Filter projektov
Všetky stavy
Všetky stavy
V realizácii
Plánované
Dokončené
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
Všetky mestské časti
Všetky mestské časti
Juh (Linčianska, Tulipán)
Modranka
Sever (Kopánka, Zátvor, Vodáreň)
Stred (centrum mesta, Špíglsál)
Východ (Družba, Hlboká, Vozovka)
Západ (Prednádražie, Kamenný mlyn)
Extravilán
Celé územie mesta
Všetky kategórie
Všetky kategórie
Doprava
Pamiatky
Školstvo
Šport
Vnútrobloky
Odpadové hospodárstvo
Byty a budovy
Verejný priestor
Zeleň
Sociálna oblasť
Kľúčové slová
Kľúčové slová
Participatívne plánovanie
Adaptácia na zmenu klímy
Ihrisko
Chodník
Cesta
Cyklodoprava
Park
Parkovanie
Bezpečnosť

Revitalizácia verejného priestoru na Tamaškovičovej ulici

Lokalita:  Trnava – Juh,  Ulica Tamaškovičovej
Navrhovateľ:  Obyvateľ Trnavy, Mesto Trnava
Popis problému: Zanedbaný stav verejného priestoru / Zvýšenie kvality a funkčnosti verejného priestoru pre jeho obyvateľov, adaptácia mesta Trnava na zmenu klímy.

Popis navrhovaného riešenia: 
Celková revitalizácia verejného priestoru s ohľadom na súčasné potreby obyvateľov, ktorá prinesie kvalitné krajinársko-architektonické riešenie tohto územia s uplatnením ekologických princípov tvorby a ochrany zelene.

Súčasťou komplexnej obnovy bude aj riešenie mestského mobiliáru – najmä herných, športových, a oddychových prvkov, osvetlenia, malých smetných nádob; rekonštrukcia a preriešenie peších prepojení územím; ochrana a výsadba zelene.

Navrhované riešenie má zároveň zohľadňovať zlepšenie environmentálnych aspektov v mestskom prostredí a adaptáciu urbanizovaného prostredia na zmenu klímy.

Cieľová skupina:  Obyvatelia Vajslovej doliny 
Typ projektu:  Malý projekt – komplexná revitalizácia verejného priestoru 
Rozsah projektu:  Približne 4 000 m2 – zelená plocha
Orientačná cena projektu:  100 – 300 tisíc € (hrubý odhad na základe realizovaných projektov)


Zámerom samosprávy je realizácia pilotného projektu nájomného bytového domu s doplnkovými funkciami, ktorý urbanisticky nadviaže na existujúce bytové domy na Tamaškovičovej ulici. Súčasťou riešenia je parkovanie, sadové úpravy a inžinierske siete pre príslušný bytový dom. Na susednej ploche pribude ihrisko a relaxačný priestor pre rezidentov navrhovaného bytového domu ale aj pre rezidentov bytových domov v blízkom okolí.  

Projekt získal detailnejšiu podobu prostredníctvom architektonickej štúdie. Je v nej obsahnuté aj riešenie nielen pre bytový dom s 21 bytovými jednotkami nájomného bývania, ale aj viac ako 6 tisíc metrov štvorcových verejných priestorov parku a infraštruktúry, ktorá poslúži celej lokalite Vajslovej doliny.

Ďalším krokom budú konzultácie so Štátnym fondom rozvoj bývania a príprava realizačnej projektovej dokumentácie.

Hodnota investície
predbežne 100 – 300 tis €
Building
Stav projektu
V príprave
Kategória
Verejný priestor Verejný priestor
Mestská časť
Juh (Linčianska, Tulipán)
Lights

Časová os projektu

2021

Architektonická štúdia

2021-2022

Projektová dokumentácia pre územné rozhodnutie

2023

Územné rozhodnutie

Projektová dokumentácia pre stavebné povolenie a realizáciu

Stavebné povolenie

Verejné obstarávanie na zhotoviteľa stavby

Realizácia

Dokončený projekt