Filter projektov
Všetky stavy
Všetky stavy
V realizácii
Plánované
Dokončené
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
Všetky mestské časti
Všetky mestské časti
Celé územie mesta
Extravilán
Juh (Linčianska, Tulipán)
Modranka
Sever (Kopánka, Zátvor, Vodáreň)
Stred (centrum mesta, Špíglsál)
Východ (Družba, Hlboká, Vozovka)
Západ (Prednádražie, Kamenný mlyn)
Všetky kategórie
Všetky kategórie
Doprava
Pamiatky
Školstvo
Šport
Vnútrobloky
Odpadové hospodárstvo
Byty a budovy
Verejný priestor
Zeleň
Sociálna oblasť
Kľúčové slová
Kľúčové slová
Adaptácia na zmenu klímy
Bezpečnosť
Cesta
Chodník
Cyklodoprava
Ihrisko
Park
Parkovanie
Participatívne plánovanie

Dvory na Tehelnej

Schválená žiadosť o nenávratný finančný príspevok vo výške 65 050 eur

Lokalita: Trnava – Východ; Ulice Tehelná a Hlboká
Navrhovateľ: Mesto Trnava, obyvateľ Trnavy
Popis problému: Zanedbaný stav verejných priestorov sídliska / Zvýšenie kvality a funkčnosti verejných priestorov sídliska pre jeho obyvateľov, adaptácia mesta Trnava na zmenu klímy.

Popis navrhovaného riešenia:
Celková revitalizácia verejných priestorov vnútroblokov s ohľadom na súčasné potreby obyvateľov, ktoré boli zisťované v dotazníku. Revitalizácia prinesie kvalitné krajinársko-architektonické riešenie tohto územia s uplatnením ekologických princípov tvorby a ochrany zelene.

Súčasťou komplexnej obnovy bude aj riešenie mestského mobiliáru – najmä herných, športových, a oddychových prvkov, osvetlenia, malých smetných nádob; rekonštrukcia a preriešenie peších prepojení územím; ochrana a výsadba zelene.

Navrhované riešenie má zároveň zohľadňovať zlepšenie environmentálnych aspektov v mestskom prostredí a adaptáciu urbanizovaného prostredia na zmenu klímy.

Do plánovania revitalizácie tohto územia boli zapojení aj obyvatelia dotknutej lokality prostredníctvom participatívneho plánovania. Vo výsledku dvory ponúknu pestrú škálu funkcií so zachovaním komorného charakteru tak, aby ostali prostredím s množstvom zelene a aby sa stali atraktívnym miestom stretávania sa pre rôzne generačné a sociálne skupiny rezidentov.

Cieľová skupina: Obyvatelia vnútroblokov a okolia
Typ projektu: Veľký projekt – komplexná revitalizácia
Rozsah projektu: Približne 25 000 m2 – 3 samostatné vnútrobloky
Orientačná cena projektu: 3 – 4 milióny € (hrubý odhad podľa podobných realizovaných projektov)


Mesto Trnava postupne revitalizuje priestorov medzi obytnými domami. Obnovou vnútrobloku medzi domami na Tehelnej, Hlbokej a Bučianskej ulici chce mestská samospráva vo všetkých vymenovaných priestoroch vytvoriť príjemné prostredie, v ktorom budú môcť celé rodiny obyvateľov od najmenších až po skôr narodených spoločne relaxovať alebo sa venovať rekreačným športom.

Na spracovanie projektovej dokumentácie získala samospráva nenávratný finančný príspevok vo výške 65 050 eur

Hodnota investície
predbežne 3,5 mil €
Building
Stav projektu
V príprave
Kategória
Vnútrobloky Vnútrobloky
Mestská časť
Východ (Družba, Hlboká, Vozovka)
Lights

Časová os projektu

2020

Proces participatívneho plánovania

Záverečná správa na stiahnutie vo formáte PDF (veľkosť 7,6 MB)

2021

Architektonická štúdia

2022

Projektová dokumentácia pre stavebné povolenie a realizačný projekt

2023

Územné rozhodnutie

2023 – 2024

Stavebné povolenie

Verejné obstarávanie na zhotoviteľa stavby

Realizácia

Dokončený projekt