Filter projektov
Všetky stavy
Všetky stavy
V realizácii
Plánované
Dokončené
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
Všetky mestské časti
Všetky mestské časti
Celé územie mesta
Extravilán
Juh (Linčianska, Tulipán)
Modranka
Sever (Kopánka, Zátvor, Vodáreň)
Stred (centrum mesta, Špíglsál)
Východ (Družba, Hlboká, Vozovka)
Západ (Prednádražie, Kamenný mlyn)
Všetky kategórie
Všetky kategórie
Doprava
Pamiatky
Školstvo
Šport
Vnútrobloky
Odpadové hospodárstvo
Byty a budovy
Verejný priestor
Zeleň
Sociálna oblasť
Kľúčové slová
Kľúčové slová
Adaptácia na zmenu klímy
Bezpečnosť
Cesta
Chodník
Cyklodoprava
Ihrisko
Park
Parkovanie
Participatívne plánovanie

Vnútroblok na Šafárikovej

Lokalita: Trnava – Západ; Ulica Šafárikova
Navrhovateľ: Mesto Trnava
Popis problému: Zanedbaný stav verejných priestorov sídliska / Zvýšenie kvality a funkčnosti verejných priestorov sídliska pre jeho obyvateľov, adaptácia mesta Trnava na zmenu klímy.

Popis navrhovaného riešenia:
Cieľom mestskej samosprávy je postupne v každom jednom verejnom priestore tohto typu vytvoriť príjemné prostredie, v ktorom sa budú môcť obyvatelia od najmenších až po skôr narodených spoločne stretávať a využívať zdieľaný priestor na oddych alebo sa rekreačné športovanie. A nielen to. Zámerom je, aby výsledná premena dvorov čo najviac vyhovovala predstavám obyvateľov, ktorých sme zapojili prostredníctvom participatívneho plánovania.

Súčasťou komplexnej obnovy bude aj riešenie mestského mobiliáru – najmä herných, športových, a oddychových prvkov, osvetlenia, malých smetných nádob; rekonštrukcia a preriešenie peších prepojení územím; ochrana a výsadba zelene.

Navrhované riešenie má zároveň zohľadňovať zlepšenie environmentálnych aspektov v mestskom prostredí a adaptáciu urbanizovaného prostredia na zmenu klímy.

Cieľová skupina: Všetci obyvatelia okolitých bytoviek a návštevníci priestoru.
Typ projektu: Veľký projekt – komplexná revitalizácia
Rozsah projektu: 17 512 m2 – vnútroblok s priľahlými zelenými plochami
Orientačná cena projektu: Približne 500 tisíc – 1 milión € (hrubý odhad na základe realizovaných projektov)


Mesto Trnava pokračuje v postupnej revitalizácii priestorov medzi obytnými domami. Aktuálne prichádza na rad vnútroblok medzi bytovkami na Šafárikovej ulici.

Cieľom mestskej samosprávy je postupne v každom jednom verejnom priestore tohto typu vytvoriť príjemné prostredie, v ktorom sa budú môcť obyvatelia od najmenších až po skôr narodených spoločne stretávať a využívať zdieľaný priestor na oddych alebo sa rekreačné športovanie. A nielen to. Zámerom je, aby výsledná premena dvorov čo najviac vyhovovala predstavám obyvateľov.

Aby sa tento cieľ podarilo uskutočniť, mesto postupuje metódou participatívneho plánovania a mieni do zadania pre spracovateľa projektu obnovy dvorov zahrnúť názory, postrehy a nápady obyvateľov. Rovnako sme postupovali napríklad pri revitalizácii vnútroblokov na Gejzu Dusíka, na Hospodárskej alebo na Okružnej, ktoré sú obyvateľom už k dispozícii.

Občania daného vnútrobloku sa mohli vyjadriť prostredníctvom dotazníka, ktorý bol dostupný na www.trnava.sk, zároveň ho miestny obyvatelia dostali aj do schránok. Prvé verejné stretnutie participatívneho plánovania, sa uskutočnilo v utorok 21. júna priamo vo dvore na Šafárikovej.

Hodnota investície
predbežne 500 tis – 1 mil €
Building
Stav projektu
V príprave
Kategória
Vnútrobloky Vnútrobloky
Mestská časť
Západ (Prednádražie, Kamenný mlyn)
Lights

Časová os projektu

2022

Proces participatívneho plánovania

Záverečná správa na stiahnutie vo formáte PDF (veľkosť 13,5 MB)

2024

Projektová dokumentácia

Vyhlásené verejné obstarávanie na zhotoviteľa projektovej dokumentácie – pre viac info

Architektonická štúdia

Spracovanie projektovej dokumentácie

Územné rozhodnutie

Stavebné povolenie

Verejné obstarávanie na zhotoviteľa stavby

Realizácia

Dokončený projekt