a spevnené plochy budú z vodopriepustných materiálov. Pribudne herná zóna pre deti predškolského veku od 6 –  12 rokov, prvky pre deti so zdravotným hendikepom a malé zostavy fit a workout prvkov.

Projekt počíta s odpočinkovými zónami pre všetky vekové kategórie a chce podporiť život miestnych komunít.

Pri rozmiestňovaní aktivít, mobiliáru a hracích prvkov sa bude prihliadať aj na pohodu bývania v priľahlých bytových domoch. Samozrejmosťou aj pri tomto projekte mesta sú opatrenia zamerané na adaptáciu na dopady zmeny klímy a manažment dažďovej vody.

Cieľová skupina: Všetci obyvatelia okolitých bytoviek a návštevníci priestoru.
Typ projektu: Veľký projekt – komplexná revitalizácia dvora
Rozsah projektu: 3 557 m2 – priestor dvora medzi dvoma bytovkami
Orientačná cena projektu: 500 tisíc € (odhad na základe realizovaných projektov)


Naším zámerom je postupne obnoviť všetky vnútrobloky v meste. Po dvoroch na Zátvore, Vodárni, Prednádraží či Hospodárskej ulici prichádza na rad aj vnútroblok na Koniarekovej.

Ideový návrh riešenia lokality bol prerokovaný s jej obyvateľmi. Aktuálne beží majetkovo-právne usporiadanie pozemkov.

V rámci obnovy má na Koniarekovej pribudnúť herná zóna pre deti predškolského veku do 6/10/12 rokov, prvky pre deti so zdravotným hendikepom a malé zostavy fit a workout prvkov. Projekt počíta s odpočinkovými zónami pre všetky vekové kategórie a chce podporiť život miestnych komunít.
Pri rozmiestňovaní aktivít, mobiliáru a hracích prvkov sa bude prihliadať aj na pohodu bývania v priľahlých bytových domoch.

Samozrejmosťou aj pri tomto projekte mesta sú opatrenia zamerané na adaptáciu na dopady zmeny klímy a manažment dažďovej vody.
Chodníky budú bezbariérové, spevnené plochy budú mať povrchy z vodopriepustných materiálov.

Predmetom revitalizácie nie sú parkovacie plochy a ich kapacita.

Predpokladané náklady na revitalizáciu prvej etapy (obnova detského ihriska) 382 000 eur a náklady na druhú etapu (vybudovanie workoutového ihriska) 170 000 eur.

Hodnota investície
predbežne 552 000 €
Building
Stav projektu
V príprave
Kategória
Vnútrobloky Vnútrobloky
Mestská časť
Východ (Družba, Hlboká, Vozovka)
Lights

Časová os projektu

2021

Ideová štúdia

2021-2022

Projektová dokumentácia pre územné rozhodnutie

2023

Územné rozhodnutie

2022 – 2023

Realizačná dokumentácia

Spracovaná projektová dokumentácia, ktorá bude podkladom pre vydanie stavebného povolenia a realizáciu stavby.

5/2024 Aktuálne sa získavajú vyjadrenia a stanoviská dotknutých orgánov k prvej etape.

2024

Stavebné povolenie

Projekt je v stavebnom konaní

Verejné obstarávanie na zhotoviteľa stavby

Realizácia

Dokončený projekt