Filter projektov
Všetky stavy
Všetky stavy
Plánované
V realizácii
Dokončené
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
Všetky mestské časti
Všetky mestské časti
Juh (Linčianska, Tulipán)
Modranka
Sever (Kopánka, Zátvor, Vodáreň)
Stred (centrum mesta, Špíglsál)
Východ (Družba, Hlboká, Vozovka)
Západ (Prednádražie)
Extravilán
Celé územie mesta
Všetky kategórie
Všetky kategórie
Doprava
Pamiatky
Školstvo
Šport
Vnútrobloky
Odpadové hospodárstvo
Byty a budovy
Verejný priestor
Sociálna oblasť
Kľúčové slová
Kľúčové slová
Participatívne plánovanie
Adaptácia na zmenu klímy
Ihrisko
Chodník
Cesta
Cyklodoprava
Park
Parkovanie

Mokraď v Zelenči

Na zvýšenie ekologickej stability územia v okrese Trnava a nutnosť adaptácie krajiny na klimatické zmeny má samospráva zámer obnoviť v lokalite Zeleneč ustupujúce mokraďné plochy a k nim založiť prírode blízke biotopy. Cieľom je zmena chudobnej a ekologicky nestabilnej ornej pôdy na územie s vysokou biodiverzitou a ochladzovacím krajinným prvkom. Vzhľadom na blízkosť toku Trnávka, ako aj konfiguráciu terénu bude územie využité aj ako rozlivné na odľahčenie povodňových stavov na rieke Trnávke a zadržanie vody v území.

V súčasnosti je plocha využívaná na poľnohospodárske účely. Ide o parcely, ktoré sa nachádzajú v blízkosti vodného toku Trnávka smerom na Zeleneč. V minulosti sa tu nachádzalo podľa historických máp výrazne podmáčané územie a rybník. V súčasnosti sa tu nachádza na poľnohospodárskej pôde zvyšok mokrade a plocha býva občasne zaplavovaná vodou z okolitých polí. Zemný val okolo centrálnej časti je porastený líniovým spoločenstvom stromov a krov. Územie je súčasťou chráneného vtáčieho územia Úľanská mokraď a je v dotyku s regionálnym hydrickým biokoridorom RBk33 pozdĺž rieky Trnávky. V súčasnosti sa pripravuje projektová dokumentácia.

Rozloha riešeného územia 23,3 ha

Hodnota investície
Zatiaľ nie je vyčíslená
Building
Stav projektu
V príprave
Kategória
Verejný priestor Verejný priestor
Mestská časť
Extravilán
Lights

Časová os projektu

2021

Krajino - architektonický koncept

2022

Projektová dokumentácia pre územné rozhodnutie

Spracováva sa

Územné rozhodnutie

Stavebné povolenie

Verejné obstarávanie na zhotoviteľa stavby

Realizácia

Dokončený projekt