Filter projektov
Všetky stavy
Všetky stavy
V realizácii
Plánované
Dokončené
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
Všetky mestské časti
Všetky mestské časti
Juh (Linčianska, Tulipán)
Modranka
Sever (Kopánka, Zátvor, Vodáreň)
Stred (centrum mesta, Špíglsál)
Východ (Družba, Hlboká, Vozovka)
Západ (Prednádražie, Kamenný mlyn)
Extravilán
Celé územie mesta
Všetky kategórie
Všetky kategórie
Doprava
Pamiatky
Školstvo
Šport
Vnútrobloky
Odpadové hospodárstvo
Byty a budovy
Verejný priestor
Zeleň
Sociálna oblasť
Kľúčové slová
Kľúčové slová
Participatívne plánovanie
Adaptácia na zmenu klímy
Ihrisko
Chodník
Cesta
Cyklodoprava
Park
Parkovanie
Bezpečnosť

Detské ihrisko Dolné bašty

Zrealizovaná bola úprava spevnených plôch ako vydláždenie zámkovou dlažbou v komunikačných priestoroch a v prístupoch k hracím prvkom, pod hracími prvkami boli plochy vydláždené z poréznej pryžovej dlažby, ostatné plochy pod hracími prvkami  boli upravené násypom z drobného riečneho kameniva. Vysadená bola nízka zeleň, trvalky, popínavé rastliny, živý plot, trávnaté plochy. Jestvujúce pôvodné stromy boli odborne ošetrené a vyrúbané nevhodné dreviny boli nahradené novými vzrastlými stromami v počte 7 ks. Upravený bol pôvodný bazén, ktorý bol vyčistený, steny a dno boli vyspravené a opatrené náterom.

Osadené boli hracie prvky pre deti a ostatný mobiliár. Obsluhu a údržbu ihriska zabezpečuje Slovenský skauting.

Hodnota investície
141 029 €
Building
Stav projektu
Zralizované 2008
Kategória
Verejný priestor Verejný priestor
Mestská časť
Stred (centrum mesta, Špíglsál)
Lights