Filter projektov
Všetky stavy
Všetky stavy
V realizácii
Plánované
Dokončené
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
Všetky mestské časti
Všetky mestské časti
Celé územie mesta
Extravilán
Juh (Linčianska, Tulipán)
Modranka
Sever (Kopánka, Zátvor, Vodáreň)
Stred (centrum mesta, Špíglsál)
Východ (Družba, Hlboká, Vozovka)
Západ (Prednádražie, Kamenný mlyn)
Všetky kategórie
Všetky kategórie
Doprava
Pamiatky
Školstvo
Šport
Vnútrobloky
Odpadové hospodárstvo
Byty a budovy
Verejný priestor
Zeleň
Sociálna oblasť
Kľúčové slová
Kľúčové slová
Adaptácia na zmenu klímy
Bezpečnosť
Cesta
Chodník
Cyklodoprava
Ihrisko
Park
Parkovanie
Participatívne plánovanie

Revitalizácia vnútrobloku Bučianska-Tehelná-Clementisa

Lokalita: Trnava – Východ
Navrhovateľ: Mesto Trnava
Popis problému: Zanedbaný stav verejných priestorov sídliska / Zvýšenie kvality a funkčnosti verejných priestorov sídliska pre jeho obyvateľov, adaptácia mesta Trnava na zmenu klímy.

Popis navrhovaného riešenia:
Celková revitalizácia verejných priestorov vnútrobloku s ohľadom na súčasné potreby obyvateľov, ktorá prinesie kvalitné krajinársko-architektonické riešenie tohto územia s uplatnením ekologických princípov tvorby a ochrany zelene.

Vytvorenie voľnočasového parku so športovými a stretávacími parkami, ktoré tu obyvatelia postrádajú. V lokalite bol realizovaný aj participatívny proces. Súčasťou komplexnej obnovy bude aj riešenie mestského mobiliáru – najmä herných, športových, a oddychových prvkov, osvetlenia, malých smetných nádob; rekonštrukcia a preriešenie peších prepojení územím; ochrana a výsadba zelene.

Navrhované riešenie má zároveň zohľadňovať zlepšenie environmentálnych aspektov v mestskom prostredí a adaptáciu urbanizovaného prostredia na zmenu klímy.

Cieľová skupina: Všetci obyvatelia okolitých bytoviek a návštevníci priestoru.
Typ projektu: Veľký projekt – komplexná revitalizácia
Rozsah projektu: Približne 30 000 m2 – celý priestor vnútrobloku
Orientačná cena projektu: 1 – 2 milióny € (hrubý odhad na základe realizovaných projektov)


Trnavská samospráva chce v najbližších rokoch obnoviť všetky vnútrobloky v meste. Do návrhov úprav týchto priestranstiev zapája prostredníctvom participatívneho plánovania aj verejnosť, pretože to, ako by mal daný priestor vyzerať po úprave, vedia najlepšie jeho obyvatelia a návštevníci.

Hlavným objektom záujmu samosprávy sú oblasti pracovne nazvané Kopec (časť za pumpu na Bučianskej), Lúka (priestor popod sídlom Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave) a Lesík (plocha nad bývalou školou V Jame paralelná s Ulicou V. Clementisa).

Revitalizácia uvedeného vnútrobloku nadväzuje na pripravovanú obnovu dvorov na Tehelnej.

Hodnota investície
predbežne 1 – 2 mil €
Building
Stav projektu
V príprave
Kategória
Vnútrobloky Vnútrobloky
Mestská časť
Východ (Družba, Hlboká, Vozovka)
Lights

Časová os projektu

2021-2022

Proces participatívneho plánovania

Záverečná správa na stiahnutie vo formáte PDF (veľkosť 4,77 MB)

Architektonicko-urbanisticko-krajinárska súťaž

Architektonická štúdia

Projektová dokumentácia

Územné rozhodnutie

Stavebné povolenie

Verejné obstarávanie na zhotoviteľa stavby

Realizácia

Dokončený projekt