Filter projektov
Všetky stavy
Všetky stavy
V realizácii
Plánované
Dokončené
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
Všetky mestské časti
Všetky mestské časti
Celé územie mesta
Extravilán
Juh (Linčianska, Tulipán)
Modranka
Sever (Kopánka, Zátvor, Vodáreň)
Stred (centrum mesta, Špíglsál)
Východ (Družba, Hlboká, Vozovka)
Západ (Prednádražie, Kamenný mlyn)
Všetky kategórie
Všetky kategórie
Doprava
Pamiatky
Školstvo
Šport
Vnútrobloky
Odpadové hospodárstvo
Byty a budovy
Verejný priestor
Zeleň
Sociálna oblasť
Kľúčové slová
Kľúčové slová
Adaptácia na zmenu klímy
Bezpečnosť
Cesta
Chodník
Cyklodoprava
Ihrisko
Park
Parkovanie
Participatívne plánovanie

Cyklochodník na J. Bottu a Š. Moyzesa

Projekt je financovaný Európskou úniou z prostriedkov Plánu obnovy a odolnosti Slovenskej republiky

Cieľom samosprávy je ucelená a efektívna sieť cyklotrás v rámci mesta. Naplánovaných máme takmer 120 kilometrov, Na mape (súbor PDF – 1,74 MB) vidíte existujúce cyklotrasy (vyznačené plnou čiarou) aj tie, ktoré plánujeme vybudovať (prerušovane). Systematicky pracujeme na tom, aby sme sieť rozšírili a dokonca ju napojili na cyklotrasy, ktoré by v budúcnosti mali do Trnavy viesť z okolitých obcí.

Nový bezpečný a od cesty oddelenýcyklochodník vedúci od Parku Janka Kráľa pozdĺž Ulice Jána Bottu a Štefana Moyzesasa stane realitou. S jeho výstavbou mesto Trnava začína už v piatok 1. marca 2024, kedy bude stavenisko oficiálne odovzdané zhotoviteľovi.

Táto rozsiahla investičná akcia je jednou z kľúčových častí vznikajúcej nosnej siete cyklistických komunikácií v meste, vďaka ktorej bude v spomínaných lokalitách vytvorený bezpečný koridor spájajúci železničnú a autobusovú stanicu, školy, internát, úrad práce i nákupnú zónu. Financovaný bude z prostriedkov mechanizmu v rámci cyklovýzvy z Plánu obnovy a odolnosti Slovenskej republiky.  

Na výstavbu cyklochodníka v priebehu tohto roka nadväzujú aj ďalšie investičné akcie. V tejto lokalite bude prebiehať aj rekonštrukcia vodovodného potrubia v réžii spoločnosti TAVOS. Na práce nadviaže prestavba križovatky pred Základnou školou na Jána Bottu 27 na malú okružnú križovatku.

Mesto obnoví tiež chodníky a povrch vozovky. Súčasťou investičných akcií je aj umiestnenie nového verejného osvetlenia a mobiliáru, sadové úpravy a vytvorenie polopodzemného kontajnerového stojiska. V závislosti na priestorových možnostiach bude pozdĺž Ulíc J. Bottu a Š. Moyzesa vytvorený parkovací pruh s pozdĺžnym státím v celom riešenom úseku. 

Nový cyklochodník s plánovaným napojením na existujúcu cyklotrasu na Ružindolskej ulici bude dlhý 2 040 metrov. Šírka obojsmernej cyklistickej cestičky bude 2,5 metra, teda 1,25 metra pre oba smery. Bezpečnosť v miestach priechodov pre chodcov a cyklistov zvýšia aj stavebné spomaľovacie retardéry, ktoré pribudnú na križovatke J. Bottu na vjazde na parkovisko pred základnou školou a na križovatkách ulíc Š. Moyzesa/Koceľova, Š. Moyzesa/Sv. Cyrila a Metoda, Š. Moyzesa/Gavlovičova, Š. Moyzesa/Osvaldova a Š. Moyzesa/Slovenská.

Na vypracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie bola získaná dotácia Ministerstva dopravy a výstavby SR vo výške 24 738 eur.

Hodnota investície
2 240 376 €
Building
Stav projektu
Realizuje sa
Kategória
Doprava Doprava
Mestská časť
Stred (centrum mesta, Špíglsál)
Lights

Časová os projektu

2017

Projektová dokumentácia pre územné rozhodnutie

2019

Územné rozhodnutie

2020

Projektová dokumentácia pre realizáciu stavby

2021

Stavebné povolenie

2022

Verejné obstarávanie na zhotoviteľa stavby

od marca 2024

Realizácia

Dokončený projekt