Filter projektov
Všetky stavy
Všetky stavy
V realizácii
Plánované
Dokončené
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
Všetky mestské časti
Všetky mestské časti
Celé územie mesta
Extravilán
Juh (Linčianska, Tulipán)
Modranka
Sever (Kopánka, Zátvor, Vodáreň)
Stred (centrum mesta, Špíglsál)
Východ (Družba, Hlboká, Vozovka)
Západ (Prednádražie, Kamenný mlyn)
Všetky kategórie
Všetky kategórie
Doprava
Pamiatky
Školstvo
Šport
Vnútrobloky
Odpadové hospodárstvo
Byty a budovy
Verejný priestor
Zeleň
Sociálna oblasť
Kľúčové slová
Kľúčové slová
Adaptácia na zmenu klímy
Bezpečnosť
Cesta
Chodník
Cyklodoprava
Ihrisko
Park
Parkovanie
Participatívne plánovanie
Novinky

Na Kravskom pasienku budú môcť Trnavčania relaxovať pri vode. Mesto tam založí les, jazero a lúky

Mestská samospráva pokračuje v sprírodňovaní vyčerpanej, v horúčavách prehrievanej, zrážkami a vetrom erodovanej poľnohospodárskej pôdy a zanedbaných porastov. V rámci adaptácie na zmenu klímy pribudne k revitalizovaným Štrkom a k veľkému projektu revitalizácie dolného povodia a hydrického biokoridoru riečky Parnej aj Kravský pasienok. Na ploche vyše ôsmich hektárov v bezprostrednom dotyku s mestom vznikne veľká prírodná vodná plocha s upravenými prístupmi k vode, brehovými terasami, plážou a prírodne upraveným okolím so stromami a kvitnúcimi lúkami.

Zmluvu s víťazom verejnej súťaže na vypracovanie projektovej dokumentácie tohto zámeru Atelierom Fontes z Brna v spolupráci s krajinným architektom Zdeňkom Sendlerom, ktorý bol vyhlásený za architekta roku 2021, mesto podpísalo na konci minulého roka. Zmluvná cena tohto diela je 136 350 eur a na samotnú realizáciu projektu sa mesto bude uchádzať o finančnú dotáciu z eurofondov.
„Projektový tím Fontes má v Českej republike zrealizovaných alebo rozostavaných niekoľko obdobných krajinárskych stavieb, napríklad Park Budoucnost v Havlíčkovom Brodě alebo Na panském v Bohumíně, ktoré vypovedajú o ich vysoko profesionálnom prístupe k tvorbe krajiny, aká by mala s prihliadnutím na trnavské špecifiká a podmienky vzniknúť aj na Kravskom pasienku,“ povedala Jarmila Garaiová z referátu ekológie odboru územného rozvoja a koncepcií mestského úradu.
Kravský pasienok je časťou vyše tridsiatich siedmich hektárov rozvojových plôch poľnohospodárskej pôdy medzi Cukrovou ulicou, tokom Trnávky a severným obchvatom. Zo západnej strany je lemovaný Trnávkou a chodníkom pre cyklistov a peších, z južnej, východnej a severnej strany líniou stromov a krovín, ktoré ho oddeľujú od zástavby a ornej pôdy. Vzhľadom na nutnosť postupnej adaptácie na klimatické zmeny chce mestská samospráva vytvoriť v tejto lokalite prírode blízke lesné, lúčne, vodné a mokraďné biotopy, ktoré zvýšia nízku ekologickú stabilitu územia Trnavy.
Prírodné vodné plochy a mokrade patria k biotopom s najvyššou biodiverzitou a majú významný vplyv na zadržiavanie vody v prírode, jej čistenie a dopĺňanie podzemných vodných zdrojov. Bránia tiež záplavám z prívalových dažďov, prehriatiu vody s následným úhynom rýb, ochladzujú ovzdušie v letných horúčavách a odparovaním stabilizujú miestne klimatické pomery. Obnovenie prírodných pomerov v tejto lokalite však nebude prínosom len pre flóru, faunu a klímu, ale aj pre Trnavčanov, ktorí získajú nový cieľ prechádzok v príjemnom prostredí s možnosťou aktívneho odpočinku pri vode a v tieni stromov.

Na Kravskom pasienku Trnave pribudne vyše osem hektárov prírodného zázemia, ktoré bude prínosom nielen pre flóru a faunu, ale aj pre Trnavčanov