Filter projektov
Všetky stavy
Všetky stavy
V realizácii
Plánované
Dokončené
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
Všetky mestské časti
Všetky mestské časti
Celé územie mesta
Extravilán
Juh (Linčianska, Tulipán)
Modranka
Sever (Kopánka, Zátvor, Vodáreň)
Stred (centrum mesta, Špíglsál)
Východ (Družba, Hlboká, Vozovka)
Západ (Prednádražie, Kamenný mlyn)
Všetky kategórie
Všetky kategórie
Doprava
Pamiatky
Školstvo
Šport
Vnútrobloky
Odpadové hospodárstvo
Byty a budovy
Verejný priestor
Zeleň
Sociálna oblasť
Kľúčové slová
Kľúčové slová
Adaptácia na zmenu klímy
Bezpečnosť
Cesta
Chodník
Cyklodoprava
Ihrisko
Park
Parkovanie
Participatívne plánovanie
Participatívne plánovanie

Zmeškali ste online prezentáciu štúdie k obnove Linčianskej? Pozrite si záznam a pošlite mestu svoje pripomienky

Víťazi architektonickej súťaže na revitalizáciu deviatich dvoroch v obytnom súbore Generála Goliana predstavili v utorok 7. septembra 2021 online formou architektonickú štúdiu s podrobnosťami projektu. Prezentácia bola určená verejnosti, prítomní mali možnosť vyjadriť svoj názor na navrhované zmeny a diskutovať priamo s autormi.

Video z prezentácie štúdie si môžete pozrieť zo záznamu, štúdia je k dispozícii na stiahnutie vo formáte PDF (88 strán, veľkosť 14,2 MB).

Svoje podnety a pripomienky k štúdii môžu záujemcovia posielať prostredníctvom online formuláru do 10. októbra. Po posúdení odborom územného rozvoja a koncepcií mestského úradu budú podnety občanov zahrnuté do požiadaviek pre stavebnú dokumentáciu revitalizácie sídliska a spolu s odborným stanoviskom budú zverejnené v súhrnnej správe z pripomienkovania architektonickej štúdie.

https://www.trnava.sk/userfiles/image/Goliana-celynavrh.JPG
Celý návrh sídliska Linčianska

9 (dvorov) + 1 (centrum)

Návrh stavia na existujúcich kvalitách sídliska, najmä na všadeprítomnej zeleni, ktorú kultivuje a ďalej dopĺňa. Ponúka obyvateľom širšiu paletu rôznorodých spoločných priestorov a možností ich využívania. Pozostáva z niekoľkých zásadných intervencií:

  1. revitalizácia centrálnej časti s objektami občianskej vybavenosti
  2. revitalizácia centrálnej osi
  3. revitalizácia jednotlivých dvorov
  4. nový bežecký chodník
  5. rekonštrukcia peších komunikácií


Centrum a os

V centrálnej časti sídliska sa nachádzajú objekty občianskej vybavenosti. Spolu s priľahlým verejným priestorom sú v súčasnosti v zanedbanom stave. Revitalizáciou tohto priestoru prostredníctvom nového prvku – kolonády sa zvýši jeho pobytová kvalita a vytvorí sa nový univerzálny priestor – piazzetta, ktorá zvýši atraktivitu centra.

Jestvujúca centrálna os je chrbticou obytného súboru. Architekti navrhujú umocnenie jej charakteru ako lineárneho parku s pokojovým režimom. Vzniká tak niečo viac než len tranzitný priestor. Je miestom na odpočinok i na vzájomné stretnutia.

https://www.trnava.sk/userfiles/image/Goliana-centrOs.JPG
Centrálna os sídliska s multifunčným priestorom v strede


Centrálny priestor s piazzettou a kolonádou

Dvory

Charakteristikou navrhovaných dvorov je hustý a vysoký porast stromov, ktoré tvoria intímnejšie prostredie kontrastné s riedkym priestorom medzi jednotlivými skupinami domov na sídlisku. Intenzívnejšie „zalesnenie“ má taktiež priaznivý vplyv na reguláciu lokálnej mikroklímy dvorov a vytvára príjemný chládok v letných mesiacoch. Preferované sú odolné listnaté druhy.

Základnou výbavou dvorov sú ihriská pre deti vo veku do šesť rokov a rôzne typy lavičiek. Tie sú spravidla umiestnené v tieni stromov. Dopĺňajú ich kombinácie spevnených plôch (pigmentovaný betón, tartan, mlat) so športoviskami a hracími plochami. Tie budú na každom dvore iné, aby zabezpečili diverzitu jednotlivých dvorov vo výraze aj po obsahovej stránke.

