Filter projektov
Všetky stavy
Všetky stavy
V realizácii
Plánované
Dokončené
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
Všetky mestské časti
Všetky mestské časti
Celé územie mesta
Extravilán
Juh (Linčianska, Tulipán)
Modranka
Sever (Kopánka, Zátvor, Vodáreň)
Stred (centrum mesta, Špíglsál)
Východ (Družba, Hlboká, Vozovka)
Západ (Prednádražie, Kamenný mlyn)
Všetky kategórie
Všetky kategórie
Doprava
Pamiatky
Školstvo
Šport
Vnútrobloky
Odpadové hospodárstvo
Byty a budovy
Verejný priestor
Zeleň
Sociálna oblasť
Kľúčové slová
Kľúčové slová
Adaptácia na zmenu klímy
Bezpečnosť
Cesta
Chodník
Cyklodoprava
Ihrisko
Park
Parkovanie
Participatívne plánovanie

Revitalizácia obytného súboru Gen. Goliana

Schválená žiadosť o nenávratný finančný príspevok vo výške 202 304 eur

Lokalita: Trnava – Juh; Ulica Generála Goliana
Navrhovateľ: Mesto Trnava
Popis problému: Zanedbaný stav verejných priestorov sídliska. Verejné priestory nezodpovedajú súčasným štandardom, jednotlivé dvory chátrajú a potrebujú obnovu, rovnako aj centrum sídliska.

Popis navrhovaného riešenia: Celková revitalizácia verejných priestorov sídliska s ohľadom na súčasné potreby obyvateľov, ktorá prinesie kvalitné krajinársko-architektonické riešenie tohto územia s uplatnením ekologických princípov tvorby a ochrany zelene. Revitalizáciou bude obnovených 9 dvorov a centrálna zóny.

Súčasťou komplexnej obnovy bude aj riešenie mestského mobiliáru – najmä herných, športových, a oddychových prvkov, osvetlenia, malých smetných nádob; rekonštrukcia a preriešenie peších  a cyklistických prepojení územím; ochrana a výsadba zelene.

Navrhované riešenie má zároveň zohľadňovať zlepšenie environmentálnych aspektov v mestskom prostredí a adaptáciu urbanizovaného prostredia na zmenu klímy.

Cieľová skupina: Všetci obyvatelia okolitých bytoviek a návštevníci priestoru.
Typ projektu: Veľký projekt – komplexná revitalizácia verejných priestorov sídliska
Rozsah projektu: 115 000 m2 – 9 dvorov, centrálna zóna a priľahlé zelené plochy
Orientačná cena projektu: 5 – 6 miliónov € (hrubý odhad na základe realizovaných projektov)


Plán trnavskej samosprávy zrevitalizovať deväť dvorov na sídlisku Linčianska nadobúda presnejšie kontúry. Do plánovania je zapojená aj verejnosť – obyvatelia mali v roku 2019 možnosť vyjadriť svoj názor na to, čo by si v tejto lokalite predstavovali a ako by podľa nich mala vyzerať. Mesto na základe ich spätnej väzby v roku 2020 vyhlásilo verejnú súťaž návrhov. So zadaním súťaže sa spomedzi ôsmych kolektívov najlepšie vysporiadal bratislavský ateliér PLURAL.

Obytný súbor Generála Goliana tvorí osem dvorov a jeden centrálny dvor, v ktorom by tamojší obyvatelia uvítali prostredie bez barov a pohostinstiev. Predstavujú si tu skôr kaviareň, cukráreň či priestor na menšie komunitné podujatia alebo sezónne trhy. Centrálny dvor bude po novom každopádne reprezentatívnejší, súčasná nákupná zóna by mala byť prebudovaná na moderné obchodno-spoločenské centrum. Okrem revitalizácie centrálnej osi a jednotlivých dvorov je v pláne aj rekonštrukcia chodníkov, cyklochodníkov a výmena verejného osvetlenia. Zaujímavosťou je bežecký chodník s trasou naprieč sídliskom s celkovou dĺžkou 1 500m.

Na spracovanie projektovej dokumentácie získala samospráva nenávratný finančný príspevok vo výške 202 304 eur.

Hodnota investície
predbežne 14,7 mil €
Building
Stav projektu
V príprave
Kategória
Vnútrobloky Vnútrobloky
Mestská časť
Juh (Linčianska, Tulipán)
Lights

Časová os projektu

2019

Participatívne plánovanie

Záverečná správa na stiahnutie vo formáte PDF (veľkosť 2MB)

2021

Architektonicko-krajinárska súťaž

štúdia je k dispozícii na stiahnutie vo formáte PDF (88 strán, veľkosť 14,2 MB)

pozvánka na prezentáciu štúdie verejnosti v septembri 2021

2021-2022

Projektová dokumentácia pre územné rozhodnutie

2023

Územné rozhodnutie

2023

Projektová dokumentácia pre stavebné povolenie s podrobnosťou realizačného projektu

Stavebné povolenie

Verejné obstarávanie na zhotoviteľa stavby

Realizácia

Dokončený projekt