Filter projektov
Všetky stavy
Všetky stavy
V realizácii
Plánované
Dokončené
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
Všetky mestské časti
Všetky mestské časti
Celé územie mesta
Extravilán
Juh (Linčianska, Tulipán)
Modranka
Sever (Kopánka, Zátvor, Vodáreň)
Stred (centrum mesta, Špíglsál)
Východ (Družba, Hlboká, Vozovka)
Západ (Prednádražie, Kamenný mlyn)
Všetky kategórie
Všetky kategórie
Doprava
Pamiatky
Školstvo
Šport
Vnútrobloky
Odpadové hospodárstvo
Byty a budovy
Verejný priestor
Zeleň
Sociálna oblasť
Kľúčové slová
Kľúčové slová
Adaptácia na zmenu klímy
Bezpečnosť
Cesta
Chodník
Cyklodoprava
Ihrisko
Park
Parkovanie
Participatívne plánovanie
Novinky

Pozývame vás na verejné stretnutie k návrhu obnovy Štefánikovej

Verejná prezentácia najlepšie hodnotenej koncepčnej štúdie z verejnej súťaže Obnova Štefánikovej ulice sa uskutoční v zasadačke mestského zastupiteľstva na radnici vo štvrtok 10. novembra 2022 o 18.00 hodine. Týmto pozývame do diskusie obyvateľov, majiteľov prevádzok na Štefánikovej ulici, ako aj širokú verejnosť.  

Do verejnej anonymnej súťaže Obnova Štefánikovej ulice, ktorú mesto vyhlásilo v júli 2021, sa prihlásili štyri autorské kolektívy. Hodnotiaca komisia pri najlepšie hodnotenom návrhu odporučila prijať pripomienky nevyhnutné na ďalšie zapracovanie.  

Keďže ide o veľký projekt, ktorý sa priamo dotkne mnohých Trnavčanov, mesto pozýva na verejnú prezentáciu obyvateľov a majiteľov prevádzok na Štefánikovej.

Obnovou Štefánikovej ulice chce mesto nadviazať na už dávnejšie zrealizovanú obnovu Hlavnej ulice ako pešej zóny a rozšíriť tak peší pobytový charakter hlavnej severno-južnej osi historického jadra. Obnova Štefánikovej je súčasťou oveľa väčšieho zámeru.   

Výsledkom bude súvislá pešia zóna od železničnej stanice cez Námestie SNP, Hlavnú ulicu, Štefánikovu ulicu až po Zelený kríčok k územiu bývalého cukrovaru. Tam by v zmysle platného Územného plánu zóny mala pokračovať popri športovom areáli Slávia smerom na sever.  

Návrh, ku ktorému sa bude môcť vyjadriť odborná aj laická verejnosť, pochádza od Atelier Duma – Living Gardens. Porota ho vyhodnotila ako komplexný a realizovateľný, z hľadiska riešenia dopravy ako vhodný a akceptovateľný.    „Práca so zeleňou taktiež správne reflektuje na priestorové a klimatické možnosti územia. Diskutabilný je výber dlažby v strednej časti ulice, takisto nie príliš vhodná je fragmentácia priestoru v kontexte zvýraznenia vjazdov do jednotlivých objektov. Z hľadiska princípov pamiatkovej ochrany je návrh prijateľný. Návrh rešpektuje stanovené požiadavky, ktoré primerane kreatívne rozvíja a vytvára potenciál pre dotvorenie,“ uvádza komisia v hodnotení návrhu.  

Experti z Krajského pamiatkového úradu odporučili, aby stredná časť priestoru v časti pešej zóny, kde je náznak pôvodnej komunikácie, bola realizovaná vejárovou kamennou dlažbou po celej dĺžke a vhodne naviazaná na riešený otoč. Tá by mala byť v rámci pešej zóny tvorená zo žulových kociek s rezaným povrchom z dôvodu lepšej pochôdznosti pre peších a pojazdnosti pre bicykle. Komisia navyše požaduje prehodnotiť fragmentáciu ulice vjazdami do objektov. Je potrebné dopracovať napojenie Štefánikovej ulice na Trojičné námestie v časti od Kostola Najsvätejšej trojice smerom k námestiu zmiernením kontrastu medzi obidvoma priestormi a väčším uvoľnením pre peších v priestore pri mestskej veži.   

Výsledné riešenie prezentácie Hornej brány pri napojení z Rybníkovej ulice bude musieť zohľadniť výsledky archeologického výskumu a požiadavky Krajského pamiatkového úradu v Trnave.