Filter projektov
Všetky stavy
Všetky stavy
V realizácii
Plánované
Dokončené
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
Všetky mestské časti
Všetky mestské časti
Celé územie mesta
Extravilán
Juh (Linčianska, Tulipán)
Modranka
Sever (Kopánka, Zátvor, Vodáreň)
Stred (centrum mesta, Špíglsál)
Východ (Družba, Hlboká, Vozovka)
Západ (Prednádražie, Kamenný mlyn)
Všetky kategórie
Všetky kategórie
Doprava
Pamiatky
Školstvo
Šport
Vnútrobloky
Odpadové hospodárstvo
Byty a budovy
Verejný priestor
Zeleň
Sociálna oblasť
Kľúčové slová
Kľúčové slová
Adaptácia na zmenu klímy
Bezpečnosť
Cesta
Chodník
Cyklodoprava
Ihrisko
Park
Parkovanie
Participatívne plánovanie

Dvor Na Hlinách (za Kysucou)

Schválená žiadosť o nenávratný finančný príspevok vo výške 518 461 eur.

Zrevitalizovaný vnútroblok s cvičebnými prvkami, detským ihriskom, úprava spevnených povrchov a nová zeleň, to je len časť toho, čo čaká tamojšíách obyvateľov. Aj pri tomto projekte participovali obyvatelia mesta a tvorili budúcu podobu dvora spolu s mestom.

Participácia

Projekt nadväzuje na viaceré úspešné projekty mesta zamerané na regeneráciu a humanizáciu vnútroblokov obytných súborov s uplatnením ekologických princípov tvorby a ochrany zelene. Proces participatívneho plánovania sa začal verejnými stretnutiami v roku 2017, na ktorých sa diskutovalo o novej podobe tohto priestoru. Verejnosť mala možnosť vyjadriť svoje návrhy a pripomienky aj prostredníctvom dotazníkov a osobných stretnutí. Výsledky prieskumu verejnej mienky mesto zapracovalo do podkladov pre spracovanie projektovej dokumentácie, pretože cieľom participatívneho plánovania je pristupovať k tvorbe verejných priestorov tak, aby ich výsledná podoba zodpovedala potrebám návštevníkov a slúžila im čo najlepšie.

Hlavným cieľom projektu je komplexná obnova a revitalizácia územia, ktoré bude rozdelené na sektory s hernými prvkami pre viaceré vekové kategórie detí, fitness zónu, miesto na posedenie a oddych s výhľadom na dvor. Realizáciou projektu sa v dotknutom vnútrobloku obnovilo otvorené verejné priestranstvo s vysokou ekostabilizačnou hodnotou. Zrekonštruovali sa chodníky, osadili sme lavičky, vysadili zeleň a vzrastlé stromy.

Obyvatelia sa môžu tešiť aj na nové

  • multifunkčné ihrisko so streetbalovými košmi a minifutbalovými bránami,
  • exteriérové fitness prvky
  • detské ihrisko členené do troch zón podľa veku
  • tieniace prvky
  • nové verejné osvetlenie
  • kamerový systém
  • vodné prvky v podobe rozprašovačov a pitnej fontánky

Rozloha riešeného územia 5 370 m2

Hodnota investície
626 105 €
Building
Stav projektu
Zrealizované 2022
Kategória
Vnútrobloky Vnútrobloky
Mestská časť
Sever (Kopánka, Zátvor, Vodáreň)
Lights

Časová os projektu

2017

Proces participatívneho plánovania

Záverečná správa na stiahnutie vo formáte PDF (veľkosť 8MB)

2019

Grafický koncept

2020

Projektová dokumentácia

2021

Stavebné povolenie

2022

Verejné obstarávanie na zhotoviteľa stavby

začiatok – máj 2022

Realizácia

2022 – 2023

Dokončený projekt