Filter projektov
Všetky stavy
Všetky stavy
V realizácii
Plánované
Dokončené
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
Všetky mestské časti
Všetky mestské časti
Celé územie mesta
Extravilán
Juh (Linčianska, Tulipán)
Modranka
Sever (Kopánka, Zátvor, Vodáreň)
Stred (centrum mesta, Špíglsál)
Východ (Družba, Hlboká, Vozovka)
Západ (Prednádražie, Kamenný mlyn)
Všetky kategórie
Všetky kategórie
Doprava
Pamiatky
Školstvo
Šport
Vnútrobloky
Odpadové hospodárstvo
Byty a budovy
Verejný priestor
Zeleň
Sociálna oblasť
Kľúčové slová
Kľúčové slová
Adaptácia na zmenu klímy
Bezpečnosť
Cesta
Chodník
Cyklodoprava
Ihrisko
Park
Parkovanie
Participatívne plánovanie
Novinky

Na bývalom Zelenom rínku a Paulínskej vznikne oddychový priestor s alejou, lavičkami a fontánou

Mesto na rôznych frontoch pokračuje v revitalizácii verejného priestoru. Obnovy sa konečne má dočkať aj priestor pri obchodnom dome v centre mesta v dotyku s Trojičným námestím, ktorý po vizuálnej aj funkčnej stránke dodnes viazne kdesi v osemdesiatych rokoch 20. storočia. Mestská samospráva má pripravený realizačný projekt na jeho revitalizáciu, ktorá sa začne v jarných mesiacoch budúceho roku. Lokalita, ktorej sa dotkne obnova, je vymedzená južnou fasádou obchodného domu na Paulínskej ulici, severnou fasádou oproti stojaceho polyfunkčného objektu, verejným priestorom pred východnou fasádou Domu kultúry, komunikáciami na Paulínskej a Dolnopotočnou ulicou.


Kedysi tadiaľ viedla ulica Zelený rínok, ktorá sa napájala na Paulínsku ulicu. Pôvodná historická zástavba bola v šesťdesiatych rokoch 20. storočia asanovaná kvôli výstavbe obchodného domu a Domu kultúry ROH. Počet chodcov, ktorí dodnes prechádzajú cez bývalý Zelený rínok, je vysoký, ale priestor už nespĺňa kvalitatívne podmienky na permanentnú prevádzku. Zámerom mesta je vytvorenie nového verejného oddychového priestoru so zeleňou, zakomponovaného do jestvujúcej štruktúry pešej zóny, ktorý má vo vyššej kvalite spĺňať aj požiadavky na dopravu, pohyb peších a technickú infraštruktúru. Návrh zároveň rešpektuje genius loci mesta, jeho historickú mierku a proporcie jestvujúcich urbanistických štruktúr.


Nosným prvkom nového priestoru bude aleja stromov so zatrávnenou časťou dotvorená mestským mobiliárom – svietidlami, lavičkami, stojanmi na bicykle, stĺpikmi a odpadkovými košmi. V osi tohto prírodného prvku je na úrovni terénu navrhnutá kaskádová fontána v stope pôvodného toku Trnávky. Jestvujúca zeleň bude v maximálnej miere zachovaná. Na jej zavlažovanie a na chod fontány poslúži voda z novej vŕtanej studne.
Plocha mimo trávnikov bude vydláždená dlažbou, ktorá geometricky vychádza z architektúry a tektoniky objektu obchodného domu. Pôvodná obslužná komunikácia v južnej časti priestoru bude bezbariérová na úrovni pešej zóny.

Všetky spevnené plochy aj mobiliár sú materiálovo a farebne navrhnuté v súlade s koncepciou mesta. Na západnom okraji budú v malom rozsahu znovu uložené aj jestvujúce dlažobné kocky tak, aby nadväzovali na jestvujúce línie od objektu Domu kultúry.

Podsvietené trysky fontány vytvoria zaujímavý dynamický efekt.
Podsvietené trysky fontány vytvoria zaujímavý dynamický efekt.


Nosnou líniou revitalizovaného priestoru bude aleja.

Namiesto priestoru, kadiaľ teraz len rýchlo prechádzame, bude malý parčík s lavičkami.


Napadlo vám niekedy, idúc okolo obchodného domu, že by ste si radi na chvíľu sadli niekam do tieňa? Zrejme mnohým, ale nebolo kam. Na budúci rok to už bude možné.

Vizualizácie: Ateliér DV