Filter projektov
Všetky stavy
Všetky stavy
V realizácii
Plánované
Dokončené
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
Všetky mestské časti
Všetky mestské časti
Celé územie mesta
Extravilán
Juh (Linčianska, Tulipán)
Modranka
Sever (Kopánka, Zátvor, Vodáreň)
Stred (centrum mesta, Špíglsál)
Východ (Družba, Hlboká, Vozovka)
Západ (Prednádražie, Kamenný mlyn)
Všetky kategórie
Všetky kategórie
Doprava
Pamiatky
Školstvo
Šport
Vnútrobloky
Odpadové hospodárstvo
Byty a budovy
Verejný priestor
Zeleň
Sociálna oblasť
Kľúčové slová
Kľúčové slová
Adaptácia na zmenu klímy
Bezpečnosť
Cesta
Chodník
Cyklodoprava
Ihrisko
Park
Parkovanie
Participatívne plánovanie

Dvor na Vladimíra Clementisa

Lokalita: Trnava – Východ (Družba), Ulica Vladimíra Clementisa
Navrhovateľ: Mesto Trnava
Popis problému: Zanedbaný stav verejných priestorov sídliska. Verejné priestory nezodpovedajú súčasným štandardom, detské ihrisko chátra a potrebuje obnovu, rovnako ako basketbalové ihrisko. Taktiež nedostatok sedenia a priestoru na oddych v území.

Popis navrhovaného riešenia:
Celková revitalizácia dvorov s ohľadom na súčasné potreby obyvateľov, ktorá prinesie kvalitné krajinársko-architektonické riešenie tohto územia s uplatnením ekologických princípov tvorby a ochrany zelene.

Súčasťou komplexnej obnovy bude aj riešenie mestského mobiliáru – najmä detského ihriska, športových, a voľnočasových prvkov, sedenia, osvetlenia, malých smetných nádob, ako aj rekonštrukcia a preriešenie peších prepojení územím, či ochrana a výsadba zelene.

Navrhované riešenie má zároveň zohľadňovať zlepšenie environmentálnych aspektov v mestskom prostredí a adaptáciu urbanizovaného prostredia na zmenu klímy.

Cieľová skupina: Všetci obyvatelia okolitých bytoviek a návštevníci priestoru.
Typ projektu: Veľký projekt – komplexná revitalizácia 2 spojených dvorov
Rozsah projektu: 23 035 m2 – 2 prepojené dvory rôznej veľkosti
Orientačná cena projektu: 1 – 2 milióny € (hrubý odhad na základe realizovaných projektov)


Mesto Trnava pokračuje v postupnej revitalizácii priestorov medzi obytnými domami. Aktuálne prichádza na rad dvor na Ulici Vladimíra Clementisa.

Cieľom mestskej samosprávy je postupne v každom jednom verejnom priestore tohto typu vytvoriť príjemné prostredie, v ktorom sa budú môcť obyvatelia od najmenších až po skôr narodených spoločne stretávať a využívať zdieľaný priestor na oddych alebo sa rekreačné športovanie. A nielen to. Zámerom je, aby výsledná premena dvorov čo najviac vyhovovala predstavám obyvateľov.

Aby sa tento cieľ podarilo uskutočniť, mesto postupuje metódou participatívneho plánovania a mieni do zadania pre spracovateľa projektu obnovy dvorov zahrnúť názory, postrehy a nápady obyvateľov. Rovnako sme postupovali napríklad pri revitalizácii vnútroblokov na Gejzu Dusíka, na Hospodárskej alebo na Okružnej, ktoré sú obyvateľom už k dispozícii.

Prvé verejné stretnutie participatívneho plánovania, sa uskutočnilo v utorok 19. júla 2022 priamo vo dvore Vladimíra Clementisa.

Hodnota investície
predbežne 1 800 000 €
Building
Stav projektu
V príprave
Kategória
Vnútrobloky Vnútrobloky
Mestská časť
Východ (Družba, Hlboká, Vozovka)
Lights

Časová os projektu

2022

Proces participatívneho plánovania

Prvé verejné stretnutie participatívneho plánovania s obyvateľmi sa uskutočnilo v utorok 19. júla 2022 priamo vo vnútrobloku Vladimíra Clementisa. Po ňom nasledovali rozhovory so zainteresovanými aktérmi v tejto lokalite (materská škola, Stredisko sociálnej starostlivosti, Mestské kultúrne stredisko – Zaži v Trnave). V utorok 29. novembra sa konalo druhé verejné stretnutie v Dennom centre seniorov na Ulici V. Clementisa 51. Obyvatelia mali možnosť vyplniť dotazníky, v ktorých hodnotili súčasný stav dvorov a tiež mohli uviesť svoje nápady a idey pre plánovanú revitalizáciu.

Architektonická štúdia

Spracovanie projektovej dokumentácie

Územné rozhodnutie

Stavebné povolenie

Verejné obstarávanie na zhotoviteľa stavby

Realizácia

Dokončený projekt