Filter projektov
Všetky stavy
Všetky stavy
V realizácii
Plánované
Dokončené
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
Všetky mestské časti
Všetky mestské časti
Celé územie mesta
Extravilán
Juh (Linčianska, Tulipán)
Modranka
Sever (Kopánka, Zátvor, Vodáreň)
Stred (centrum mesta, Špíglsál)
Východ (Družba, Hlboká, Vozovka)
Západ (Prednádražie, Kamenný mlyn)
Všetky kategórie
Všetky kategórie
Doprava
Pamiatky
Školstvo
Šport
Vnútrobloky
Odpadové hospodárstvo
Byty a budovy
Verejný priestor
Zeleň
Sociálna oblasť
Kľúčové slová
Kľúčové slová
Adaptácia na zmenu klímy
Bezpečnosť
Cesta
Chodník
Cyklodoprava
Ihrisko
Park
Parkovanie
Participatívne plánovanie
Participatívne plánovanie

Záverečná správa z prieskumu verejnej mienky k obnove vnútroblokov na Ulici Vladimíra Clementisa

Mesto Trnava pokračuje v postupnej revitalizácii priestorov medzi obytnými domami. Aktuálne sa pracuje na premene dvora na Ulici Vladimíra Clementisa.

Cieľom mestskej samosprávy je v každom jednom verejnom priestore tohto typu vytvoriť príjemné prostredie, v ktorom sa budú môcť obyvatelia všetkých vekových kategórií spoločne stretávať a využívať zdieľaný priestor na oddych alebo na rekreačné športovanie

Aby výsledná premena odrážala čo najviac potreby a požiadavky obyvateľov danej lokality, mesto pri revitalizácii postupuje metódou participatívneho plánovania. Výsledkom takéhoto plánovania je zadanie pre spracovateľa projektu, ktoré zahŕňa názory, postrehy a nápady obyvateľov. Rovnako sa postupovalo napríklad pri revitalizácii vnútroblokov na Gejzu Dusíka, na Hospodárskej alebo na Okružnej, ktoré sú obyvateľom už k dispozícii.

Prvé verejné stretnutie participatívneho plánovania s obyvateľmi sa uskutočnilo v utorok 19. júla 2022 priamo vo vnútrobloku Vladimíra Clementisa. Po ňom nasledovali rozhovory so zainteresovanými aktérmi v tejto lokalite (materská škola, Stredisko sociálnej starostlivosti, Mestské kultúrne stredisko – Zaži v  Trnave). 

V utorok 29. novembra  sa konalo druhé verejné stretnutie v Dennom centre seniorov na Ulici V. Clementisa 51. Obyvatelia mali možnosť vyplniť dotazníky, v ktorých hodnotili súčasný stav dvorov a tiež mohli uviesť svoje nápady a idey pre plánovanú revitalizáciu.

Z participácie vyplynulo, že dvory v tejto lokalite sú multigeneračným priestoroma podľa mienky obyvateľov by ním mali aj zostať. Dotazník vyplnilo spolu 159 respondentov a respondentiek, ktorí vyjadrili spokojnosť s množstvom zelene, obnovenou časťou územia s pergolou a tiež s variabilitou využívania územia na rôzne športové či oddychové aktivity.

Za najväčšie nedostatky označili opýtaní počet a umiestnenie lavičiek, málo tieňa v lokalite, nedostatok osvetlenia a smetných nádob a v neposlednom rade by ocenili vhodne umiestnené nové detské ihrisko.

Ďalším krokom bude tvorba zadania na revitalizáciu priestoru pre projektantov a následná verejná súťaž. Víťazný návrh mesto odprezentuje obyvateľom a nasledovať bude spracovanie projektovej dokumentácie. Vzhľadom na to, že ide o rozsiahly investičný projekt, je predpokladaná realizácia v horizonte niekoľkých rokov.

Celý priebeh participácie a jeho výsledky si môžete pozrieť v podrobnej záverečnej správe.

 Záverečná správa na stiahnutie (PDF dokument, 9,0 MB).