Filter projektov
Všetky stavy
Všetky stavy
V realizácii
Plánované
Dokončené
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
Všetky mestské časti
Všetky mestské časti
Juh (Linčianska, Tulipán)
Modranka
Sever (Kopánka, Zátvor, Vodáreň)
Stred (centrum mesta, Špíglsál)
Východ (Družba, Hlboká, Vozovka)
Západ (Prednádražie, Kamenný mlyn)
Extravilán
Celé územie mesta
Všetky kategórie
Všetky kategórie
Doprava
Pamiatky
Školstvo
Šport
Vnútrobloky
Odpadové hospodárstvo
Byty a budovy
Verejný priestor
Zeleň
Sociálna oblasť
Kľúčové slová
Kľúčové slová
Participatívne plánovanie
Adaptácia na zmenu klímy
Ihrisko
Chodník
Cesta
Cyklodoprava
Park
Parkovanie
Bezpečnosť
Participatívne plánovanie

Projekt na revitalizáciu Linčianskej napreduje

Projekt revitalizácie verejných priestorov sídliska Linčianska sa posúva do ďalšej fázy – získavania územného rozhodnutia. Do projektovej dokumentácie budú zapracované aj podnety a pripomienky a obyvateľov.

Obyvatelia mohli budúcu podobu svojho sídliska ovplyvniť vo viacerých kolách participatívneho plánovania. Ide o spôsob, akým mesto zapája verejnosť do tvorby verejných priestorov, aby výsledok zodpovedal predovšetkým predstavám tých, ktorí v nich žijú a trávia čas.

Prvou fázou participácie boli dotazníky, v ktorých sme zbierali podnety k príprave zadania tohto projektu. Nasledovala architektonická súťaž – Trnava je známa tým, že práve takouto formou získava kvalitné návrhy pri obnovách verejných priestorov, za čo mesto dostalo vlani aj Cenu za architektúru.

Víťazi architektonickej súťaže k obnove obytného súboru Generála Goliana Martin Jančok a Ján Augustín predstavili na online prezentácii v utorok 7. septembra minulého roku svoju štúdiu verejnosti. Štúdia bola následne spolu s videozáznamom z prezentácie zverejnená a záujemcovia sa k nej mohli vyjadriť aj dodatočne prostredníctvom online formuláru. Všetky podnety boli vyhodnotené a pokiaľ to bolo možné, boli zapracované do stavebnej dokumentácie.

K návrhu jednotlivých dvorov, centrálnej zóny alebo k celkovému návrhu sa vyjadrilo spolu 46 obyvateľov. Ich podnety sa týkali najmä funkčnosti, bezpečnosti a estetickosti dvorov, ihrísk a športovísk. Časté boli návrhy na doplnenie prvkov, multifunkčnosť ihrísk či na použitie moderných, prípadne aj repasovaných prvkov.
Početné boli tiež vyjadrenia ku kolonáde, k jej rozsahu a farebnosti, k psím výbehom, verejným toaletám, zastávke MAD a v neposlednom rade aj ku kvalite zelene, údržby a parkovania v lokalite. Opakovali sa pozitívne komentáre, ocenenia návrhu i zámeru mesta zrevitalizovať túto lokalitu.


Uvádzame výber najčastejších podnetov obyvateľov a reakcie mesta na ne:

Detské ihriská a športoviská

 • V rámci revitalizácie územia sa zvýši počet a variabilita hracích prvkov. K repasovaným kusom pribudnú aj moderné typy, väčšina športových plôch bude multifunkčná.
 • Workoutové prvky budú umiestnené skôr vo dvoroch ako v centrálnej zóne a budú zoskupené do zostáv.
 • Bezpečnosť bežeckého chodníka pri jeho križovaní s cestou bude zabezpečená vyvýšením prechodu (pomocou retardéra) a doplnením silnejšieho osvetlenia.

