Filter projektov
Všetky stavy
Všetky stavy
Plánované
V realizácii
Dokončené
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
Všetky mestské časti
Všetky mestské časti
Juh (Linčianska, Tulipán)
Modranka
Sever (Kopánka, Zátvor, Vodáreň)
Stred (centrum mesta, Špíglsál)
Východ (Družba, Hlboká, Vozovka)
Západ (Prednádražie, Kamenný mlyn)
Extravilán
Celé územie mesta
Všetky kategórie
Všetky kategórie
Doprava
Pamiatky
Školstvo
Šport
Vnútrobloky
Odpadové hospodárstvo
Byty a budovy
Verejný priestor
Sociálna oblasť
Kľúčové slová
Kľúčové slová
Participatívne plánovanie
Adaptácia na zmenu klímy
Ihrisko
Chodník
Cesta
Cyklodoprava
Park
Parkovanie
Bezpečnosť
Participatívne plánovanie

Aj vy môžete byť spolutvorcom budúcej podoby vnútrobloku na V. Clementisa. Zapojte sa do participatívneho plánovania

Mesto Trnava pokračuje v postupnej revitalizácii verejných priestorov. Aktuálne prichádza na rad vnútroblok medzi bytovkami na Ulici Vladimíra Clementisa a Juraja Slottu. Obyvatelia môžu vyjadriť svoj názor na jeho budúcu podobu v online dotazníkudo 15. decembra 2022.   

Tlačenú formu dotazníka si obyvatelia v okolí vnútrobloku v týchto dňoch nájdu vo svojich poštových schránkach. Odovzdať papierový dotazník je možné taktiež do 15. decembra do schránky vo vestibule Strediska sociálnej starostlivosti (malometrážne byty) na V. Clementisa 51 každý deň medzi 6.00 a 18.00 h.   

Dotazníkom predchádzali dve verejné stretnutia, na ktorých samospráva zbierala podnety obyvateľov. Prvé stretnutie bolo 19. júla priamo vo vnútrobloku, druhé, zamerané na seniorov, sa uskutočnilo 29. novembra v Stredisku sociálnej starostlivosti.

Cieľom mestskej samosprávy je postupne v každom jednom verejnom priestore tohto typu vytvoriť príjemné prostredie, v ktorom sa budú môcť obyvatelia od najmenších až po skôr narodených spoločne stretávať a využívať zdieľaný priestor na oddych alebo rekreačné športovanie. A nielen to – zámerom je, aby výsledná premena dvorov čo najviac vyhovovala predstavám obyvateľov.    Aby sa tento cieľ podarilo uskutočniť, mesto už od roku 2016 postupuje metódou participatívneho plánovania. Jeho súčasťou je vždy aj zber podnetov zo strany obyvateľov.   

Vyzbierané dotazníky sa následne vyhodnotia v záverečnej správe, ktorá bude zverejnená na webových stránkach trnava.sk a planujmesto.trnava.sk a v tlačenej forme na vrátnici Strediska sociálnej starostlivosti.  

Záverečná správa bude slúžiť ako podklad na vypracovanie zadania projektovej súťaže a k dispozícií ju bude mať aj vysúťažený projektant. Postrehy a nápady Trnavčanov sa tak reálne budú podieľať na výslednej podobe obnoveného verejného priestoru. Rovnako sa postupovalo napríklad pri návrhu detského ihriska na Gejzu Dusíka, pri dvoroch na Hospodárskej, Zátvore či Okružnej a ďalších.   

Online dotazník nájdete tu