Filter projektov
Všetky stavy
Všetky stavy
V realizácii
Plánované
Dokončené
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
Všetky mestské časti
Všetky mestské časti
Celé územie mesta
Extravilán
Juh (Linčianska, Tulipán)
Modranka
Sever (Kopánka, Zátvor, Vodáreň)
Stred (centrum mesta, Špíglsál)
Východ (Družba, Hlboká, Vozovka)
Západ (Prednádražie, Kamenný mlyn)
Všetky kategórie
Všetky kategórie
Doprava
Pamiatky
Školstvo
Šport
Vnútrobloky
Odpadové hospodárstvo
Byty a budovy
Verejný priestor
Zeleň
Sociálna oblasť
Kľúčové slová
Kľúčové slová
Adaptácia na zmenu klímy
Bezpečnosť
Cesta
Chodník
Cyklodoprava
Ihrisko
Park
Parkovanie
Participatívne plánovanie

Vybudovanie mestskej kompostárne č. 2

Schválená žiadosť o nenávratný finančný príspevok vo výške 2 575 203 eur

Vybudovaním novej kompostárne v meste Trnava sa vytvorí potrebná kapacita na zhodnocovanie biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu (tzv. BRKO). Projekt vytvára potrebnú infraštruktúru na zber biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu z domácností nákupom špeciálnych zberných nádob. Projekt bude realizovaný v meste Trnava a bude slúžiť pre všetkých obyvateľov mesta a okolité obce (cca. 90 805 ľudí).

Rozloha riešeného územia 5 304 m2

Hodnota investície
predbežne 3 282 618 €
Building
Stav projektu
Zrealizované 2023
Kategória
Odpadové hospodárstvo Odpadové hospodárstvo
Mestská časť
Východ (Družba, Hlboká, Vozovka)
Lights

Časová os projektu

2020

Projektová dokumentácia

2020

Územné rozhodnutie

2021

Stavebné povolenie

2021

Verejné obstarávanie na zhotoviteľa stavby

VO č.1 (viac info)
VO č.2 (viac info)

2022 – 2023

Realizácia

2023

Dokončený projekt