Filter projektov
Všetky stavy
Všetky stavy
V realizácii
Plánované
Dokončené
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
Všetky mestské časti
Všetky mestské časti
Juh (Linčianska, Tulipán)
Modranka
Sever (Kopánka, Zátvor, Vodáreň)
Stred (centrum mesta, Špíglsál)
Východ (Družba, Hlboká, Vozovka)
Západ (Prednádražie, Kamenný mlyn)
Extravilán
Celé územie mesta
Všetky kategórie
Všetky kategórie
Doprava
Pamiatky
Školstvo
Šport
Vnútrobloky
Odpadové hospodárstvo
Byty a budovy
Verejný priestor
Zeleň
Sociálna oblasť
Kľúčové slová
Kľúčové slová
Participatívne plánovanie
Adaptácia na zmenu klímy
Ihrisko
Chodník
Cesta
Cyklodoprava
Park
Parkovanie
Bezpečnosť

Záverečná správa z prioritizácie Plánuj mesto -> posuň miesto

Plánuj mesto -> posuň miesto je viacúrovňový participatívny proces, ktorým Mesto Trnava zapája obyvateľov do plánovania mesta a do spolurozhodovania o prioritách mesta na nasledujúce roky. Pre pilotný dvojročník procesu 2022/2023 bola ako téma vybraná rozpočtová oblasť verejných priestorov.

Nový model vznikol ako transformácia participatívneho rozpočtu, ktorý zanikol počas pandémie. Plánuj mesto -> posuň miesto bol vytvorený ako jedinečný koncept na mieru pre Trnavu tak, aby sme vedeli obyvateľov efektívnejšie zapájať do rozhodovania.

Proces začínal zberom nápadov od verejnosti na tému verejných priestorov. Táto téma bola zvolená v nadväznosti na procesy participatívneho plánovania ako jedna z veľmi diskutovaných v Trnave. Téma bola vopred jasne zarámcovaná a spolu s výzvou na pridávanie nápadov boli zverejnené aj kritériá, podľa ktorých budeme nápady vyberať.

Mestu sa vrátilo späť 122 vyplnených formulárov s nápadmi, ktoré obsahovali približne 150 samostatných ideí na projekty. Po opakovanom prerokovaní nápadov s Odborom územného rozvoja a koncepcií a s Odborom investičnej výstavby, ako aj po uplatnení spomínaných kritérií, bolo sformulovaných 54 ideových zámerov projektov. Z nich 19 projektov bolo takých, ktoré do zoznamu pridali zamestnanci mestského úradu na základe už rozpracovaných projektov. Projekty boli rozdelené do dvoch skupín – malé a veľké projekty, podľa odhadovaných nákladov.

Zo spomínaných 54 projektov mohla následne verejnosť vybrať tie, ktoré by chcela vidieť ako priority mesta na najbližšie obdobie. Hlasovanie prebiehalo online a zapojilo sa 1 422 obyvateľov, z toho 1 341 bývajúcich v Trnave a 81 bývajúcich v okolí. Na základe hlasovania a opätovného prerokovania výsledkov s odborníkmi na mestskom úrade bolo následne vybraných 10 veľkých a 9 malých projektov, ktoré by sa mali stať prioritami mesta na najbližšie obdobie.

Z celého procesu bola spracovaná podrobná správa, ktorá bola prerokovaná poslancami dňa júlovom mestskom zastupiteľstve (27. 6. 2023) a bola aj jednohlasne schválená. Pozitívne stanovisko vyslovila aj Komisia územného rozvoja, dopravy a životného prostredia.

Týmto vybraným projektom by teda do budúcna mali byť prioritne prideľované finančné prostriedky a personálne kapacity tak, aby sa mesto zameralo na ich čo najrýchlejšiu realizáciu.

Veľké projekty   Celkový počet hlasov
Revitalizácia kúpaliska Kamenný mlyn966
Úprava priestoru pred OD Jednota855
Revitalizácia železničného depa813
Revitalizácia parčíku pri synagóge745
Kravský pasienok (Central park Sever)641
Mestské envirocentrum vo Vodárenskej záhrade563
Revitalizácia vnútrobloku V jame (Bučianska – Tehelná – Clementisa)311
Revitalizácia zeleného pásu pri horúcovode na Ul. Gen. Goliana214
Revitalizácia obytného súboru Generála Goliana   189
Revitalizácia námestia v Modranke158
Malé projekty   Celkový počet hlasov
Debarierizácia mesta725
Umenie vo verejnom priestore533
Vytvorenie námestia so zeleňou na Vladimíra Clementisa519
Bezbariérové prepojenie Na hlinách – Okružná492
Viac oplotených výbehov pre psy v meste446
Športovisko na Teodora Tekela a Juraja Slottu416
Pešie prepojenie Na hlinách – Strmá371
Revitalizácia verejného priestoru okolo Kultúrneho domu v Modranke198
Prepojenie Jarnej a Seredskej ulice192

V ďalších rokoch by sa participatívny proces mal opakovať s tým, že by sa téma zvolila z inej položky v rozpočte, teda napr. by boli témou sociálne veci, prípadne doprava. Takáto zmena témy je nevyhnutná na to, aby teraz odhlasované priority mohli byť naozaj prioritami a mesto na ne mohlo alokovať potrebné zdroje, či už ľudské alebo iné.

Viaceré z projektov, ktoré dostali najväčšiu prioritu sú už vo vysokom štádiu projektovej rozpracovanosti. Ide napríklad o investičné akcie:

  • Úprava priestoru pred OD Jednota, ktorý má právoplatné stavebné povolenie.
  • Revitalizácia parčíku pri synagóge, spracováva sa projektová dokumentácia
  • Revitalizácia obytného súboru Gen. Goliána, spracováva sa projektová dokumentácia
  • Športovisko na Teodora Tekela a Juraja Slottu, je spracovaná projektová dokumentácia
  • Revitalizácia verejného priestoru okolo Kultúrneho domu v Modranke, má spracovanú projektovú dokumentáciu

Projekt revitalizácie kúpaliska Kamenný mlyn, ktorý podporilo najviac obyvateľov je vo fáze prípravy participatívneho procesu, po ktorom bude nasledovať výber projektanta.

Podrobnosti o procese ako aj celá správa sú zverejnené na webstránke planujmesto.trnava.sk v časti Aktivity.

Cieľom mesta Trnava vo vzťahu k participatívnemu procesu je motivovať obyvateľov Trnavy zaujímať sa o mesto a dianie v ňom, spoznávať potreby ľudí – umožniť obyvateľom jednoduchým spôsobom navrhovať problémy, ktoré je, podľa nich, potrebné v meste riešiť. Mesto chce zároveň priblížiť obyvateľom prácu mestského úradu, informovať o aktuálne realizovaných a pripravovaných projektoch, vysvetliť, ako funguje rozpočtovanie v meste. Tiež je v záujme mesta priblížiť obyvateľom širší kontext fungovania investičných projektov v samospráve, okrem iného ukázať verejnosti vzťah medzi daňami, ktoré platia priamo mestu (DzN FO) a investičnými projektami, ktoré mesto realizuje. Zámerom je tiež zapojiť obyvateľov do investičného a rozpočtového plánovania a do určitej formy prioritizovania možných projektov, a tak si overiť, či to, čo mesto pripravuje, zodpovedá potrebám obyvateľov, prípadne postupne rozširovať možnosti zapojenia/spolurozhodovania.

Články, ktoré by vás mohli zaujímať