Filter projektov
Všetky stavy
Všetky stavy
V realizácii
Plánované
Dokončené
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
Všetky mestské časti
Všetky mestské časti
Celé územie mesta
Extravilán
Juh (Linčianska, Tulipán)
Modranka
Sever (Kopánka, Zátvor, Vodáreň)
Stred (centrum mesta, Špíglsál)
Východ (Družba, Hlboká, Vozovka)
Západ (Prednádražie, Kamenný mlyn)
Všetky kategórie
Všetky kategórie
Doprava
Pamiatky
Školstvo
Šport
Vnútrobloky
Odpadové hospodárstvo
Byty a budovy
Verejný priestor
Zeleň
Sociálna oblasť
Kľúčové slová
Kľúčové slová
Adaptácia na zmenu klímy
Bezpečnosť
Cesta
Chodník
Cyklodoprava
Ihrisko
Park
Parkovanie
Participatívne plánovanie

Revitalizácia Parku Janka Kráľa

Lokalita: Trnava – Juh, Západ, Ulica Staničná
Navrhovateľ: Mesto Trnava
Popis problému: Zanedbaný parkový priestor medzi železničnou stanicou a mestskou časťou západ.

Popis navrhovaného riešenia:
Celková revitalizácia parku s ohľadom na súčasné potreby obyvateľov, ktorá prinesie kvalitné krajinársko-architektonické riešenie tohto územia s uplatnením ekologických princípov tvorby a ochrany zelene. Komunikácia k tomuto zámeru sa začala s obyvateľmi ešte v roku 2016 zisťovaním názorov na danú lokalitu participatívnym plánovaním. Návrhy občanov boli zapracované do krajinársko-architektonickej súťaže.

Súčasťou komplexnej obnovy bude aj riešenie mestského mobiliáru – najmä oddychových prvkov, osvetlenia, malých smetných nádob; rekonštrukcia a preriešenie peších prepojení územím; ochrana a výsadba zelene.

Navrhované riešenie má zároveň zohľadňovať zlepšenie environmentálnych aspektov v mestskom prostredí a adaptáciu urbanizovaného prostredia na zmenu klímy.

Cieľová skupina: Návštevníci priestoru.
Typ projektu: Veľký projekt
Rozsah projektu: Rozloha 86 205 m2
Orientačná cena projektu: 4 – 5 miliónov € (hrubý odhad na základe realizovaných projektov)


Zámerom samosprávy je revitalizácia Parku Janka Kráľa, tzv. Staničák. Komunikácia k tomuto zámeru sa začala s obyvateľmi ešte v roku 2016 zisťovaním názorov na danú lokalitu participatívnym plánovaním. Návrhy občanov boli zapracované do krajinársko-architektonickej súťaže, ktorého víťazom sa stal riešiteľský kolektív: Ing. Eugen Guldan, PhD., Ing. Zuzana Andrejovská, Bc. Lýdia Kolarčíková.

Hodnota investície
predbežne 4 – 5 mil €
Building
Stav projektu
V príprave
Kategória
Verejný priestor Verejný priestor
Mestská časť
Západ (Prednádražie, Kamenný mlyn)
Lights

Časová os projektu

2016

Proces participatívneho plánovania

Záverečná správa na stiahnutie vo formáte PDF (veľkosť 7,2 MB)

2017

Krajino - architektonická súťaž

2024

Architektonická štúdia

2020 – 2024

Projektová dokumentácia pre územné rozhodnutie

Územné rozhodnutie

Stavebné povolenie

Verejné obstarávanie na zhotoviteľa stavby

Realizácia

Dokončený projekt