Rozpočet a dane

Rozpočet Mesta Trnavy na rok 2024 predstavuje sumu
90 856 450€
Crossroad
Na realizáciu uvedených projektov je treba minimálne
80 000 000 €
Tree
Fyzické osoby vlani zaplatili daň z nehnuteľností vo výške
2 709 087 €

Čo všetko tvorí príjem mestského rozpočtu?

• výnosy z majetku mesta,
• podielové dane,
• miestne dane a poplatky,
• príspevky a dávky na fungovanie školstva

• vlastné príjmy rozpočtových organizácií,
• príjmy z grantov a príspevkov,
• transfery na prenesený výkon štátnej správy a
• cudzie zdroje

1 Štruktúra
Mestský rozpočet je dokument rozdelený na 21 programov (Doprava, Životné prostredie, Odpadové hospodárstvo, Sociálna starostlivosť, Školstvo a vzdelávací systém, Mestský grantový program atď.)
Sipka
2 Tvorba
Rozpočet sa začína pripravovať koncom leta. Odbory mestského úradu a mestské organizácie navrhujú jeho položky a výšku finančných prostriedkov. Vychádza sa pritom z predošlých rokov, dlhodobých koncepcií mesta, zámerov vedenia, Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja a v neposlednom rade z požiadaviek občanov.
Sipka
3 Poslanci Ikona tunel
Po posúdení položiek zo strany vedúcich odborov, prednostu MsÚ a primátora sa návrh rozpočtu prerokováva so zástupcami poslaneckých klubov.
Sipka
4 Schválenie rozpočtu Smetiak ikona
O finálnom návrhu rozpočtu hlasuje mestské zastupiteľstvo na novembrovom, prípadne decembrovom zasadnutí. Pokiaľ by poslanci rozpočet do konca roka nechválili, nastalo by rozpočtové provizórium – obmedzenie chodu mesta len na nevyhnutné úkony. V Trnave sa to, našťastie, nikdy nestalo.
Sipka
5 Úpravy rozpočtu Lavicka ikona
Schválený rozpočet je možné do istej miery upravovať rozpočtovým opatrením (operatívne presuny medzi jednotlivými položkami, schvaľuje ich vedenie mesta) alebo aktualizáciou rozpočtu (väčšie úpravy reagujúce na rôzne zmeny a realitu života, spravidla tri až štyri ročne, schvaľuje ich mestské zastupiteľstvo).
Sipka
6 Vyhodnotenie Zastavka ikona
Počas roka sa dvakrát vyhodnocuje stav čerpania rozpočtu – k 30. júnu (polročné vyhodnotenie) a k 31. decembru (záverečný účet). Všetky tieto dokumenty sú zverejnené na webstránke mesta trnava.sk.
Aká je výška vašej dane?

Vaša vypočítaná daň z nehnuteľnosti pre rok 2024:

0
EUR

Daň je možné uhradiť v 6 splátkach vo výške:

0
EUR
i Pozn.: výsledok je informatívny.

Veľmi nás teší, že ste občanom/občiankou Trnavy. Aj vďaka vám a tomu, že tu platíte miestne dane, môže naše mesto rásť, napredovať a byť stále krajšie. Za svoj trvalý pobyt v Trnave okrem iných benefitov získavate napríklad výrazne výhodnejšie ceny parkovného.

Ako prispievam svojimi daňami k investíciám mesta?
VÝSLEDOK

Na realizáciu všetkých aktuálnych projektov je treba minimálne 80 000 000 eur. Vaša daň z nehnuteľností tvorí z tejto sumy. Zdá sa to byť málo, spolu s ostatnými občanmi však prispievate k tomu, že je naše mesto stále lepším miestom na život. Veľmi si to vážime. Spolu s ďalšími zdrojmi tak dokážeme každý rok zrealizovať množstvo investičných akcií. Ďakujeme, že ste Trnavčanky a Trnavčania!