Filter projektov
Všetky stavy
Všetky stavy
V realizácii
Plánované
Dokončené
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
Všetky mestské časti
Všetky mestské časti
Juh (Linčianska, Tulipán)
Modranka
Sever (Kopánka, Zátvor, Vodáreň)
Stred (centrum mesta, Špíglsál)
Východ (Družba, Hlboká, Vozovka)
Západ (Prednádražie, Kamenný mlyn)
Extravilán
Celé územie mesta
Všetky kategórie
Všetky kategórie
Doprava
Pamiatky
Školstvo
Šport
Vnútrobloky
Odpadové hospodárstvo
Byty a budovy
Verejný priestor
Zeleň
Sociálna oblasť
Kľúčové slová
Kľúčové slová
Participatívne plánovanie
Adaptácia na zmenu klímy
Ihrisko
Chodník
Cesta
Cyklodoprava
Park
Parkovanie
Bezpečnosť

Revitalizácia železničného depa

Lokalita: Trnava – Západ
Navrhovateľ: Mesto Trnava
Popis problému: Zanedbaný areál bývalého železničného depa.

Popis navrhovaného riešenia:
Cieľom revitalizácie je vytvoriť moderný športovo-rekreačný areál. Revitalizácie prinesie kvalitné krajinársko-architektonické riešenie tohto územia s uplatnením ekologických princípov tvorby a ochrany zelene.
Navrhované riešenie má zároveň zohľadňovať zlepšenie environmentálnych aspektov a adaptáciu prostredia na zmenu klímy.

Cieľová skupina:
Všetci obyvatelia Trnavy a okolia, návštevníci priestoru.
Typ projektu: Veľký projekt – revitalizácia depa
Rozsah projektu: Približne 22 000 m2
Orientačná cena projektu: 3 – 4 milióny € (hrubý odhad na základe realizovaných projektov, záleží aj od rozsahu revitalizácie)

riešené územie

Víťazom verejnej architektonickej súťaže Depo park Trnava sa stal kolektív architektov Kuklicu a Smereka

Zámerom mesta je, aby opustený a chátrajúci brownfield o rozlohe cca 3 hektáre a haly s prestrešenou plochou 2 650 m2 sa zmenili na urbánny park, ktorý má ambíciu stať sa centrom budúceho rozvoja krajiny medzi rekreačnou zónou Kamenný mlyn a sídliskom Prednádražie v Trnave.

Ťažiskovým programom je Skatepark s parametrami na organizovanie medzinárodných súťaží. Plochy hál a areálu majú byť doplnené o ďalšie športové a kultúrne programy, pre vytvorenie mixu pre živý a intenzívny mestský priestor bez bariér s prirodzenými rozhraniami a komplexnými vzťahmi.

Krajinárske riešenie areálu má ísť nad rámec rekreačnej a okrasnej funkcie, ale predovšetkým ponúkať stratégie na manažment zrážkovej vody, regeneráciu pôdy a zníženie environmentálnej záťaže či rozvoj biodiverzity flóry a drobnej fauny. Súťaž zároveň hľadala možnosti zachovania alebo interpretácie železničného charakteru areálu v prospech jeho budúcej jedinečnosti.

V termíne určenom na odovzdanie súťažných návrhov bolo prijatých 20 návrhov, z ktorých všetky splnili formálne aj obsahové podmienky na hodnotenie.

Hodnotiaca komisia v zložení: Irakli Eristavi, Jana Moravcová, Štěpánka Endrle, Ondrej Horváth, Marcel Krajčo, Matej Honč, Peter Purdeš a Vít Halada.

Hodnota investície
predbežne 3 – 4 mil €
Building
Stav projektu
V príprave
Kategória
Šport Šport
Mestská časť
Západ (Prednádražie, Kamenný mlyn)
Lights

Časová os projektu

2021

Štúdia uskutočniteľnosti

október 2023

Architektonicko - krajinárska štúdia (súťaž)

Územné rozhodnutie

Projektová dokumentácia

pre stavebné povolenie a ralizačný projekt

Stavebné povolenie

Verejné obstarávanie na zhotoviteľa stavby

Realizácia

Dokončený projekt