Zeleň a údržba

 • Nižšie porasty, najmä kríky, budú obmedzené na minimum, aby sa predišlo hromadeniu nečistôt či neželaným aktivitám v neprehľadnej zeleni, z obdobných dôvodov sa nebudú kry sadiť ani okolo kontajnerových stojísk.
 • V centrálnej zóne budú vysadené rastliny odolnejšie voči zimnému posypu komunikácií, pričom sa do budúcna počíta s používaním ekologickejších posypových materiálov, než je soľ.

Psie výbehy

 • Na výbehy pre psy reagovali občania kladne aj odmietavo. Niektorí mali obavy z exkrementov vo voľných trávnatých plochách, ohraničené výbehy však práve tento problém riešia. Psy bude možné venčiť iba v týchto oplotených zónach, v iných častiach sídliska budú psy môcť byť iba na vôdzke. Výbehy budú vybavené základnou infraštruktúrou ako lavičky, pitná fontánka, odpadkový kôš, prípadne rôzne tréningové prvky pre psy.

Kolonáda

 • Významná časť reakcií sa týkala novo navrhnutej kolonády v centrálnej časti sídliska. Objavila sa napríklad obava, že bude príliš podobná tej pôvodnej a bude ju ťažké udržiavať.
 • Navrhovaná kolonáda je kľúčovým prvkom, ktorý kultivuje verejný priestor centrálnej časti. Tá je obklopená objektami v súkromnom vlastníctve, na ktorých podobu a má samospráva len obmedzený dosah.
 • Kolonáda je architektonicky a konštrukčne je navrhnutá tak, aby bola čo najsubtílnejšia a eliminovala nepriaznivé javy spájané s podobnými konštrukciami, ako napríklad sadanie holubov.
 • Točité schodisko v rámci kolonády je navrhnuté s ohľadom na bezpečnosť. Taktiež bude umožňovať prípadné doplnenie výťahu, ktorý by slúžil aj návštevníkom s pohybovými obmedzeniami.

Cykloriešenia

 • Respondenti sa vyjadrovali aj k rôznym aspektom mobility v danom území – k cyklochodníku, cykloboxom a stojanom na bicykle. Pri trasovaní cyklochodníka bolo starostlivo zvážené jeho pôvodné umiestnenie a tiež fakt, že by malo prísť k výmene povrchu všetkých chodníkov. Nové trasovanie je logickejšie, dôsledne sleduje centrálnu východozápadnú os sídliska a potvrdzuje ju ako hlavnú komunikačnú chrbticu územia.
 • Cykloboxy na uschovávanie bicyklov sa budú inštalovať postupne podľa požiadaviek a potrieb jednotlivých bytových domov, pričom mesto bude s obyvateľmi komunikovať prostredníctvom ich správcov.
 • Cyklostojany budú umiestnené v blízkosti vchodov a ihrísk. Ich poloha bude upresnená v podrobnejších stupňoch stavebnej dokumentácie.

Farebnosť

 • Mesto vníma obavu niektorých obyvateľov z prílišnej dominantnosti červenej farby v lokalite. Jej výraznosť však bude v reáli pôsobiť menej dominantne než na vizualizáciách, kde sú jednotlivé farebné prvky dané do popredia. V spleti rôznorodých farieb sídliska budú práve tieto jednotne červené zóny držať koherentnosť a identitu sídliskového prostredia.

Všetky podnety obyvateľov k tomuto projektu a ďalšie podrobnosti sú zhrnuté v dokumente Zapracovanie podnetov obyvateľov do projektu revitalizácie verejných priestorov obytného súboru na Ulici Gen. Goliana (PDF súbor, veľkosť 10,3 MB).

„Veľmi nás teší, že sa obyvatelia aktívne zapájajú do tvorby svojho verejného priestoru, a že im záleží na jeho budúcej podobe,“ hovorí Viera Kiseľová z odboru územného rozvoja a koncepcií Mestského úradu v Trnave, ktorá je súčasťou participatívneho tímu mesta.