Filter projektov
Všetky stavy
Všetky stavy
V realizácii
Plánované
Dokončené
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
Všetky mestské časti
Všetky mestské časti
Celé územie mesta
Extravilán
Juh (Linčianska, Tulipán)
Modranka
Sever (Kopánka, Zátvor, Vodáreň)
Stred (centrum mesta, Špíglsál)
Východ (Družba, Hlboká, Vozovka)
Západ (Prednádražie, Kamenný mlyn)
Všetky kategórie
Všetky kategórie
Doprava
Pamiatky
Školstvo
Šport
Vnútrobloky
Odpadové hospodárstvo
Byty a budovy
Verejný priestor
Zeleň
Sociálna oblasť
Kľúčové slová
Kľúčové slová
Adaptácia na zmenu klímy
Bezpečnosť
Cesta
Chodník
Cyklodoprava
Ihrisko
Park
Parkovanie
Participatívne plánovanie
Novinky

Trnava vyhlásila architektonickú súťaž na nový mestský blok na Spartakovskej s kvalitným bývaním, materskou školou a parkom

Mesto Trnava vyhlásilo verejnú anonymnú urbanisticko-architektonickú súťaž s názvom Mestský blok Spartakovská v Trnave. Jej cieľom je vybrať spracovateľa najlepšieho návrhu komplexného riešenia priestoru s výmerou 23 500 m² v lokalite Vozovky, ohraničeného ulicami Spartakovskou, Sasinkovou, Konštantína Čulena a parkoviskom bytového domu na Spartakovskej 11 – 13.

Nosnou funkciou nového mestského bloku bude kvalitné bývanie s energeticky pasívnym štandardom, nová materská škôlka s rozšírenou kapacitou, flexibilné prenajímateľné priestory a v neposlednom rade plnohodnotný park a verejné priestory. Do návrhu musia byť začlenené aj jestvujúce perspektívne stromy a navrhnutá zeleň má plniť nielen izolačnú funkciu v smere od Spartakovskej ulice, ale vytvárať aj podmienky na aktívne trávenie voľného času pre obyvateľov a podieľať sa na zvýšení biodiverzity a ekostability tejto lokality s presahom do okolia. Napomôcť tomu má aj hospodárenie s dažďovou vodou, ktorá bude zo striech stekať do povrchového odtokového systému a rozvádzaná do retenčných nádrží, vsakovacích poldrov, dažďových záhrad či umelých mokradí.
Riešenie územia má zachovať kontinuitu zeleného koridoru od križovatky Spartakovskej a Hlbokej cez sídlisko Koniarekova až po navrhovaný park v novobudovanej obytnej zóne Prúdy.
Zámerom mesta je vytvorenie moderného mestského bloku s príjemnými verejnými priestormi a udržateľnou dopravnou aj technickou infraštruktúrou v súlade s princípmi iniciatívy New European Bauhaus (NEB)

Výrez zo satelitnej mapy s vyznačeným priestorom budúceho mestského bloku
Budúci mestský blok s kvalitným bývaním, škôlkou a parkom by mal vzniknúť vo vyznačenom priestore medzi ulicami Spartakovskou a Konštantína Čulena


Priestor budúceho mestského bloku z nadhľadu


Súťažné návrhy musia byť mestu doručené do 13. októbra 2022. Odborná porota ich bude hodnotiť 27. a 28. októbra a vyhlásenie výsledkov súťaže sa má uskutočniť do 11. novembra 2022.
Podrobné informácie o podmienkach súťaže nájdete v dokumente Mestský blok Spartakovská v Trnave.