Filter projektov
Všetky stavy
Všetky stavy
V realizácii
Plánované
Dokončené
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
Všetky mestské časti
Všetky mestské časti
Celé územie mesta
Extravilán
Juh (Linčianska, Tulipán)
Modranka
Sever (Kopánka, Zátvor, Vodáreň)
Stred (centrum mesta, Špíglsál)
Východ (Družba, Hlboká, Vozovka)
Západ (Prednádražie, Kamenný mlyn)
Všetky kategórie
Všetky kategórie
Doprava
Pamiatky
Školstvo
Šport
Vnútrobloky
Odpadové hospodárstvo
Byty a budovy
Verejný priestor
Zeleň
Sociálna oblasť
Kľúčové slová
Kľúčové slová
Adaptácia na zmenu klímy
Bezpečnosť
Cesta
Chodník
Cyklodoprava
Ihrisko
Park
Parkovanie
Participatívne plánovanie

Dvor C na Hospodárskej

Schválená žiadosť o nenávratný finančný príspevok vo výške 145 399 eur

Zámerom samosprávy je postupne revitalizovať vnútroblokové priestory na sídliskách. Projekt revitalizácie tretieho vnútroblokového priestoru na Hospodárskej ulici, pod názvom Dvor C sa nachádza v časti bližšie k železničnej stanici medzi ulicami Kollárova a Sládkovičova.

Proces participatívneho plánovania sa začal verejnými stretnutiami v roku 2017, na ktorých sa diskutovalo o novej podobe tohto priestoru. Verejnosť mala možnosť vyjadriť svoje návrhy a pripomienky aj prostredníctvom dotazníkov. Výsledky prieskumu verejnej mienky mesto zapracovalo do podkladov architektonickej súťaže, pretože cieľom participatívneho plánovania je pristupovať k tvorbe verejných priestorov tak, aby ich výsledná podoba zodpovedala potrebám návštevníkov a slúžila im čo najlepšie. Navrhované riešenie zohľadňuje zlepšenie enviromentálnych aspektov v mestskom prostredí a adaptáciu urbanizovaného prostredia na zmenu klímy.  Súčasťou projektu je aj vytvorenie detského ihriska pre vekovú kategóriu detí od cca 6 rokov.

Detské ihrisko obsahuje trampolínu, otočnú tyč, opičiu dráhu s lezeckými stenami a lanovým tunelom a reťazovú skupinovú hojdačku. Niektoré z cvičebných prvkov sú navrhnuté tak, aby boli prístupné aj pre deti so zdravotným znevýhodnením. Priestor je doplnený lavičkami, sedacími betónovými blokmi, piknikovými stolmi a odpadkovými košmi.

Na ploche 942 m2 bol vysadený nový trávnik, 11 ks stromov, 843 ks krovín, 2 159 ks trvaliek a 592 ks cibulovín.

Rozloha riešeného územia 3 660 m2

Hodnota investície
viac ako 158 398 €
Building
Stav projektu
Zrealizované 2021
Kategória
Vnútrobloky Vnútrobloky
Mestská časť
Stred (centrum mesta, Špíglsál)
Lights

Časová os projektu

2017-2018

Proces participatívneho plánovania

Záverečná správa na stiahnutie vo formáte PDF (veľkosť 7,5 MB)

2018

Architektonická súťaž

2018

Projektová dokumentácia

2019

Stavebné povolenie

2021

Verejné obstarávanie na zhotoviteľa stavby

2021

Realizácia

2021

Dokončený projekt