Filter projektov
Všetky stavy
Všetky stavy
V realizácii
Plánované
Dokončené
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
Všetky mestské časti
Všetky mestské časti
Celé územie mesta
Extravilán
Juh (Linčianska, Tulipán)
Modranka
Sever (Kopánka, Zátvor, Vodáreň)
Stred (centrum mesta, Špíglsál)
Východ (Družba, Hlboká, Vozovka)
Západ (Prednádražie, Kamenný mlyn)
Všetky kategórie
Všetky kategórie
Doprava
Pamiatky
Školstvo
Šport
Vnútrobloky
Odpadové hospodárstvo
Byty a budovy
Verejný priestor
Zeleň
Sociálna oblasť
Kľúčové slová
Kľúčové slová
Adaptácia na zmenu klímy
Bezpečnosť
Cesta
Chodník
Cyklodoprava
Ihrisko
Park
Parkovanie
Participatívne plánovanie

Dvor 4 na Hospodárskej

Zámerom projektu je revitalizácia ďalšieho vnútroblokového priestoru na Hospodárskej ulici v druhej časti bližšie k Študentskej ulici od ulice Sládkovičova. Proces participatívneho plánovania sa začal verejnými stretnutiami v roku 2017, na ktorých sa diskutovalo o novej podobe tohto priestoru. Verejnosť mala možnosť vyjadriť svoje návrhy a pripomienky aj prostredníctvom dotazníkov. Výsledky prieskumu verejnej mienky mesto zapracovalo do podkladov architektonickej súťaže, pretože cieľom participatívneho plánovania je pristupovať k tvorbe verejných priestorov tak, aby ich výsledná podoba zodpovedala potrebám návštevníkov a slúžila im čo najlepšie. Navrhované riešenie zohľadňuje zlepšenie enviromentálnych aspektov v mestskom prostredí a adaptáciu urbanizovaného prostredia na zmenu klímy. 

Ide o vytvorenie uceleného priestoru pre oddychovo – spoločenské aktivity rezidentov všetkých vekových kategórií s rôznymi záujmami a potrebami. Úprava zahŕňa výmenu povrchov komunikácií a parkovísk, doplnenie parkovacích miest, rekonštrukciu a doplnenie mobiliáru, fitnes a športových prvkov, výrub a výsadbu drevín, rekonštrukciu osvetlenia a vybudovanie nového stojiska pre polopodzemné kontajnery.

Rozloha riešeného územia 4 189 m2

Hodnota investície
256 459 €
Building
Stav projektu
Realizuje sa
Kategória
Vnútrobloky Vnútrobloky
Mestská časť
Stred (centrum mesta, Špíglsál)
Lights

Časová os projektu

2017-2018

Proces participatívneho plánovania

Záverečná správa na stiahnutie vo formáte PDF (veľkosť 7,5 MB)

2018

Architektonická súťaž

2021

Projektová dokumentácia

2021

Územné rozhodnutie

2022

Stavebné povolenie

2022

Verejné obstarávanie na zhotoviteľa stavby

Jún – október 2024

Realizácia

Dokončený projekt