Filter projektov
Všetky stavy
Všetky stavy
V realizácii
Plánované
Dokončené
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
Všetky mestské časti
Všetky mestské časti
Celé územie mesta
Extravilán
Juh (Linčianska, Tulipán)
Modranka
Sever (Kopánka, Zátvor, Vodáreň)
Stred (centrum mesta, Špíglsál)
Východ (Družba, Hlboká, Vozovka)
Západ (Prednádražie, Kamenný mlyn)
Všetky kategórie
Všetky kategórie
Doprava
Pamiatky
Školstvo
Šport
Vnútrobloky
Odpadové hospodárstvo
Byty a budovy
Verejný priestor
Zeleň
Sociálna oblasť
Kľúčové slová
Kľúčové slová
Adaptácia na zmenu klímy
Bezpečnosť
Cesta
Chodník
Cyklodoprava
Ihrisko
Park
Parkovanie
Participatívne plánovanie

Vnútroblok na Šafárikovej

Mesto Trnava pokračuje v postupnej revitalizácii priestorov medzi obytnými domami. Aktuálne prichádza na rad vnútroblok na Šafárikovej ulici.

Cieľom mestskej samosprávy je postupne v každom jednom verejnom priestore tohto typu vytvoriť príjemné prostredie, v ktorom sa budú môcť obyvatelia od najmenších až po skôr narodených spoločne stretávať a využívať zdieľaný priestor na oddych alebo sa rekreačné športovanie. A nielen to. Zámerom je, aby výsledná premena dvorov čo najviac vyhovovala predstavám obyvateľov.

Aby sa tento cieľ podarilo uskutočniť, mesto postupuje metódou participatívneho plánovania a mieni do zadania pre spracovateľa projektu obnovy dvorov zahrnúť názory, postrehy a nápady obyvateľov. Rovnako sme postupovali napríklad pri revitalizácii vnútroblokov na Gejzu Dusíka, na Hospodárskej alebo na Okružnej, ktoré sú obyvateľom už k dispozícii.

Verejné stretnutie s obyvateľmi sa konalo v utorok 21. júna priamo vo dvore na Šafárikovej a zúčastnilo sa ho približne 25 ľudí. Obyvatelia vnútrobloku sa tiež mohli vyjadriť k revitalizácií prostredníctvom dotazníka, ktorý bol dostupný na webe mesta, zároveň ho miestny obyvatelia dostali aj do schránok. Do dotazníkového prieskumu sa zapojilo 102 respondentov. Záverečná správa z procesu je dostupná na stiahnutie vo formáte PDF (13,5 MB).

 

     


Eventy Čo nás čaká najbližšie
Zapojte sa do participatívneho procesu. Poďte sa podieľať spolu s nami na tvorbe návrhov verejného priestoru.

02.06.2022

Pozorovanie priestoru

Prvotné oboznámenie sa s priestorom

21.06.2022

Verejné stretnutie

Stretnutie s obyvateľmi vnútrobloku priamo v riešenom území, ktorého sa zúčastnilo približne 20 ľudí a trvalo dve hodiny. Verejné stretnutie slúžilo hlavne na to, aby sme zistili potreby obyvateľov a vedeli podľa nich nastaviť dotazníkový prieskum tak, aby sme zistili čo najviac relevantných informácií.

10.08.2022

Ukončenie dotazníkového prieskumu

Do dotazníku sa zapojilo 102 obyvateľov a vznikla z neho záverečná správa, ktorá bude slúžiť ako podklad pre tvorbu zadania súťaže na architektonický návrh priestoru.

04.10.2022

Zverejnenie záverečnej správy z participatívneho procesu

Správa na stiahnutie TU