Filter projektov
Všetky stavy
Všetky stavy
Plánované
V realizácii
Dokončené
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
Všetky mestské časti
Všetky mestské časti
Juh (Linčianska, Tulipán)
Modranka
Sever (Kopánka, Zátvor, Vodáreň)
Stred (centrum mesta, Špíglsál)
Východ (Družba, Hlboká, Vozovka)
Západ (Prednádražie)
Extravilán
Celé územie mesta
Všetky kategórie
Všetky kategórie
Doprava
Pamiatky
Školstvo
Šport
Vnútrobloky
Odpadové hospodárstvo
Byty a budovy
Verejný priestor
Sociálna oblasť
Kľúčové slová
Kľúčové slová
Participatívne plánovanie
Adaptácia na zmenu klímy
Ihrisko
Chodník
Cesta
Cyklodoprava
Park
Parkovanie

Úprava povodia toku Trnávky (hate)

Zadržiavanie vody na území mesta patrí k významným metódam znižovania teploty vzduchu v letných horúčavách. Nový Projekt vodozádržných opatrení na toku Trnávky, ktorý pre mestskú samosprávu vypracoval kolektív doktorandov Stavebnej fakulty Slovenskej technickej univerzity, spočíva v návrhu dvoch vakových hatí na Štrkoch a pod Kalváriou. Štúdia je súčasťou Stratégie adaptácie mesta Trnavy na dopady zmeny klímy a má sa stať jedným z podkladov na vypracovanie projektu budúcej obnovy Promenády.

Prvá vaková hať má byť umiestnená na Štrkoch na mieste pôvodného stavidla, ktoré tam bolo do roku 2013, druhá je navrhnutá v parku pri kalvárii. Merania ukázali, že hate by nemali spôsobiť infiltráciu toku do podzemnej vody ani ovplyvniť jej hladinu, lebo okolie Trnávky je tvorené menej priepustnými zeminami.

Hodnota investície
Zatiaľ nie je vyčíslená
Building
Stav projektu
V príprave
Kategória
Verejný priestor Verejný priestor
Mestská časť
Sever (Kopánka, Zátvor, Vodáreň)
Lights

Časová os projektu

2021

Grafický koncept

Štúdia uskutočniteľnosti

Projektová dokumentácia

Územné rozhodnutie

Stavebné povolenie

Verejné obstarávanie na zhotoviteľa stavby

Realizácia

Dokončený projekt