Filter projektov
Všetky stavy
Všetky stavy
V realizácii
Plánované
Dokončené
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
Všetky mestské časti
Všetky mestské časti
Celé územie mesta
Extravilán
Juh (Linčianska, Tulipán)
Modranka
Sever (Kopánka, Zátvor, Vodáreň)
Stred (centrum mesta, Špíglsál)
Východ (Družba, Hlboká, Vozovka)
Západ (Prednádražie, Kamenný mlyn)
Všetky kategórie
Všetky kategórie
Doprava
Pamiatky
Školstvo
Šport
Vnútrobloky
Odpadové hospodárstvo
Byty a budovy
Verejný priestor
Zeleň
Sociálna oblasť
Kľúčové slová
Kľúčové slová
Adaptácia na zmenu klímy
Bezpečnosť
Cesta
Chodník
Cyklodoprava
Ihrisko
Park
Parkovanie
Participatívne plánovanie

Vnútroblok na Spartakovskej

Schválená žiadosť o poskytnutie nenávratného finančného príspevku vo výške 38 551 eur

Lokalita: Trnava – Východ; Ulica Spartakovská
Navrhovateľ: Mesto Trnava
Popis problému: Zanedbaný stav verejných priestorov sídliska. Verejné priestory nezodpovedajú súčasným štandardom, detské ihrisko chátra a potrebuje obnovu. Taktiež nedostatok sedenia a priestoru na oddych v území.

Popis navrhovaného riešenia:
Celková revitalizácia verejných priestorov sídliska s ohľadom na súčasné potreby obyvateľov, ktorá prinesie kvalitné krajinársko-architektonické riešenie tohto územia s uplatnením ekologických princípov tvorby a ochrany zelene.

Vnútroblok na Spartakovskej za zimným štadiónom ponúkne nové možnosti relaxačno-športových a spoločenských aktivít pre všetky vekové kategórie. Súčasťou revitalizácie budú pobytové plochy a priestory s hernými, športovými i vodnými prvkami vrátane nového mobiliáru, zelene, čiastočne spevnených plôch a prvkov technickej infraštruktúry. Nové možnosti aktívneho i pasívneho odpočinku majú prispieť k posilneniu susedských vzťahov a odbúravaniu sídliskovej anonymity.

Navrhované riešenie má zároveň zohľadňovať zlepšenie environmentálnych aspektov v mestskom prostredí a adaptáciu urbanizovaného prostredia na zmenu klímy.

Cieľová skupina: Všetci obyvatelia okolitých bytoviek a návštevníci priestoru.
Typ projektu: Veľký projekt – komplexná revitalizácia
Rozsah projektu: 30 000 m2
Orientačná cena projektu: 1 – 2 milióny € (hrubý odhad na základe realizovaných projektov)


Vnútroblok na Spartakovskej, za zimným štadiónom, ponúkne nové možnosti relaxačno-športových a spoločenských aktivít pre všetky vekové kategórie.

Vybudované budú pobytové plochy a priestory s hernými, športovými i vodnými prvkami vrátane nového mobiliáru, zelene, čiastočne spevnených plôch a prvkov technickej infraštruktúry. Nové možnosti aktívneho i pasívneho odpočinku majú prispieť k posilňovaniu susedských vzťahov a odbúravaniu sídliskovej anonymity.

Pre Mesto Trnava je jednou z hlavných priorít adaptácia na zmeny klímy, preto ani pri tomto projekte nebudú chýbať opatrenia na zmiernenie dopadov klimatických zmien – manažment dažďových vôd v území a vodozádržné opatrenia.

Pripravovaná humanizácia tohto vnútrobloku je súčasťou participatívneho plánovania, ktoré v Trnave funguje od roku 2016. Jeho zmyslom je zapojiť do úprav verejných priestorov širokú verejnosť, vypočuť názor obyvateľov a dať priestranstvám takú podobu a funkciu, ktorá bude jeho návštevníkom slúžiť čo najlepšie.

Hodnota investície
predbežne 2,2 mil €
Building
Stav projektu
V príprave
Kategória
Vnútrobloky Vnútrobloky
Mestská časť
Východ (Družba, Hlboká, Vozovka)
Lights

Časová os projektu

2021

Architektonická štúdia

Prezentácia štúdie verejnosti v máji 2021
pozvánka

2021

Projektová dokumentácia pre územné rozhodnutie

2021

Územné rozhodnutie

2022

Projektová dokumentácia pre realizáciu stavby

2022

Stavebné povolenie

Verejné obstarávanie na zhotoviteľa stavby

Realizácia

Dokončený projekt