Filter projektov
Všetky stavy
Všetky stavy
Plánované
V realizácii
Dokončené
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
Všetky mestské časti
Všetky mestské časti
Juh (Linčianska, Tulipán)
Modranka
Sever (Kopánka, Zátvor, Vodáreň)
Stred (centrum mesta, Špíglsál)
Východ (Družba, Hlboká, Vozovka)
Západ (Prednádražie, Kamenný mlyn)
Extravilán
Celé územie mesta
Všetky kategórie
Všetky kategórie
Doprava
Pamiatky
Školstvo
Šport
Vnútrobloky
Odpadové hospodárstvo
Byty a budovy
Verejný priestor
Sociálna oblasť
Kľúčové slová
Kľúčové slová
Participatívne plánovanie
Adaptácia na zmenu klímy
Ihrisko
Chodník
Cesta
Cyklodoprava
Park
Parkovanie
Bezpečnosť

Lávka pre cyklistov a peších v lokalite Kamenný mlyn

Schválená žiadosť o nenávratný finančný príspevok vo výške 854 739 eur

Mamičky s kočíkmi, rodiny s deťmi, ďalší chodci a cyklisti sa už v Kamennom mlyne nebudú musieť obávať kolízie s automobilmi na úzkej ceste do Bieleho Kostola. 

Lávka nadviaže na jestvujúci cyklochodník a dokončí prepojenie od Vodárne až do Bieleho Kostola. Bezpečnosť trasy je prvoradá, preto sa ešte pred začiatkom stavby uskutočnil výrub náletových stromov, ktoré narúšali stabilitu hrádze, kvôli preschnutosti, nevyváženému rastu či postihnutiu hubovými ochoreniami a nemali perspektívu dlhodobého prežitia a mohli ohrozovať prechádzajúcich ľudí. Štátna ochrana prírody SR, Chránená krajinná oblasť Malé Karpaty potvrdila, že tieto výruby nebudú mať vplyv na Chránené vtáčie územie Úľanskú mokraď, lebo od miesta realizácie projektu je vzdialené tri kilometre a tristo metrov. Navyše, súčasťou projektu je aj náhradná výsadba s druhovou skladbou typickou pre lokalitu Kamenného mlyna.
Trasa lávky povedie po násype k jestvujúcej hrádzi v priestore Horného rybníka. Popri ňom klesne približne o jeden meter, aby mohli mať návštevníci bližší kontakt s vodnou plochou. Tam budú aj odpočívadlá s brehmi vysadenými zmesou vlhkomilných kvitnúcich rastlín ako sú napríklad žlté kosatce, túžobníky, záružlie, nezábudky, škripiny, mäta, vrbica atď. Zátišie okolo odpočívadiel vytvorí výsadba vŕb a svíbov s purpurovými a jasnočervenými konármi, ktoré efektne vyzerajú aj v zime. Dominantami výsadby budú odrastené topole čierne, jasene, bresty a jelše, ktoré zatienia trasu, spevnia koreňmi brehy a znesú aj dočasné zaplavenie. Trávnaté plochy budú osiate zmesami s prídavkom kvitnúcich bylín.
Na západnej strane Horného rybníka má trasa križovať jestvujúcu komunikáciu smerom na Biely Kostol a pred hranicou katastrálneho územia Trnavy sa skončí.

Súčasťou navrhovaného chodníka sú aj plochy pre odpočinok vybavené mobiliárom.

Dĺžka nových cyklistických trás 0,6505 km

Hodnota investície
1 117 474 €
Building
Stav projektu
Ralizuje sa
Kategória
Doprava Doprava
Mestská časť
Západ (Prednádražie, Kamenný mlyn)
Lights

Časová os projektu

2019

Projektová dokumentácia

2019

Územné rozhodnutie

2021

Stavebné povolenie

2022

Verejné obstarávanie na zhotoviteľa stavby

júl 2022 – 2023

Realizácia

Dokončený projekt