Filter projektov
Všetky stavy
Všetky stavy
Plánované
V realizácii
Dokončené
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
Všetky mestské časti
Všetky mestské časti
Juh (Linčianska, Tulipán)
Modranka
Sever (Kopánka, Zátvor, Vodáreň)
Stred (centrum mesta, Špíglsál)
Východ (Družba, Hlboká, Vozovka)
Západ (Prednádražie)
Extravilán
Celé územie mesta
Všetky kategórie
Všetky kategórie
Doprava
Pamiatky
Školstvo
Šport
Vnútrobloky
Odpadové hospodárstvo
Byty a budovy
Verejný priestor
Sociálna oblasť
Kľúčové slová
Kľúčové slová
Participatívne plánovanie
Adaptácia na zmenu klímy
Ihrisko
Chodník
Cesta
Cyklodoprava
Park
Parkovanie

Dvor B na Hospodárskej

Schválená žiadosť o nenávratný finančný príspevok vo výške 114 808 eur

Zámerom projektu bola revitalizácia druhého vnútroblokového priestoru na Hospodárskej ulici v časti bližšie k železničnej stanici medzi ulicami Kollárova a Sládkovičova. Proces participatívneho plánovania sa začal verejnými stretnutiami v roku 2017, na ktorých sa diskutovalo o novej podobe tohto priestoru. Verejnosť mala možnosť vyjadriť svoje návrhy a pripomienky aj prostredníctvom dotazníkov. Výsledky prieskumu verejnej mienky mesto zapracovalo do podkladov architektonickej súťaže, pretože cieľom participatívneho plánovania je pristupovať k tvorbe verejných priestorov tak, aby ich výsledná podoba zodpovedala potrebám návštevníkov a slúžila im čo najlepšie.

Navrhované riešenie zohľadňuje zlepšenie enviromentálnych aspektov v mestskom prostredí a adaptáciu urbanizovaného prostredia na zmenu klímy.  Súčasťou projektu je aj vytvorenie fitnes zóny s dynamickými fit prvkami a vytvorenie pobytovo-herného trávnika. Niektoré z cvičebných prvkov sú navrhnuté tak, aby boli prístupné aj pre ľudí so zdravotným znevýhodnením. Na fitnes zónu nadviaže pobytovo-herný trávnik, ktorý bude možné využívať taktiež na cvičenie v prírode (joga a pod.)

Na ploche 1 264 m2 bol vysadený nový trávnik, 8 ks stromov, 594 ks krovín, 1 488 ks trvaliek a 311 ks cibulovín.

Rozloha riešeného územia 3 780 m2

Hodnota investície
130 373 €
Building
Stav projektu
Zrealizované 2021
Kategória
Vnútrobloky Vnútrobloky
Mestská časť
Stred (centrum mesta, Špíglsál)
Lights

Časová os projektu

2017-2018

Proces participatívneho plánovania

Záverečná správa na stiahnutie vo formáte PDF (veľkosť 7,5 MB)

2018

Architektonická súťaž

2018

Projektová dokumentácia

2019

Stavebné povolenie

2021

Verejné obstarávanie na zhotoviteľa stavby

2021

Realizácia

2021

Dokončený projekt