Filter projektov
Všetky stavy
Všetky stavy
V realizácii
Plánované
Dokončené
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
Všetky mestské časti
Všetky mestské časti
Celé územie mesta
Extravilán
Juh (Linčianska, Tulipán)
Modranka
Sever (Kopánka, Zátvor, Vodáreň)
Stred (centrum mesta, Špíglsál)
Východ (Družba, Hlboká, Vozovka)
Západ (Prednádražie, Kamenný mlyn)
Všetky kategórie
Všetky kategórie
Doprava
Pamiatky
Školstvo
Šport
Vnútrobloky
Odpadové hospodárstvo
Byty a budovy
Verejný priestor
Zeleň
Sociálna oblasť
Kľúčové slová
Kľúčové slová
Adaptácia na zmenu klímy
Bezpečnosť
Cesta
Chodník
Cyklodoprava
Ihrisko
Park
Parkovanie
Participatívne plánovanie

Parkovací dom Na Hlinách

Schválená žiadosť o poskytnutie nenávratného finančného príspevku vo výške 102 486 eur

Problém s parkovaním v rámci obytného súboru na Hlinách v Trnave a akútny nedostatok parkovacích miest chce samospráva vyriešiť výstavbou parkovacieho domu v tejto lokalite. V stredu 8. júla 2020 preto vyhlásila verejnú anonymnú architektonickú súťaž návrhov na viacpodlažný parkovací dom, ktorý tamojším obyvateľom poskytne nových 300 až 350 parkovacích miest


Obyvatelia obytného súboru Na hlinách sa nemusia obávať, že parkovací dom, ktorý tam chce postaviť mestská samospráva, ich oberie o zeleň a zhorší životné prostredie. Autori víťazného návrhu, ktorý vzišiel z architektonickej súťaže, architekti Dušan Fischer a Ľudovít Urban, situovali celú stavbu do podzemia a nad jej strechou vznikne park s odpočinkovými zónami a ihriskami. Zmluva s autormi na dodanie kompletnej prípravnej a projektovej dokumentácie je podpísaná. Zmluvná cena diela je 429 600 eur. Predpokladaná hodnota stavby je 3 500 000 eur.

Rozloha riešeného územia: 11 500 m2

Hodnota investície
3 500 000 €
Building
Stav projektu
V príprave
Kategória
Doprava Doprava
Mestská časť
Sever (Kopánka, Zátvor, Vodáreň)
Lights

Časová os projektu

2020

Architektonická súťaž návrhov

2022

Architektonická štúdia

2023

Posudzovanie vplyvu na životné prostredie

2023

Projektová dokumentácia

Spracovaná projektová dokumentácia (PD) pre územné rozhodnutie. Nasledovať bude spracovanie PD pre stavebné povolenie, realizačný projekt.

2023 – 2024

Územné rozhodnutie

prebieha územné konanie

Stavebné povolenie

Verejné obstarávanie na zhotoviteľa stavby

Realizácia

Dokončený projekt