Filter projektov
Všetky stavy
Všetky stavy
V realizácii
Plánované
Dokončené
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
Všetky mestské časti
Všetky mestské časti
Celé územie mesta
Extravilán
Juh (Linčianska, Tulipán)
Modranka
Sever (Kopánka, Zátvor, Vodáreň)
Stred (centrum mesta, Špíglsál)
Východ (Družba, Hlboká, Vozovka)
Západ (Prednádražie, Kamenný mlyn)
Všetky kategórie
Všetky kategórie
Doprava
Pamiatky
Školstvo
Šport
Vnútrobloky
Odpadové hospodárstvo
Byty a budovy
Verejný priestor
Zeleň
Sociálna oblasť
Kľúčové slová
Kľúčové slová
Adaptácia na zmenu klímy
Bezpečnosť
Cesta
Chodník
Cyklodoprava
Ihrisko
Park
Parkovanie
Participatívne plánovanie
Novinky

Revitalizácia Agátky prinesie na dvory pri Vladimíra Clementisa detské ihrisko aj pilotnú komunitnú záhradu

Projekt s názvom Obnova sídliskového dvora Agátka je impozantný nielen veľkosťou územia, ktorý pokrýva, ale aj svojou rôznorodosťou a odvahou prinášať originálne prvky. Dvory pri Ulici Vladimíra Clementisa, ktoré budú bohatšie o ihrisko pre najmenších a komunitnú záhradu, sú v rámci projektu len jednou zo štyroch zón, ktoré dostanú novú podobu:    

  •  Zóna A – parčík s detským a cvičebným ihriskom za daňovým úradom a budovou VÚC;        
  •  Zóna C –  plochy verejného parku (medzi kopcom Agátka, školským areálom, bytovými domami na Hlbokej ulici a parčíkom za daňovým úradom);
  •  Zóna D – kopec Agátka s malou hernou zónou;    
  •  Zóna E – dvory pri Ulici Vladimíra Clementisa.  

 Zóna B je školský areál. Ten je predmetom samostatného projektu, ktorý sa obnovuje súbežne.  

Bezpečné ihrisko pre najmenšie deti je takmer dokončené

Medzi bytovými domami na Vladimíra Clementisa č.19-21 a 22-24 sa nachádzalo staré nefunkčné detské ihrisko. To sa nahradilo novým ihriskom organického tvaru s mäkčeným EPDM povrchom, ktoré si užijú predovšetkým najmenšie deti.  

Jeho súčasťou je drevený domček, ako aj herná zostava so šmykľavkou.  

Tesne pred dokončením je hojdačka v tvare hniezda a veľké pieskovisko s vyvýšeným 3D-okrajom.  

Na posedenie slúži veľká kruhová lavica, v strede ktorej bude po skončení vegetačného obdobia zasadený veľký strom. Hlavnou úlohou listnáča nebude len oživenia ihriska, ale najmä poskytovanie tieňa. Ďalšími, už realizovanými, prvkami ihriska sú vyvýšené EPDM palisády, polgule, či 3D lienka pre najmenších.   

V blízkosti ihriska budú v trávnatej ploche rozmiestnené aj dva stoly s lavicami. Tie dobre poslúžia na oddych či piknik, alebo jednoducho ako odkladací priestor pre návštevníkov ihriska. Po obvode ihriska bude viesť okružná 1,5 metra široká dráha pre odrážadlá a trojkolky najmladších šofériek a šoférov.  

Sídlisková komunitná záhrada nastaví nový trend podoby susedského spolužitia

Areál komunitnej záhrady, ktorá je momentálne vo výstavbe, sa rozprestiera medzi bytovým blokom č. 19-21 a severne od č.16-18. Záhrada bude oplotená a uzamykateľná pre užívateľov. Všetky existujúce stromy tu zostávajú zachované, v centrálnej časti záhrady medzi borovice pribudne veľké dvojstupňové drevené plató. Spolu s lavicami, stolmi a hojdacími sieťami vytvorí ideálny priestor na relax.   

Hlavnou súčasťou záhrady budú záhony a vyvýšené záhony pre pestovanie zeleniny, byliniek prípadne drobného ovocia. Chýbať tu nebude vlastné kompostovisko na rastlinný odpad a vodovodná prípojka s úžitkovou vodou pre potreby zavlažovania. Veríme, že týmto pilotným projektom sa komunitné záhrady postupne stanú integrovanou súčasťou aj ďalších obytných zón po celom meste.  

Vo výstavbe je aj nová cyklistická trasa, ktorá bude viesť popri záhrade a prepojí Vladimíra Clementisa s existujúcou trasou za Daňovým úradom resp. s napojením na lávku ponad Hlbokú spájajúcu sídlisko Družba s centrom mesta.  

Schodisko bude pohodlnejšie na výstup a plochy zjednotia priestor 

Južne od bloku č.16-18 sa vybúrajú nevyužívané asfaltové chodníky a spevnené plochy a nahradia sa zelenými plochami. Schodisko, ktoré spája Spartakovskú a Clementisovu ulicu, je ťažko pochôdzne, pretože bolo vybudované s neprirodzenou výškou jednotlivých stupňov.   Staré schodisko preto bude vybúrané a nahradené novým schodiskom, ktoré tentoraz bude vybudované podľa platných technických noriem. Doplnené bude o odpočinkové medzipodesty, nové zábradlie a LED osvietenie. Existujúca plocha pred budovou školy a chodník popri plote materskej školy sa zjednotí novým asfaltobetónovým povrchom. Vychodený chodník na úpätí svahu poza hotel Inka bude konečne „priznaný“ a urobený z mlatu.   Hodnota spomínanej časti projektu, zóny E, je 478 426 eur. Mesto naň získalo nenávratný finančný príspevok z Európskej únie vo výške 420 339 eur, čo tvorí takmer 88 percent hodnoty.    O ďalších častiach projektu vás postupne budeme informovať.  

foto: Peter Bestvina