Filter projektov
Všetky stavy
Všetky stavy
V realizácii
Plánované
Dokončené
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
Všetky mestské časti
Všetky mestské časti
Celé územie mesta
Extravilán
Juh (Linčianska, Tulipán)
Modranka
Sever (Kopánka, Zátvor, Vodáreň)
Stred (centrum mesta, Špíglsál)
Východ (Družba, Hlboká, Vozovka)
Západ (Prednádražie, Kamenný mlyn)
Všetky kategórie
Všetky kategórie
Doprava
Pamiatky
Školstvo
Šport
Vnútrobloky
Odpadové hospodárstvo
Byty a budovy
Verejný priestor
Zeleň
Sociálna oblasť
Kľúčové slová
Kľúčové slová
Adaptácia na zmenu klímy
Bezpečnosť
Cesta
Chodník
Cyklodoprava
Ihrisko
Park
Parkovanie
Participatívne plánovanie

Participatívne plánovanie

Participatívne
plánovanie

Participácia je cudzie slovo, ktoré sa u nás v Trnave postupne udomácňuje od roku 2016. Prečítajte si o tom viac a pozrite si projekty, ktoré riešime spoločne s Trnavčanmi. Sú zoradené chronologicky s odkazmi na jednotlivé aktivity, ktoré ich sprevádzali.

Čo je participácia?

Participácia je aktívne zapájanie obyvateľov do procesov verejného života. Poskytuje im príležitosť zdieľať svoje nápady s mestom  a ďalšími ľuďmi.

V roku 2016 sme začali participatívnym rozpočtom, participatívne pripravujeme aj Komunitný plán sociálnych služieb, Plán hospodárskeho a sociálneho rozvoja i Plán kultúry. V roku 2022 sme vyskúšali novú formu zapojenia verejnosti prostredníctvom občianskeho zhromaždenia. V najväčšej miere sa venujeme participatívnemu plánovaniu verejných priestorov.

Veríme, že spoločné priestory najlepšie poznajú práve miestni obyvatelia. Vedia, čo potrebujú v okolí ich bydliska, ako by mal vyzerať ich vnútroblok, aby ho mohli naplno využívať, alebo ako sa dá vylepšiť park, kam často chodievajú. Radi preto s nimi pri takýchto projektoch spolupracujeme.

Miera zapojenia verejnosti však môže byť rôzna a záleží na povahe projektu. Pri všetkých je základom informovanie obyvateľov. Väčšia miera participácie zahŕňa prieskumy verejnej mienky či podrobné konzultácie s verejnosťou a niekedy môžu občania aj sami rozhodnúť, ktoré projekty sa zrealizujú a ktoré nie.  

Samozrejme, sú aj také investičné akcie, pri ktorých napríklad časový harmonogram alebo vysoká odbornosť problematiky participáciu neumožňujú. Príkladom sú revitalizácie dvorov materských škôl, ktoré musia spĺňať veľa zákonných požiadaviek na bezpečnosť, a majú ich teda v rukách odborníci. Ak to však ide, pýtame sa obyvateľov, ako by mal daný priestor vyzerať podľa ich predstáv.  

Participácia pomáha vytvárať mesto, v ktorom sa dobre žije všetkým jeho obyvateľom.

Ako to funguje

Pri participatívnom plánovaní nás zaujímajú informácie o riešenej lokalite, o tom, ako sa využíva, aké má silné či slabé stránky, a najmä, aké sú potreby a očakávania jej návštevníkov či obyvateľov.

Na verejných stretnutiach a v dotazníkoch sa často pýtame, ako by si obyvatelia priali miesto využívať a čo im v ňom chýba. Niekto by mohol namietať, že laici budú navrhovať nepremyslené riešenia, pretože nevidia všetky súvislosti. Niekedy sa to deje, no aj za tými návrhmi, ktoré nie sú úplne realistické, sa skrývajú skutočné potreby, a tie sa snažíme identifikovať. Na to, aby bolo navrhnuté riešenie dobré, máme odborníkov z radov našich kolegov na mestskom úrade aj externých spolupracovníkov.

Zapojte sa aj vy

Chcete tvoriť mesto spolu s nami? Príďte na verejné stretnutia, vypĺňajte online či tlačené dotazníky k témam, ktoré sa vás dotýkajú, a sledujte naše ďalšie aktivity.

Čo sa v meste aktuálne robí a čo pribudlo za ostatné roky? Pozrite si projekty, ktoré tvoríme pre vás a spoločne s vami. Mapa participatívnych projektov.

Zoznam projektov

Zoznam
projektov

Mesto Trnava odštartovalo proces participatívneho plánovania verejných priestorov v novembri 2016. Na tomto mieste nájdete jednotlivé projekty, ktoré riešime spoločne s Trnavčanmi. Sú zoradené chronologicky s odkazmi na jednotlivé aktivity, ktoré ich sprevádzali.

Aktuálne aktivity

Aktuálne
aktivity

Na tomto mieste nájdete aktuálny zoznam participatívnych procesov Mesta Trnavy, do ktorých sa môžu obyvatelia zapojiť.

Momentálne neprebiehajú žiadne aktivity.

Články

Články

Našich obyvateľov priebežne informujeme o významných míľnikoch investičných akcií – od úvodného prieskumu verejnej mienky cez štádium projektovej prípravy či získanie stavebného povolenia až po aktuálny stav realizácie.