Filter projektov
Všetky stavy
Všetky stavy
Plánované
V realizácii
Dokončené
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
Všetky mestské časti
Všetky mestské časti
Juh (Linčianska, Tulipán)
Modranka
Sever (Kopánka, Zátvor, Vodáreň)
Stred (centrum mesta, Špíglsál)
Východ (Družba, Hlboká, Vozovka)
Západ (Prednádražie, Kamenný mlyn)
Extravilán
Celé územie mesta
Všetky kategórie
Všetky kategórie
Doprava
Pamiatky
Školstvo
Šport
Vnútrobloky
Odpadové hospodárstvo
Byty a budovy
Verejný priestor
Sociálna oblasť
Kľúčové slová
Kľúčové slová
Participatívne plánovanie
Adaptácia na zmenu klímy
Ihrisko
Chodník
Cesta
Cyklodoprava
Park
Parkovanie
Bezpečnosť

Športový areál Základnej školy na Námestí SUT

Pokračujeme v obnove športovísk školských areálov, pretože chceme, aby mali školáci kvalitné priestory na športovanie a hry počas vyučovania aj mimo neho, a zároveň tieto priestory otvárame aj pre verejnosť.
V popoludňajších hodinách, počas víkendov a prázdnin si môžete zašportovať v zrekonštruovaných areálov základných škôl na Ulici Jána Bottu, Vančurovej či Maxima Gorkého, ku ktorým sa čoskoro pridá aj ZŠ na Námestí Slovenského učeného tovarišstva.

Ihrisko bude dokončené do konca roka, vybudované bude okrem nových športovísk aj detské ihriská spolu so zázemím pre návštevníkov i pre správcu areálu. Športová a herná zóna bude prístupná verejnosti a odčlenená od priestorov školského dvora nízkym oplotením so vstupnou bránkou. Areál bude pre peších prístupný cez bránku na Ulici Parašutistov a od mestskej plavárne na Rovnej ulici. Zázemie v podobe domčeka pre správcu bude umiestnené pri vstupe od Ulice Parašutistov. Denná miestnosť poslúži aj ako priestor na požičiavanie športových potrieb, súčasťou zázemia budú dve toalety pre verejnosť. Pri domčeku bude plocha so stojanmi na parkovanie bicyklov, chýbať nebude bezpečnostná kamera.    

Nové športové ihriská budú pôdorysne kopírovať pôvodné plochy ihrísk. Väčšie ihrisko bude multifunkčné a bude mať tribúnku. Jeho súčasťou takisto bude aj bežecký ovál s tromi dráhami, šprintérska rovinka dlhá 60 metrov, rozbehová dráha a pieskové doskočisko. Taktiež tu pribudne malé trávnaté futbalové ihrisko pre najmenších školákov, vrhačský sektor pre hod guľou a exteriérová posilňovňa. Povrch športovísk, ako aj detských ihrísk, bude z výrazne farebnej liatej vodopriepustnej EPDM farebnej pryže.

Detské ihriská rozšíria plochu súčasného detského ihriska, časť z nich bude v tieni pod stromami. Existujúce herné prvky sa nahradia novými, koncipovanými predovšetkým pre školákov. Doplnkovo pribudnú aj prvky pre predškolákov a pre deti so zdravotným postihnutím. Bezbariérový prístup k prvkom je samozrejmosťou. 

Mobiliár prispeje k užívateľskému komfortu návštevníkov areálu. Súčasťou mobiliáru budú okrem cvičebných a herných prvkov aj lavičky, piknikové sety, odpadkové nádoby, stojany na bicykle, pítko, systémy ochladzovania vonkajšieho priestoru vodou a tieniace konštrukcie ako pergoly alebo slnolamy.

Rozloha riešeného územia: 7 372 m²

Hodnota investície
1 239 384 €
Building
Stav projektu
Realizuje sa
Kategória
Školstvo Školstvo
Mestská časť
Sever (Kopánka, Zátvor, Vodáreň)
Lights

Časová os projektu

2020

Ideový koncept

2021

Projektová dokumentácia

vypracovaná kompletná projektová dokumentácia- pre územné rozhodnutie, stavebné povolenie, dokumentácia k realizácii stavby.

2022

Stavebné povolenie

2022

Verejné obstarávanie na zhotoviteľa stavby

začiatok prác v auguste 2022

Realizácia

Dokončený projekt