Filter projektov
Všetky stavy
Všetky stavy
V realizácii
Plánované
Dokončené
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
Všetky mestské časti
Všetky mestské časti
Celé územie mesta
Extravilán
Juh (Linčianska, Tulipán)
Modranka
Sever (Kopánka, Zátvor, Vodáreň)
Stred (centrum mesta, Špíglsál)
Východ (Družba, Hlboká, Vozovka)
Západ (Prednádražie, Kamenný mlyn)
Všetky kategórie
Všetky kategórie
Doprava
Pamiatky
Školstvo
Šport
Vnútrobloky
Odpadové hospodárstvo
Byty a budovy
Verejný priestor
Zeleň
Sociálna oblasť
Kľúčové slová
Kľúčové slová
Adaptácia na zmenu klímy
Bezpečnosť
Cesta
Chodník
Cyklodoprava
Ihrisko
Park
Parkovanie
Participatívne plánovanie

Dvory na Špačinskej ceste

Mesto Trnava pokračuje v postupnej revitalizácii priestorov medzi obytnými domami. Aktuálne prichádzajú na rad dvory na sídlisku ČSM medzi Ulicou J. Hajdóczyho a Špačinskou cestou.

Cieľom mesta je postupne v každom jednom verejnom priestore tohto typu vytvoriť príjemné prostredie, v ktorom sa budú môcť obyvatelia od najmenších až po skôr narodených spoločne stretávať a využívať zdieľaný priestor na oddych alebo sa rekreačné športovanie. A nielen to. Zámerom je, aby výsledná premena dvorov čo najviac vyhovovala predstavám obyvateľov.

Aby sa tento cieľ podarilo uskutočniť, mesto postupuje metódou participatívneho plánovania a mieni do zadania pre spracovateľa projektu obnovy dvorov zahrnúť názory, postrehy a nápady obyvateľov. Rovnako sme postupovali napríklad pri revitalizácii vnútroblokov na Gejzu Dusíka, na Hospodárskej alebo na Okružnej, ktoré sú obyvateľom už k dispozícii.

Participatívny proces na sídlisku začal v lete 2022, keď 18. augusta prebehlo verejné stretnutie s obyvateľmi dvorov. Hlavne téma parkovania sa ukázala ako dôležitá pre obyvateľov, iné témy sa na stretnutí spomínali iba okrajovo. Na dotvorenie obrazu o potrebách verejného priestoru boli ešte realizované tri individuálne rozhovory o lokalite – dva s kandidátmi na poslancov a jeden s predsedom Výboru mestskej časti Sever. Momentálne sa verejnosť môže k verejnému priestoru sídliska vyjadriť v dotazníku, ktorý bude možné vyplniť do 30. novembra. Zapojiť sa môžu online na odkaze nižšie alebo v papierovej forme, ktorá bola obyvateľom doručená do schránok. Po vyhodnotení dotazníka bude záverečná správa z procesu zverejnená v tejto aktivite aj na webe mesta www.trnava.sk.

Rozloha riešeného územia je 25 524 m2.

 

     

 

Verejné stretnutie

Zbieranie nápadov a podnetov od miestnych obyvateľov Pole

Dotazníkový prieskum

Do 30. novembra môžete vyjadriť svoj názor k obnove priestoru bus

Záverečná správa

Správa bude slúžiť ako podklad na tvorbu zadania pre architektov
Report bude dostupný na stiahnutie po ukončení udalosti
Report bude dostupný na stiahnutie po ukončení udalostí

Eventy Čo nás čaká najbližšie
Zapojte sa do participatívneho procesu. Poďte sa podieľať spolu s nami na tvorbe návrhov verejného priestoru.

18.08.2022

Verejné stretnutie priamo v jednom z dvorov

Stretnutia sa zúčastnilo približne 50 obyvateľov lokality. Podnety zo stretnutia slúžili na štruktúrovanie rozhovorov a na tvorbu dotazníka.

12.09.2023

Individuálne rozhovory s kandidátmi na poslancov

Rozhovory prebehli s dvoma neúspešnými kandidátmi na poslancov do mestského zastupiteľstva, ktorí boli vybraní na základe ich špecifického záujmu o lokalitu.

23.10.2023

Rozhovor s predsedom VMČ Sever

Okrem podnetov zo zápisnice z posledného stretnutia boli prediskutované aj špecifické podnety, ktoré vzišli z verejného stretnutia.

06.11.2023

Začiatok dotazníkového prieskumu

Od 6. novembra bol dotazník v papierovej forme distribuovaný do schránok obyvateľov sídliska.

30.11.2023

Ukončenie dotazníkového prieskumu

Do 30. novembra sa môžu obyvatelia lokality vyjadriť k obnove priestoru v dotazníku.