Filter projektov
Všetky stavy
Všetky stavy
Plánované
V realizácii
Dokončené
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
Všetky mestské časti
Všetky mestské časti
Juh (Linčianska, Tulipán)
Modranka
Sever (Kopánka, Zátvor, Vodáreň)
Stred (centrum mesta, Špíglsál)
Východ (Družba, Hlboká, Vozovka)
Západ (Prednádražie)
Extravilán
Celé územie mesta
Všetky kategórie
Všetky kategórie
Doprava
Pamiatky
Školstvo
Šport
Vnútrobloky
Odpadové hospodárstvo
Byty a budovy
Verejný priestor
Sociálna oblasť
Kľúčové slová
Kľúčové slová
Participatívne plánovanie
Adaptácia na zmenu klímy
Ihrisko
Chodník
Cesta
Cyklodoprava
Park
Parkovanie

Úprava priestoru pred OD Jednota

Mesto Trnava pristúpilo na revitalizovanie tohto priestoru. Zámerom je koncepečne riešiť tento priestor tak, aby sa vytvorila nová verejno – oddychová zóna so zeleňou, rešpektujúca danosti tejto časti mesta (doprava, peší pohyb, technická infraštruktúra). Nosným prvkom priestoru je zelený prvok ako kompenzácia vydláždenej plochy – alej stromov so zatrávnenou časťou pod nimi a lavičkami okolo. V osi tohto prírodného prvku je situovaný vodný prvok vo forme fontány (alternatíve fontána v úrovni terénu alebo fontána s bazénom). Priestor je dotvorený mestským mobiliárom – svietidlami, lavičkami, pitnými fontánkami, prístreškom na bicykle.

Plocha priestoru okrem plochy navrhovanej zelene bude vydláždená dlažbou, ktorej geometria vychádza z architektúry a tektoniky objektu OD Jednota. Všetky spevnené plochy a aj mobiliár je materiálovo a farebne navrhovaný v súlade s koncepciou mesta.

Po prestavbe sa tento verejný priestor vráti ľuďom a vzrastlé stromy spolu s intenzívnym vodným prvkom pomôžu celú zónu výrazne ochladiť.

Rozloha riešeného územia: 1 920m2

Hodnota investície
Zatiaľ nie je vyčíslená
Building
Stav projektu
V príprave
Kategória
Verejný priestor Verejný priestor
Mestská časť
Stred (centrum mesta, Špíglsál)
Lights

Časová os projektu

2021

Architektonická štúdia

2022

Projektová dokumentácia

pre stavebné povolenie a realizáciu

Stavebné povolenie

Verejné obstarávanie na zhotoviteľa stavby

Realizácia

Dokončený projekt