Filter projektov
Všetky stavy
Všetky stavy
V realizácii
Plánované
Dokončené
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
Všetky mestské časti
Všetky mestské časti
Celé územie mesta
Extravilán
Juh (Linčianska, Tulipán)
Modranka
Sever (Kopánka, Zátvor, Vodáreň)
Stred (centrum mesta, Špíglsál)
Východ (Družba, Hlboká, Vozovka)
Západ (Prednádražie, Kamenný mlyn)
Všetky kategórie
Všetky kategórie
Doprava
Pamiatky
Školstvo
Šport
Vnútrobloky
Odpadové hospodárstvo
Byty a budovy
Verejný priestor
Zeleň
Sociálna oblasť
Kľúčové slová
Kľúčové slová
Adaptácia na zmenu klímy
Bezpečnosť
Cesta
Chodník
Cyklodoprava
Ihrisko
Park
Parkovanie
Participatívne plánovanie

Revitalizácia kúpaliska Kamenný mlyn

Lokalita: Trnava – Západ
Navrhovateľ: Mesto Trnava
Popis problému: Celkový zlý stav kúpaliska a jeho areálu. Areál kúpaliska je ošarpaný, sociálne zázemie v nevyhovujúcom stave, bazén v zlom technickom stave so zastaralou technológiou úpravy vody. Chýbajú atrakcie. Prevádzka je finančne náročná.

Popis navrhovaného riešenia:
Cieľom revitalizácie je vytvoriť moderný areál kúpaliska, zlepšenie jeho fungovania, rozšírenie a doplnenie služieb. Revitalizácie prinesie kvalitné krajinársko-architektonické riešenie tohto územia s uplatnením ekologických princípov tvorby a ochrany zelene.

Súčasťou komplexnej obnovy bude aj riešenie bazénov, herných, športových, a oddychových prvkov, malých smetných nádob; ochrana a výsadba zelene.

Navrhované riešenie má zároveň zohľadňovať zlepšenie environmentálnych aspektov a adaptáciu prostredia na zmenu klímy.

Cieľová skupina: Všetci obyvatelia Trnavy a okolia, návštevníci priestoru.
Typ projektu: Veľký projekt – revitalizácia kúpaliska
Rozsah projektu: Približne 39 000 m2
Orientačná cena projektu: 2 – 3 milióny € (hrubý odhad na základe realizovaných projektov, záleží aj od rozsahu revitalizácie)


Trnavské prírodné kúpalisko v Kamennom mlyne bolo postavené v 70. rokoch a má jeden z najväčších bazénov na Slovensku s viac ako 6277 štvorcovými metrami vodnej plochy. Kapacita kúpaliska je 2200 osôb. V posledných rokoch mesto robilo dielčie úpravy na modernizáciu a funkčnosť areálu.

Cieľom revitalizácie je vytvoriť moderný areál kúpaliska, zlepšenie jeho fungovania, rozšírenie a doplnenie služieb. Do procesu navrhovania sú zapojení aj obyvatelia prostredníctvom participatívneho plánovania. Prvotné nápady k obnove mohli občania vyjadriť na septembrovom Trnavskom pikniku. Participácia občanov bude pokračovať aj v nasledujúcom období formou dotazníkov.

Hodnota investície
predbežne 2 – 3 mil €
Building
Stav projektu
V príprave
Kategória
Verejný priestor Verejný priestor
Mestská časť
Západ (Prednádražie, Kamenný mlyn)
Lights

Časová os projektu

júl – september 2023

Participatívne plánovanie

Vyhlásenie súťaže

Pred vyhlásením súťaže je potrebné spracovať záverečnú správu z participatívneho procesu a následovať bude spracovanie zadania odbornými zamestnancami Odboru územného rozvoja koncepcií MsÚ.

Architektonická súťaž

pripravujú sa podklady k súťaži

Výsledok súťaže

Predstavenie návrhu revitalizácie verejnosti.

Projektová dokumentácia

Stavebné povolenie

Verejné obstarávanie na zhotoviteľa stavby

Realizácia

Dokončený projekt