Filter projektov
Všetky stavy
Všetky stavy
Plánované
V realizácii
Dokončené
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
Všetky mestské časti
Všetky mestské časti
Juh (Linčianska, Tulipán)
Modranka
Sever (Kopánka, Zátvor, Vodáreň)
Stred (centrum mesta, Špíglsál)
Východ (Družba, Hlboká, Vozovka)
Západ (Prednádražie, Kamenný mlyn)
Extravilán
Celé územie mesta
Všetky kategórie
Všetky kategórie
Doprava
Pamiatky
Školstvo
Šport
Vnútrobloky
Odpadové hospodárstvo
Byty a budovy
Verejný priestor
Sociálna oblasť
Kľúčové slová
Kľúčové slová
Participatívne plánovanie
Adaptácia na zmenu klímy
Ihrisko
Chodník
Cesta
Cyklodoprava
Park
Parkovanie
Bezpečnosť

Vybudovanie mestskej kompostárne č. 2

Schválená žiadosť o nenávratný finančný príspevok vo výške 2 575 203 eur

Vybudovaním novej kompostárne v meste Trnava sa vytvorí potrebná kapacita na zhodnocovanie biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu (tzv. BRKO). Projekt vytvára potrebnú infraštruktúru na zber biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu z domácností nákupom špeciálnych zberných nádob. Projekt bude realizovaný v meste Trnava a bude slúžiť pre všetkých obyvateľov mesta a okolité obce (cca. 90 805 ľudí).

Rozloha riešeného územia 5 304 m2

Hodnota investície
predbežne 2 710 740 €
Building
Stav projektu
Realizuje sa
Kategória
Odpadové hospodárstvo Odpadové hospodárstvo
Mestská časť
Východ (Družba, Hlboká, Vozovka)
Lights

Časová os projektu

2020

Projektová dokumentácia

2020

Územné rozhodnutie

2021

Stavebné povolenie

2021

Verejné obstarávanie na zhotoviteľa stavby

VO č.1 (viac info)
VO č.2 (viac info)

2022 – 2023

Realizácia

Dokončený projekt