Filter projektov
Všetky stavy
Všetky stavy
V realizácii
Plánované
Dokončené
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
Všetky mestské časti
Všetky mestské časti
Celé územie mesta
Extravilán
Juh (Linčianska, Tulipán)
Modranka
Sever (Kopánka, Zátvor, Vodáreň)
Stred (centrum mesta, Špíglsál)
Východ (Družba, Hlboká, Vozovka)
Západ (Prednádražie, Kamenný mlyn)
Všetky kategórie
Všetky kategórie
Doprava
Pamiatky
Školstvo
Šport
Vnútrobloky
Odpadové hospodárstvo
Byty a budovy
Verejný priestor
Zeleň
Sociálna oblasť
Kľúčové slová
Kľúčové slová
Adaptácia na zmenu klímy
Bezpečnosť
Cesta
Chodník
Cyklodoprava
Ihrisko
Park
Parkovanie
Participatívne plánovanie

Revitalizácia dolného povodia a biokoridoru Parná – Medziháj

Lokalita: Trnava – Západ
Navrhovateľ: Mesto Trnava
Popis problému: Nepriaznivé klimatické podmienky v oblasti.

Popis navrhovaného riešenia:
Projekt nielen svojim rozsahom, ale aj pozitívnym dopadom na mesto radikálne zlepší mikroklimatické podmienky v oblasti a znásobí biodiverzitu. Namiesto regulovaného toku, ktorého hlavným cieľom bolo odvodnenie územia, prinavrátime krajine jej najdôležitejšiu – vodozádržnú funkciu. V lúčnych, vodných a lesných zónach nájdu svoj domov tisíce stromov, krov a zvierat.

Premenou časti ornej pôdy lokality Medziháj získa mesto Trnava a okolité sídla novú rozsiahlu lokalitu nielen s relaxačným významom, aj významné ekostabilizujúce “zelené pľúca” mimoriadne dôležité v podmienkach odlesnenej monokultúrnej oblasti.

Riešená lokalita Medzihája bude previazaná cyklotrasou s existujúcou rekreačnou zónou Kamenný mlyn s obcou Zvončín s pokračovaním smerom na Malé Karpaty. Mesto Trnava a okolité obce tak získajú novú multifunkčnú zónu v kvalitnej vyváženej krajine s mnohorakými ekosystémovými službami.

Cieľová skupina: Všetci obyvatelia Trnavy a priľahlých obcí, návštevníci priestoru.
Typ projektu: Veľký projekt
Rozsah projektu: Rozloha 110 ha
Orientačná cena projektu: Viac ako 10 miliónov € (hrubý odhad na základe realizovaných projektov)

Hodnota investície
približne 10 mil €
Building
Stav projektu
V príprave
Kategória
Verejný priestor Verejný priestor
Mestská časť
Západ (Prednádražie, Kamenný mlyn)
Lights

Časová os projektu

2020

Projektová dokumentácia

dokumentácia pre územné rozhodnutie

2023

Štúdia uskutočniteľnosti

2023

Projektová dokumentácia pre územné rozhodnutie

2024

Projektová dokumentácia pre realizáciu

Spracováva sa projektová dokumentácia k realizácii.

Územné rozhodnutie

Stavebné povolenie

Verejné obstarávanie na zhotoviteľa stavby

Realizácia

Dokončený projekt