Návrh jednotlivých dvorov

Dvor 1

Ide o najmenší z riešených dvorov v západnej časti sídliska. Celú plochu pokrýva mlat. Existujúcu zeleň po okrajoch dopĺňajú nové stromy tak, aby vytvorili súvislú korunu. Dvor ponúka rôzne typy posedenia v tieni a herné prvky najmä pre menšie deti, napr. pieskovisko, kolotoče, trampolíny. Súčasťou výbavy dvora je aj vodný prvok – pitná fontánka.

Dvor 2

V súčasnosti sa tu nachádza najväčšie a na športovanie najviac využívané ihrisko na sídlisku. Architekti sem preto navrhujú umiestniť najväčšiu hraciu plochu s umelým trávnikom. Zapustenie ihriska eliminuje vizuálnu bariéru mantinelu a umožňuje sledovanie hier a zápasov z priľahlej plochy na vyššej úrovni.

Dvory 1 a 2

Dvor 3

Nová tartanová plocha ihriska je špecifická svojou morfológiou. Veľký kopec ponúka rôzne prvky na šplhanie, lezenie a šmýkanie. Zvyšnú plochu vypĺňajú malé kopčeky a jama. Zastrešenie vytvára na časti otvoreného priestoru ihriska tieň, k štvorcovému ihrisku prilieha mlatová plocha so sedením pod korunami stromov, hernými prvkami pre najmenšie deti a pitnou fontánkou.

Dvor 4

Tento dvor je charakteristický basketbalovým ihriskom s tribúnou. Stena tribúny má zo zadnej strany úchyty na lezenie a otvory vedúce do „jaskyne”. Štvorcové tartanové ihrisko je z dvoch strán ohraničené mlatovými plochami so sedením pod korunami stromov, hernými prvkami pre najmenšie deti a pitnou fontánkou.

Dvory 3 a 4

Dvor 5

Ako jediný z veľkých dvorov je dvor 5 bez hracej plochy. Má pokojnejší charakter a jeho voľná plocha je vyhradená pre lúku, ktorá je obkolesená zahustenou zeleňou. Lúka umožňuje hrať sa na tráve (napr. frisbee) alebo piknikovať. Zo severnej a južnej strany je lúka ohraničená mlatovými plochami so sedením pod korunami stromov, hernými prvkami pre najmenšie deti a pitnými fontánkami.

Dvor 6

Plocha ihriska je delená stenami na štyri štvorce – prostredia, ktoré sú vybavené na konkrétne aktivity ako streetball, tenis, lezenie či parkour. Ich jednoduché geometrické stvárnenie doplnené o ďalšie abstraktné prvky a perforáciu stien podporuje kreativitu a vymýšľanie nových hier. K ihrisku prilieha mlatová plocha so sedením pod korunami stromov, hernými prvkami pre najmenšie deti a pitnou fontánkou.

Dvory 5 a 6

Dvor 7

Špecifickým objektom dvoru je zapustený amfiteáter s pódiom, ktorý môže okrem hier slúžiť aj na menšie sídliskové podujatia alebo susedské stretnutia. Zvyšok štvorcovej plochy je doplnený o basketbalový kôš, objekty na lezenie a plazenie, prvky na sedenie a prestrešenie. Južne k ihrisku prilieha mlatová plocha so sedením pod korunami stromov, hernými prvkami pre najmenšie deti a pitnou fontánkou.

Dvor 8

Najvýchodnejší dvor je delený na tri pásy. Nachádza sa tu mlat so sedením pod korunami stromov, hernými prvkami pre najmenšie deti a pitnou fontánkou, priestorom prechádza stredový pás zelene a pás z pigmentovaného betónu s multifunkčným ihriskom.

Dvory 7 a 8

Dvor 9

Ide o podobné riešenie ako pri dvore 1. Celú plochu pokrýva mlat a existujúca zeleň je doplnená o nové stromy tak, aby vytvorili súvislú korunu. Dvor ponúka rôzne typy posedenia v tieni a herné prvky najmä pre menšie deti, napr. pieskovisko, kolotoče, trampolíny a hojdačky. Súčasťou výbavy dvora je aj vodný prvok – pitná fontánka.

Dvor 9

Bežecký chodník

Osobitým prvkom návrhu je 1 500 m dlhý bežecký chodník, ktorý sa kľukatí väčšinou územia obytného súboru a prechádza jednotlivými dvormi. Je príležitosťou zažiť verejný priestor sídliska vo svojej rozmanitosti.

Viac o návrhu a ďalších podrobnostiach si môžete prečítať v architektonickej štúdii (na stiahnutie vo formáte PDF – 14,2 MB) alebo si pozrieť vo videu, v ktorom štúdiu prezentuje jeden z jej autorov architekt Martin Jančok (súbor MOV, 184 MB).