Filter projektov
Všetky stavy
Všetky stavy
V realizácii
Plánované
Dokončené
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
Všetky mestské časti
Všetky mestské časti
Celé územie mesta
Extravilán
Juh (Linčianska, Tulipán)
Modranka
Sever (Kopánka, Zátvor, Vodáreň)
Stred (centrum mesta, Špíglsál)
Východ (Družba, Hlboká, Vozovka)
Západ (Prednádražie, Kamenný mlyn)
Všetky kategórie
Všetky kategórie
Doprava
Pamiatky
Školstvo
Šport
Vnútrobloky
Odpadové hospodárstvo
Byty a budovy
Verejný priestor
Zeleň
Sociálna oblasť
Kľúčové slová
Kľúčové slová
Adaptácia na zmenu klímy
Bezpečnosť
Cesta
Chodník
Cyklodoprava
Ihrisko
Park
Parkovanie
Participatívne plánovanie

Dvor 1 na Hospodárskej

Zámerom projektu je revitalizácia ďalšieho vnútroblokového priestoru na Hospodárskej ulici v druhej časti bližšie k Študentskej ulici od ulice Sládkovičova. Proces participatívneho plánovania sa začal verejnými stretnutiami v roku 2017, na ktorých sa diskutovalo o novej podobe tohto priestoru. Verejnosť mala možnosť vyjadriť svoje návrhy a pripomienky aj prostredníctvom dotazníkov. Výsledky prieskumu verejnej mienky mesto zapracovalo do podkladov architektonickej súťaže, pretože cieľom participatívneho plánovania je pristupovať k tvorbe verejných priestorov tak, aby ich výsledná podoba zodpovedala potrebám návštevníkov a slúžila im čo najlepšie. Navrhované riešenie zohľadňuje zlepšenie enviromentálnych aspektov v mestskom prostredí a adaptáciu urbanizovaného prostredia na zmenu klímy. 

Dvor 1 ležiaci pri Študentskej ulici je najväčší zo všetkých dvorov, ktoré sa revitalizujú. Z každej strany je ohraničený bytovými domami. Jeho prevažnú časť tvoria spevnené plochy, ktoré dostanú nový povrch. Je tu najviac parkovacích miest, navrhnuté je aj nové parkovisko s povrchom z drenážnej dlažby medzi trafostanicou a bytovým domom pri vstupe zo Študentskej ulice. Spevnená plocha bytového domu pozdĺž Študentskej ulice sa vymení za zeleň. Chodník sa zúži a urobí sa rampa pre bezbariérový prístup.

Na novom ihrisku sa zahrajú deti vo veku od troch do šiestich rokov – menšia herná zostava so šmykľavkou, pieskovisko s tieniacou konštrukciou, menšie pružinové a reťazové hojdačky, preliezačky v podobe tunela, interaktívne herné panely a ďalšie originálne herné prvky.

Na ihrisku sú aj lavičky a piknikový set na sedenie. V priestore vnútrobloku pribudli odpadkové koše na triedený odpad so strieškou.

Rozloha riešeného územia 3 611 m2

Štyri dvory na Hospodárskej (obrázok sa po kliknutí zväčší)

Hodnota investície
296 651 €
Building
Stav projektu
Zrealizované
Kategória
Vnútrobloky Vnútrobloky
Mestská časť
Stred (centrum mesta, Špíglsál)
Lights

Časová os projektu

2017-2018

Participatívne plánovanie

Záverečná správa na stiahnutie vo formáte PDF (veľkosť 7,5 MB)

2018

Architektonická súťaž

2021

Projektová dokumentácia

2021

Územné rozhodnutie

2022

Stavebné povolenie

2022

Verejné obstarávanie na zhotoviteľa stavby

október 2022 – jún 2023

Realizácia

jún 2023

Dokončený projekt