Filter projektov
Všetky stavy
Všetky stavy
V realizácii
Plánované
Dokončené
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
Všetky mestské časti
Všetky mestské časti
Juh (Linčianska, Tulipán)
Modranka
Sever (Kopánka, Zátvor, Vodáreň)
Stred (centrum mesta, Špíglsál)
Východ (Družba, Hlboká, Vozovka)
Západ (Prednádražie, Kamenný mlyn)
Extravilán
Celé územie mesta
Všetky kategórie
Všetky kategórie
Doprava
Pamiatky
Školstvo
Šport
Vnútrobloky
Odpadové hospodárstvo
Byty a budovy
Verejný priestor
Zeleň
Sociálna oblasť
Kľúčové slová
Kľúčové slová
Participatívne plánovanie
Adaptácia na zmenu klímy
Ihrisko
Chodník
Cesta
Cyklodoprava
Park
Parkovanie
Bezpečnosť

Cyklotrasa J. Bottu a Š. Moyzesa

Na vypracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie bola získaná dotácia Ministerstva dopravy a výstavby SR vo výške 24 738 eur.

Cieľom samosprávy je ucelená a efektívna sieť cyklotrás v rámci mesta. Naplánovaných máme takmer 120 kilometrov, Na mape (súbor PDF – 1,74 MB) vidíte existujúce cyklotrasy (vyznačené plnou čiarou) aj tie, ktoré plánujeme vybudovať (prerušovane). Systematicky pracujeme na tom, aby sme sieť rozšírili a dokonca ju napojili na cyklotrasy, ktoré by v budúcnosti mali do Trnavy viesť z okolitých obcí.

Navrhovaná cyklotrasa začína od parku Janka Kráľa po ulici Bedřicha Smetanu, ďalej vedie pozdĺž ulice Jána Bottu a Štefana Moyzesa s napojením na existujúcu cyklotrasu na ulici Ružindolská. Plánovaná cyklotrasa je skoordinovaná s pripravovanou prestavbou križovatky pred ZŠ s MŠ J. Bottu na malú okružnú križovatku. Súčasťou realizácie budú aj nové chodníky pre peších, verejné osvetlenie a sadové úpravy.

Dĺžka nových úsekov cyklistických komunikácií 1,985 km.

Hodnota investície
2 240 376 €
Building
Stav projektu
V príprave
Kategória
Doprava Doprava
Mestská časť
Stred (centrum mesta, Špíglsál)
Lights

Časová os projektu

2017

Projektová dokumentácia pre územné rozhodnutie

2019

Územné rozhodnutie

2020

Projektová dokumentácia pre realizáciu stavby

2021

Stavebné povolenie

2022

Verejné obstarávanie na zhotoviteľa stavby

2024

Realizácia

Dokončený projekt