Filter projektov
Všetky stavy
Všetky stavy
V realizácii
Plánované
Dokončené
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
Všetky mestské časti
Všetky mestské časti
Celé územie mesta
Extravilán
Juh (Linčianska, Tulipán)
Modranka
Sever (Kopánka, Zátvor, Vodáreň)
Stred (centrum mesta, Špíglsál)
Východ (Družba, Hlboká, Vozovka)
Západ (Prednádražie, Kamenný mlyn)
Všetky kategórie
Všetky kategórie
Doprava
Pamiatky
Školstvo
Šport
Vnútrobloky
Odpadové hospodárstvo
Byty a budovy
Verejný priestor
Zeleň
Sociálna oblasť
Kľúčové slová
Kľúčové slová
Adaptácia na zmenu klímy
Bezpečnosť
Cesta
Chodník
Cyklodoprava
Ihrisko
Park
Parkovanie
Participatívne plánovanie

Dvory na Ulici Vl. Clementisa

Mesto Trnava pokračuje v postupnej revitalizácii priestorov medzi obytnými domami. Aktuálne prichádza na rad dvor na Ulici Vladimíra Clementisa.

Cieľom mestskej samosprávy je postupne v každom jednom verejnom priestore tohto typu vytvoriť príjemné prostredie, v ktorom sa budú môcť obyvatelia od najmenších až po skôr narodených spoločne stretávať a využívať zdieľaný priestor na oddych alebo sa rekreačné športovanie. A nielen to. Zámerom je, aby výsledná premena dvorov čo najviac vyhovovala predstavám obyvateľov.

Aby sa tento cieľ podarilo uskutočniť, mesto postupuje metódou participatívneho plánovania a mieni do zadania pre spracovateľa projektu obnovy dvorov zahrnúť názory, postrehy a nápady obyvateľov. Rovnako sme postupovali napríklad pri revitalizácii vnútroblokov na Gejzu Dusíka, na Hospodárskej alebo na Okružnej, ktoré sú obyvateľom už k dispozícii.

Prvé verejné stretnutie participatívneho plánovania, sa uskutočnilo v utorok 19. júla 2022 priamo vo dvore Vladimíra Clementisa. Po ňom nasledovali rozhovory so zainteresovanými aktérmi v lokalite a následne druhé verejné stretnutie, ktoré prebehlo 29. novembra 2022 v Dennom centre seniorov na Ulici V. Clementisa 51. Následne prebehol dotazníkový prieskum, v ktorom sa obyvatelia mohli medzi 29. novembrom a 15. decembrom 2022 vyjadriť k budúcej podobe dvorov. Zistenia zo stretnutí a dotazníkového prieskumu boli spracované do záverečnej správy, ktorá je zverejnená na webstránke mesta aj tu nižšie.

Rozloha riešeného územia 23 035 m2.

      

 

Verejné stretnutia

Zbieranie nápadov a podnetov od miestnych obyvateľov Pole

Dotazníkový prieskum

Do 15. decembra ste mohli vyjadriť svoj názor k obnove priestoru bus

Záverečná správa

Správa bude slúžiť ako podklad na tvorbu zadania pre architektov

Eventy Čo nás čaká najbližšie
Zapojte sa do participatívneho procesu. Poďte sa podieľať spolu s nami na tvorbe návrhov verejného priestoru.

19.07.2022

Verejné stretnutie priamo vo vnútrobloku

Stretnutia sa zúčastnilo približne 50 obyvateľov lokality. Podnety zo stretnutia slúžili okrem iného aj na tvorbu dotazníka.

14.10.2022

Rozhovory so zainteresovanými aktérmi

Do prieskumu boli zapojené aj inštitúcie, ktoré sídlia v blízkom okolí aby boli pri obnove priestoru zohľadnené aj ich potreby.

29.11.2022

Verejné stretnutie v Dennom centre seniorov

Veľká časť miestnych obyvateľov sa radí do skupiny seniorov, preto sme sa špecificky zamerali na potreby tejto vekovej kategórie.

15.12.2022

Ukončenie dotazníkového prieskumu

Dotazník bol dostupný od 29. novembra do 15. decembra 2023 na webovej stránke mesta. Dal sa tiež vyplniť v papierovej forme v Dennom centre seniorov na Ul. V. Clementisa 51 a obyvatelia priľahlých bytoviek ho dostali aj do schránok.

23.10.2023

Zverejnenie záverečnej správy z participatívneho procesu

Záverečná správa z procesu bude zverejnená na webových stránkach mesta. Respondentom, ktorí prejavili záujem, bude tiež zaslaná na email.