Filter projektov
Všetky stavy
Všetky stavy
Dokončené
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
Plánované
V realizácii
Všetky mestské časti
Všetky mestské časti
Celé územie mesta
Extravilán
Juh (Linčianska, Tulipán)
Modranka
Sever (Kopánka, Zátvor, Vodáreň)
Stred (centrum mesta, Špíglsál)
Východ (Družba, Hlboká, Vozovka)
Západ (Prednádražie)
Všetky kategórie
Všetky kategórie
Byty a budovy
Doprava
Odpadové hospodárstvo
Pamiatky
Školstvo
Sociálna oblasť
Šport
Verejný priestor
Vnútrobloky
Kľúčové slová
Kľúčové slová
Adaptácia na zmenu klímy
Cesta
Chodník
Cyklodoprava
Ihrisko
Park
Parkovanie
Participatívne plánovanie

Cyklotrasa J. Bottu a Š. Moyzesa

Cieľom samosprávy je ucelená a efektívna sieť cyklotrás v rámci mesta. Naplánovaných máme takmer 120 kilometrov, Na mape (súbor PDF – 1,74 MB) vidíte existujúce cyklotrasy (vyznačené plnou čiarou) aj tie, ktoré plánujeme vybudovať (prerušovane). Systematicky pracujeme na tom, aby sme sieť rozšírili a dokonca ju napojili na cyklotrasy, ktoré by v budúcnosti mali do Trnavy viesť z okolitých obcí.

Navrhovaná cyklotrasa začína od parku Janka Kráľa po ulici Bedřicha Smetanu, ďalej vedie pozdĺž ulice Jána Bottu a Štefana Moyzesa s napojením na existujúcu cyklotrasu na ulici Ružindolská. Plánovaná cyklotrasa je skoordinovaná s pripravovanou prestavbou križovatky pred ZŠ s MŠ J. Bottu na malú okružnú križovatku. Súčasťou realizácie budú aj nové chodníky pre peších, verejné osvetlenie a sadové úpravy.

Dĺžka nových úsekov cyklistických komunikácií 1,985 km.

Na vypracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie bola získaná dotácia zo štátneho rozpočtu. Ministerstva dopravy a výstavby SR vo výške 24 738 eur.

Hodnota investície
predbežne 2 342 746 €
Building
Stav projektu
V príprave
Kategória
Doprava Doprava
Mestská časť
Stred (centrum mesta, Špíglsál)
Lights

Časová os projektu

2017

Projektová dokumentácia pre územné rozhodnutie

2019

Územné rozhodnutie

2020

Projektová dokumentácia pre realizáciu stavby

2021

Stavebné povolenie

2022

Verejné obstarávanie na zhotoviteľa stavby

Realizácia

Dokončený projekt