Filter projektov
Všetky stavy
Všetky stavy
V realizácii
Plánované
Dokončené
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
Všetky mestské časti
Všetky mestské časti
Celé územie mesta
Extravilán
Juh (Linčianska, Tulipán)
Modranka
Sever (Kopánka, Zátvor, Vodáreň)
Stred (centrum mesta, Špíglsál)
Východ (Družba, Hlboká, Vozovka)
Západ (Prednádražie, Kamenný mlyn)
Všetky kategórie
Všetky kategórie
Doprava
Pamiatky
Školstvo
Šport
Vnútrobloky
Odpadové hospodárstvo
Byty a budovy
Verejný priestor
Zeleň
Sociálna oblasť
Kľúčové slová
Kľúčové slová
Adaptácia na zmenu klímy
Bezpečnosť
Cesta
Chodník
Cyklodoprava
Ihrisko
Park
Parkovanie
Participatívne plánovanie
Participatívne plánovanie

Čo ukázala záverečná správa z prieskumu verejnej mienky k obnove vnútrobloku V jame

Obnova vnútrobloku Bučianska – Tehelná – Clementisova je ďalšou veľkou revitalizáciou verejného priestoru, ktorú plánuje trnavská samospráva. A ako sa v Trnave stalo dobrým zvykom, do návrhovej fázy sa zapojila aj verejnosť prostredníctvom participatívneho plánovania. Dotazník bol distribuovaný do približne dvesto domácností a v online podobe bol zverejnený na webe mesta. Svojimi nápadmi a názormi doň prispelo 124 respondentov. Vzhľadom k rôznorodosti územia boli otázky formulované zvlášť pre jeho jednotlivé časti – KopecLúkuLesík a pre lokalitu V jame ako celok. 

 Participatívny proces odhalil, že obyvatelia veľmi pozitívne vnímajú celkovú atmosféru vnútrobloku, jeho priestrannosť, pokoj a rôznorodosť oddychových plôch. Aj keď jeho potenciál im príde využitý veľmi málo. Popri zeleni si veľmi cenia nezastavanosť územia. Obyvatelia si na základe prieskumu želajú v tejto lokalite zachovať zeleň a voľné plochy, kopec a sánkovanie. Priali by si tiež mať vo vnútrobloku viac zelene, vytvoriť park oddychovú aj športovú zónu„Tieto podnety spoločne vytvárajú predstavu rekreačného voľnočasového parku so športovým využitím. Rezidenti si tu predstavujú mestský park s množstvom stromov, ale aj s voľnými plochami a pretkaný rekreačnými a športovými atrakciami. Park, ktorého niektoré zóny budú kľudné a tiché, iné naopak aktívnejšie. Veľmi radi by tiež využívali školský areál a jeho športoviská, boli by za jeho priame začlenenie do vnútrobloku a celkovú rekonštrukciu,“ prezradila Natália Nováková z referátu participácie. Ukázalo sa, že pre obyvateľov je kľúčovým faktorom zachovanie prírodného rázu územia, doplnenie zelene vo vnútrobloku a zabezpečenie starostlivosti o ňu. Na vrchole kopca a na svahu od Lúky si prajú skôr voľné plochy – na stretávanie sa, pozorovanie hviezd, púšťanie šarkana a veľmi obľúbené sánkovanie. „V návrhu by podľa participantov nemali chýbať ani voľné trávnaté plochy, ktoré umožnia rôznorodé využitie na pikniky, loptové hry, či skupinové cvičenie,“ dodala referentka participácie. 

 Dôležitou témou sa stalo aj zvýšenie druhovej pestrosti vysádzaných rastlín napríklad o ovocné stromy, kríky a kvety. Ľudia chcú, aby časť plochy bola skutočnou lúkou. Obyvatelia si ďalej pýtali vytvorenie športového areálu a možností na konkrétne športové aktivity: dráha na beh, workout, multifunkčné ihrisko pre loptové hry, tenis, ako aj na petang, stolný tenis, alebo šach. Ako veľmi dôležité sa ukázali aj možnosti na aktivity pre deti. Okrem zázemia pre deti s hracími prvkami však potrebujú ponechať voľnú trávnatú časť na hry a športy. Obyvatelia si zároveň prajú mať návrh priestoru, ktorý by ich vnútroblok zatraktívnil. Vytvoriť špeciálnu miestnu atrakciu, niečo čo inde v okolí nie je a čo by sa preň stalo typickým. „Navrhujú napríklad vyhliadkovú vežu, rozhľadňu, prírodnú hvezdáreň, land-art, výrazný strom, veľký stojaci kameň, dominantu, monument na Kopci a dokonca aj kuriozitu ako Trnavský kráter – Trnavskú dzíru na Lúke,“ s úsmevom upresnila Natália Nováková. Všetky zozbierané informácie predloží referát participácie v súhrnnej forme architektom, urbanistom a krajinným architektom. Tí ich budú môcť zakomponovať do návrhu územia, ktorý bude zohľadňovať potreby jeho používateľov. K dispozícii je aj záverečná správa (dokument na stiahnutie vo formáte PDF, veľkosť 4,77 MB)