Filter projektov
Všetky stavy
Všetky stavy
V realizácii
Plánované
Dokončené
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
Všetky mestské časti
Všetky mestské časti
Celé územie mesta
Extravilán
Juh (Linčianska, Tulipán)
Modranka
Sever (Kopánka, Zátvor, Vodáreň)
Stred (centrum mesta, Špíglsál)
Východ (Družba, Hlboká, Vozovka)
Západ (Prednádražie, Kamenný mlyn)
Všetky kategórie
Všetky kategórie
Doprava
Pamiatky
Školstvo
Šport
Vnútrobloky
Odpadové hospodárstvo
Byty a budovy
Verejný priestor
Zeleň
Sociálna oblasť
Kľúčové slová
Kľúčové slová
Adaptácia na zmenu klímy
Bezpečnosť
Cesta
Chodník
Cyklodoprava
Ihrisko
Park
Parkovanie
Participatívne plánovanie
Novinky

Dvojkilometrový cyklochodník prepojí Park Janka Kráľa a Ružindolskú

Finišuje súťaž na staviteľa bezpečného a od cesty oddeleného cyklochodníka vedúceho od Parku Janka Kráľa pozdĺž ulice Jána Bottu a Štefana Moyzesa až k existujúcej cyklotrase pri City Parku na Ružindolskej. Úsek dlhý presne 1985 metrov čoskoro bude mať svojho realizátora.    Ide o jednu z kľúčových častí vznikajúcej nosnej siete cyklotrás v meste, pretože k nej pripojí Úrad sociálnych vecí a rodiny, internát, dve základné školy a športové gymnázium, ktoré sa nachádzajú priamo na trase. Zároveň dôjde k napojeniu na centrum – v mieste budúcej okružnej križovatky J. Bottu/Študentská a prostredníctvom bezpečného cyklochodníka smerom k Bernolákovej bráne.   Trasa okrem toho napojí cyklistovdochádzajúcich z Ružindola, Zvončína a Suchej na autobusovú a železničnú stanicu.   „Po spustení príde k spravodlivejšiemu prerozdeleniu verejného a dopravného priestoru a k výraznému zvýšeniu bezpečnosti pre všetky vekové kategórie,“ očakáva trnavský primátor Peter Bročka. „Trasa má potenciál výrazne zvýšiť podiel peších a cyklistov na celkovom objeme prepravy,“ dodáva.   

Bezpečnosť bude prvoradá

Šírka cyklistickej cestičky bude 2,5 metra, teda 1,25 metra pre oba smery. Prispením k bezpečnosti bude vytvorenie tzv. dopravného tieňa v šírke 1,25 metra, ktorým sa cyklochodník oddelí od cesty. V strede dopravného tieňa budú osadené gumové deliace prvky, ktoré slúžia ako ochrana cyklistov pred motorovou dopravou.   Bezpečnosť v miestach priechodov pre chodcov a cyklistov zvýšia aj stavebné spomaľovacie retardéry. Tie pribudnú na križovatke J. Bottu na vjazde na parkovisko pred základnou školou a na križovatkách ulíc Š. Moyzesa/Koceľova, Š. Moyzesa/Sv. Cyrila a Metoda, Š. Moyzesa/Gavlovičova, Š. Moyzesa/Osvaldova a Š. Moyzesa/Slovenská.  

Stavebné práce budú rešpektovať existujúcu zeleň, pribudne aj nová

  Navrhované úpravy na riešených miestnych komunikáciách v rámci výstavby cyklotrasy v čo najväčšej miere rešpektujú existujúcu zeleň. Výruby sú navrhnuté s ohľadom na minimalizovanie zásahov do existujúcej zelene.    Pri návrhu novej výsadby sa prihliadalo v prvom rade na existujúce dreviny a na funkčnosť územia. V návrhu sa dodržiava jasný koncept výsadby zelene tak, aby novovybudované zelené plochy dotvorili uličný priestor o novú zeleň tvorenú stromami a krami. Jestvujúca zeleň, dotknutá navrhovanou výstavbou, bude ochránená v zmysle požiadaviek zákona a interných predpisov Mesta Trnava  

Predmetom zákazky je viac ako len vybudovanie cyklochodníka

  Súčasťou realizácie projektu v odhadovanej cene 1,95 milióna eur bez DPH sú okrem cyklochodníka aj nové chodníky pre peších, verejné osvetlenie a mobiliár, sadové úpravy a vytvorenie polopodzemného kontajneroviska. Súčasťou riešenia je úprava pozdĺžneho parkovania v celom riešenom úseku. V závislosti na priestorových možnostiach bude pozdĺž ulíc J. Bottu a Š. Moyzesa vytvorený parkovací pruh.   O víťazovi tohto verejného obstarávania rozhodne najnižšia celková cena za predmet zákazky.