Filter projektov
Všetky stavy
Všetky stavy
V realizácii
Plánované
Dokončené
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
Všetky mestské časti
Všetky mestské časti
Celé územie mesta
Extravilán
Juh (Linčianska, Tulipán)
Modranka
Sever (Kopánka, Zátvor, Vodáreň)
Stred (centrum mesta, Špíglsál)
Východ (Družba, Hlboká, Vozovka)
Západ (Prednádražie, Kamenný mlyn)
Všetky kategórie
Všetky kategórie
Doprava
Pamiatky
Školstvo
Šport
Vnútrobloky
Odpadové hospodárstvo
Byty a budovy
Verejný priestor
Zeleň
Sociálna oblasť
Kľúčové slová
Kľúčové slová
Adaptácia na zmenu klímy
Bezpečnosť
Cesta
Chodník
Cyklodoprava
Ihrisko
Park
Parkovanie
Participatívne plánovanie

EKOPARK DOLINA a strelecké centrum

Zámerom samosprávy je v najbližších rokoch vybudovať oddychovo – rekreačnú a športovú zónu Ekopark dolina. Projekt obsahuje dve časti. Prvou je vznik športového areálu pre potreby Národného streleckého centra, ktoré má aktuálne v prevádzke strelnicu na Štrkoch. Druhá časť zámeru je vznik prírodnej zelenej plochy a biokoridoru Krupianskeho potoka určeného prevažne na šport, rekreáciu a trávenie voľného času v prírode.

V záujme podpory budovania kvalitnej športovej infraštruktúry národného významu bolo podpísané memorandum o spolupráci medzi mestom Trnava a Slovenským streleckým zväzom pre vznik Národného streleckého centra na území mesta. Slovenský strelecký zväz už spracovalo štúdiu pre vybudovanie modernej športovej infraštruktúry pre rozvoj športovej streľby. Samospráva poskytne pozemky o veľkosti približne 50 hektárov vo svojom katastri v smere na Bučany a Malženice, ktoré sú aktuálne využívané na poľnohospodársku výrobu. Mesto sa týmto projektom podieľa na rozvoji športovej streľby a zároveň významnou mierou zlepšuje ekologickú stabilitu nášho územia. Okrem Národného streleckého centra tak vznikne plocha krajinnej zelene o veľkosti cca 152 ha.

Po aktualizovaní regionálneho územného systému ekologickej stability bude biocentrum pri Krupianskom potoku nadväzovať na biokoridor od Malých Karpát. Krajina sa tak stane ekologickou, kultivovanou poľnohospodárstvom blízkym prírode, zároveň však bude poskytovať rekreáciu a oddych pre obyvateľov.

Štúdiu pre športový areál streleckého centra vypracoval Slovenský strelecký zväz. Pre zvyšnú časť územia Ekoparku dolina bude v neskorších štádiách spracovaná ideová štúdia.

Najbližšími krokmi bude prerokovanie zmeny územného plánu na najbližšom rokovaní Mestského zastupiteľstva v novembri 2022, vypracovanie územného plánu zóny a posudzovanie vplyvov na životné prostredie.

Hodnota investície
Zatiaľ nie je vyčíslená
Building
Stav projektu
V príprave
Kategória
Šport Šport
Mestská časť
Extravilán
Lights

Časová os projektu

november 2022

Zmena územného plánu

Prerokovanie zmeny územného plánu na najbližšom rokovaní Mestského zastupiteľstva v novembri 2022

Územný plán zóny

Ideová štúdia