Filter projektov
Všetky stavy
Všetky stavy
V realizácii
Plánované
Dokončené
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
Všetky mestské časti
Všetky mestské časti
Celé územie mesta
Extravilán
Juh (Linčianska, Tulipán)
Modranka
Sever (Kopánka, Zátvor, Vodáreň)
Stred (centrum mesta, Špíglsál)
Východ (Družba, Hlboká, Vozovka)
Západ (Prednádražie, Kamenný mlyn)
Všetky kategórie
Všetky kategórie
Doprava
Pamiatky
Školstvo
Šport
Vnútrobloky
Odpadové hospodárstvo
Byty a budovy
Verejný priestor
Zeleň
Sociálna oblasť
Kľúčové slová
Kľúčové slová
Adaptácia na zmenu klímy
Bezpečnosť
Cesta
Chodník
Cyklodoprava
Ihrisko
Park
Parkovanie
Participatívne plánovanie
Novinky

Trnavčania sa môžu zapojiť do navrhovania verejného priestoru, mesto pozýva k participácii

Mesto Trnava aktuálne spúšťa pilotný ročník rozsiahleho procesu participácie, počas ktorého majú obyvatelia možnosť pridávať vlastné nápady. Témou pilotného ročníka je verejný priestor.   

Prispieť môžete návrhmi týkajúcimi sa riešenia konkrétnych vnútroblokov, parkov, námestí, ulíc. Venovať sa môžete podobe oddychový zón, ihrísk alebo mobiliáru na športovanie. Pri tvorení návrhov zelene, hracích prvkov vo verejnom priestore a mestského mobiliáru môžete smelo ísť do takých detailov ako je návrh umiestnenia lavičiek, smetných nádob, fontán na pitie alebo osvetlenia.   

„Návrhy Trnavčanov budú pre samosprávu podkladom pri rozhodovaní o ďalších investíciách. Zámer mesta je umožniť občanom zapojiť sa do plánovania mesta a dosiahnuť podoby verejného priestoru, ktoré budú čo najviac odrážať ich potreby a predstavy. Keď sa mesto rozvíja vďaka daniam svojich obyvateľov, určite by sa malo rozvíjať aj na základe ich predstáv,“ vysvetľuje Ivana Vidová z referátu participácie Mestského úradu Trnava. „Predmetom participatívnych riešení však nebudú návrhy týkajúce sa dopravnej infraštruktúry,“ dodáva.   

Informačné stretnutie občanov so zástupcami mesta bude 27. septembra o 17.00 h na radnici v zasadacej miestnosti Mestského zastupiteľstva. Všetci, ktorí majú záujem spoluvytvárať podobu verejného priestoru, sú vítaní.  

Majte prehľad a plánujte mesto

Mesto Trnava má už niekoľko mesiacov spustenú novú webstránku www.planujmesto.trnava.sk, ktorá je súčasťou rozsiahleho procesu participácie verejnosti. Ten sa v Trnave začal už v roku 2016 zavedením participatívneho rozpočtu a participatívneho plánovania. Počas pandémie, keď kvôli sprísneným opatreniam nebolo možné organizovať verejné stretnutia, bol Participatívny rozpočet pre Trnavu utlmený. Na jeho základoch však vyrástol koncept širšej participácie, ktorý mesto postupne predstavuje.  

„Prvým krokom bolo vytvorenie webstránky, prostredníctvom ktorej sa mohli obyvatelia vyjadriť, do akej miery sa stotožňujú s plánmi mesta na najbližšie roky. Ďalšou aktivitou je aktuálne prebiehajúca udalosť Mesiac detských ihrísk, kedy sa užívateľov pýtame na ich spokojnosť s nedávno revitalizovanými detskými ihriskami,“ upresňuje Ivana Vidová. Výsledky týchto prieskumov budú po vyhodnotení zverejnené na www.planujmesto.trnava.sk

Ako budeme postupovať

  • 12. september – 15. november 2022: Občania navrhujú, čo vo verejných priestoroch zlepšiť prostredníctvom formuláru na webe  
  • 27. september o 17.00 h: Informačné stretnutie zástupcov mesta s obyvateľmi v zasadacej miestnosti Mestského zastupiteľstva
  • 15. október – 20. január 2023: Odborné posúdenie návrhov zamestnancami Mestského úradu podľa stanovených kritérií 
  • február – 23. február 2023: Prioritizácia návrhov s občanmi. Tu budeme spolu rozhodovať o väčších a menších investičných zámeroch ale aj o drobných úpravách vo všetkých mestských častiach. Súčasťou posudzovania ideových zámerov obyvateľmi Trnavy budú okrem návrhov zozbieraných prostredníctvom webovej stránky a stretnutí s obyvateľmi aj ideové zámery, ktoré má mesto už v istom štádiu rozpracovanosti, alebo sú súčasťou dlhodobého plánovania.  Ide o zámery, ktoré sa týkajú verejných priestorov, ale na svoju realizáciu zatiaľ čakajú. Obyvatelia sa tak budú môcť podieľať na určovaní dôležitosti jednotlivých návrhov, budú spolurozhodovať o tom, ktoré návrhy dostanú v ich realizácii prednosť. 
  • Apríl 2023: predloženie návrhov poslancom Mestského zastupiteľstva 

Tu si môžete stiahnuť dokument Základná informácia o participatívnom procese.  

Participatívne plánovanie môže mať rôzne podoby. Fotografia je zo série stretnutí s názvom Občianske zhromaždenie. foto: Peter Bestvina