Filter projektov
Všetky stavy
Všetky stavy
V realizácii
Plánované
Dokončené
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
Všetky mestské časti
Všetky mestské časti
Celé územie mesta
Extravilán
Juh (Linčianska, Tulipán)
Modranka
Sever (Kopánka, Zátvor, Vodáreň)
Stred (centrum mesta, Špíglsál)
Východ (Družba, Hlboká, Vozovka)
Západ (Prednádražie, Kamenný mlyn)
Všetky kategórie
Všetky kategórie
Doprava
Pamiatky
Školstvo
Šport
Vnútrobloky
Odpadové hospodárstvo
Byty a budovy
Verejný priestor
Zeleň
Sociálna oblasť
Kľúčové slová
Kľúčové slová
Adaptácia na zmenu klímy
Bezpečnosť
Cesta
Chodník
Cyklodoprava
Ihrisko
Park
Parkovanie
Participatívne plánovanie
Novinky

Linčianska do konca roka získa jedenásť stojísk polopodzemných kontajnerov

Kompletnej výmeny starých kontajnerov za nové sa čoskoro dočkajú obyvatelia Linčianskej. Aktuálne sa uskutočňuje verejné obstarávanie na zhotoviteľa stavby, vybudované stojiská budú občanom k dispozícii do konca tohto roka.  

Aké budú kontajnery na Linčianskej 

Nadzemná časť týchto kontajnerov bude štvorcového pôdorysu na siedmich stojiskách a  kruhového pôdorysu na zvyšných piatich. Nádoby budú vybavené senzormi, ktoré signalizujú mieru ich naplnenia, čo umožňuje plánovať frekvenciu odvozu odpadu a šetriť tým finančné prostriedky. Miesta na osadenie stojísk sú rovinaté, tvorené spevnenými asfaltovými plochami, betónovou zámkovou dlažbou alebo trávnatými plochami. Staré smetné nádobybudú z týchto lokalít odstránené.  

Takto vyzerá stojisko, ktoré od tohto roka slúži obyvateľom Hospodárskej (autor: Peter Bestvina). Do konca roka sa vybuduje jedenásť polopodzemných stojísk na uliciach:

 • Nerudova 1 – kruhové
 • Nerudova 3 – štvorcové
 • Nerudova 9 – kruhové 
 • Jiráskova 28 – štvorcové 
 • Jiráskova 23 (Nerudova) – kruhové 
 • Generála Goliana 20 – štvorcové 
 • Generála Goliana 24 – štvorcové  
 • Generála Goliana 28 – štvorcové 
 • Generála Goliana 32 – kruhové 
 • Generála Goliana 33 (Limbová) – štvorcové 
 • Generála Goliana 45 – kruhové 

Spolu sa na Linčianskej vybuduje až trinásť polopodzemných stojísk, na Slovanskej ulici pribudnú dve s nádobami štvorcového pôdorysu. Tu však počítame s neskorším termínom realizácie kvôli majetkoprávneho vysporiadania pozemkov, ktoré nie sú vo vlastníctve mesta.  

Informácie k mape (po rozkliknutí sa zväčší): • čierne krúžky: jestvujúce polopodzemné kontajnery, červené krúžky: navrhované stojiská polopodzemných kontajnerov, modré krúžky: rušené stojiská 1100-litrových nádob.

Ambiciózny plán mesta

Mesto už od roku 2016 napĺňa zámer postupne inštalovať moderné polopodzemné kontajnery na zmesový a triedený komunálny odpad na všetkých sídliskách. Počas minulého roka sa vymenili staré kontajnery za nové na Prednádraží a počas tohto roka pribudlo jedenásť nových stojísk: dočkali sa obyvatelia Saleziánskej, Rovnej, Spojnej, Poštovej, Veternej, A. Kubinu, Kalinčiakovej a J. Bottu 29.  

Mesto aktuálne pripravuje projektové dokumentácie aj na zvyšné časti mesta, aby sme tento čistejší a efektívnejší variant zberu odpadu umožnili čo najskôr. Nasledovať budú Koniarekova, Tamaškovičova, Zelenečská a sídlisko Ľ. Podjavorinskej, kde výstavba začne na jar budúceho roka.  

Budovať polopodzemné kontajnery je výhodné

Presvedčili sa o tom už obyvatelia väčšiny trnavských sídlisk. V prvom rade, polopodzemné stojiská šetria životné prostredie a finančné prostriedky mesta, pretože nové kontajnery na zmesový odpad majú päťnásobnú a nádoby na sklo trojnásobnú kapacitu oproti starým smetným nádobám.   Navyše polopodzemné riešenie stojísk chráni obsah kontajnera pred hlodavcami a inými zvieratami. A napokon – vyzerajú oveľa lepšie než staré kontajnery.