Filter projektov
Všetky stavy
Všetky stavy
V realizácii
Plánované
Dokončené
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
Všetky mestské časti
Všetky mestské časti
Celé územie mesta
Extravilán
Juh (Linčianska, Tulipán)
Modranka
Sever (Kopánka, Zátvor, Vodáreň)
Stred (centrum mesta, Špíglsál)
Východ (Družba, Hlboká, Vozovka)
Západ (Prednádražie, Kamenný mlyn)
Všetky kategórie
Všetky kategórie
Doprava
Pamiatky
Školstvo
Šport
Vnútrobloky
Odpadové hospodárstvo
Byty a budovy
Verejný priestor
Zeleň
Sociálna oblasť
Kľúčové slová
Kľúčové slová
Adaptácia na zmenu klímy
Bezpečnosť
Cesta
Chodník
Cyklodoprava
Ihrisko
Park
Parkovanie
Participatívne plánovanie
Novinky

Cyklotrasa a chodník na Piešťanskej sú vo výstavbe

V prvých augustových dňoch sa začala výstavba cestičky pre cyklistov, ktorá prepojí okružnú križovatku Východná – Piešťanská s frekventovanou okružnou križovatkou Piešťanská – Veterná – Bučianska – V. Clementisa. Oba konce cestičky sa pritom napoja na už existujúcu cyklo-infraštruktúru.  

Vybudovaním cyklotrasy širokej dva a pol metra sa prepoja obytné zóny ako sú Kopánka, Vodáreň, Arboria, Hliny a Družba s centrom mesta a zabezpečí sa ďalšie prepojenie s významnými dopravnými uzlami mesta – Zeleným kríčkom, autobusovou stanicou a železničnou stanicou.   

Zároveň sa vybuduje chodník pre peších široký 1,60 metra a súčasná zastávka MAD dostane nový povrch a prístrešok.  Práce by mali trvať do prvej polovice októbra.   

Súčasťou nového chodníka a cestičky pre cyklistov bude aj verejné osvetlenie a dreviny s bylinami pozdĺž novovybudovaných komunikácií. Na Piešťanskej ulici pribudne stromoradie tvorené lipou striebristou. Pred budovou bizniscentra na Piešťanskej sa okrem líp vysadia ihličnaté pôdopokryvné kríky tisu obyčajného. Ďalším vegetačným prvkom je suchomilné spoločenstvo trvaliek a cibuľovín vysadených v blízkosti zastávky MAD. Záhony budú mulčované drveným kamenivom. Dreviny, ktoré museli byť odstránené ešte pred začiatkom stavebných prác, budú nahradené ďalšími šiestimi stromami s obvodom kmeňa najmenej 15 – 17 cm a šestnástimi kríkmi.  

Takpovediac čerešničkou na torte bude vytvorenie prístupu na plánované otvorenie vodárenskej záhrady verejnosti. Budúce sprístupnenie záhrady a envirocentra, ktoré vznikne v pôvodnom objekte správcu vodárenskej záhrady, nie je súčasťou projektu cyklotrasy.  

foto: Peter Bročka