Filter projektov
Všetky stavy
Všetky stavy
Dokončené
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
Plánované
V realizácii
Všetky mestské časti
Všetky mestské časti
Celé územie mesta
Extravilán
Juh (Linčianska, Tulipán)
Modranka
Sever (Kopánka, Zátvor, Vodáreň)
Stred (centrum mesta, Špíglsál)
Východ (Družba, Hlboká, Vozovka)
Západ (Prednádražie)
Všetky kategórie
Všetky kategórie
Byty a budovy
Doprava
Odpadové hospodárstvo
Pamiatky
Školstvo
Sociálna oblasť
Šport
Verejný priestor
Vnútrobloky
Kľúčové slová
Kľúčové slová
Adaptácia na zmenu klímy
Cesta
Chodník
Cyklodoprava
Ihrisko
Park
Parkovanie
Participatívne plánovanie

Dvor na Koniarekovej

Naším zámerom je postupne obnoviť všetky vnútrobloky v meste. Po dvoroch na Zátvore, Vodárni, Prednádraží či Hospodárskej ulici prichádza na rad aj vnútroblok na Koniarekovej.

Ideový návrh riešenia lokality bol prerokovaný s jej obyvateľmi. Aktuálne beží majetkovo-právne usporiadanie pozemkov.

V rámci obnovy má na Koniarekovej pribudnúť herná zóna pre deti predškolského veku do 6/10/12 rokov, prvky pre deti so zdravotným hendikepom a malé zostavy fit a workout prvkov. Projekt počíta s odpočinkovými zónami pre všetky vekové kategórie a chce podporiť život miestnych komunít.
Pri rozmiestňovaní aktivít, mobiliáru a hracích prvkov sa bude prihliadať aj na pohodu bývania v priľahlých bytových domoch.

Samozrejmosťou aj pri tomto projekte mesta sú opatrenia zamerané na adaptáciu na dopady zmeny klímy a manažment dažďovej vody.
Chodníky budú bezbariérové, spevnené plochy budú mať povrchy z vodopriepustných materiálov.

Predmetom revitalizácie nie sú parkovacie plochy a ich kapacita.

Rozloha riešeného územia: 3 557 m2

Hodnota investície
predbežne 220 000 €
Building
Stav projektu
V príprave
Kategória
Vnútrobloky Vnútrobloky
Mestská časť
Východ (Družba, Hlboká, Vozovka)
Lights

Časová os projektu

2021

Ideová štúdia

2021-2022

Projektová dokumentácia pre územné rozhodnutie

Územné rozhodnutie

Realizačná dokumentácia

projektová dokumentácia bude podkladom pre vydanie stavebného povolenia a realizáciu stavby

Stavebné povolenie

Verejné obstarávanie na zhotoviteľa stavby

Realizácia

Dokončený projekt